Ariogalos rajonas

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

Istoriniuose altiniuose Ariogalos vardas pirm? kart? minimas 1253 m. Mindaugo ratuose. Stanislavas Augustas 1792-04-12 suteik? Magderburgo miesto teises, antspaud? ir herb?. 1950-06-02 i 16 buvusi? apylinki? buvo sudarytas Ariogalos rajonas. 1962 metais Ariogalos rajonas panaikintas.

Ariogaloje yra miesto ir kaimo seni?nijos. Kaimo seni?nijoms priskai?iuojami 86 kaimai. Ariogalos miestas ir kaimo seni?nijos priklauso Raseini? savivaldybei.

Kovo 13 dien? lankiausi Ariogaloje, AB ,,Raseini? melioracija susirinkime. Udaviau kelet? klausim? buvusiems ios ?mon?s darbuotojams bei miestelio gyventojams:

1. Ar esate patenkinti Raseini? rajono savivaldyb?s darbu? .

2. Ar nor?tum?te, kad b?t? ?kurta atskira nuo Raseini? Ariogalos savivaldyb??

3. Jei taip nutikt?, k? nor?tum?te matyti Ariogalos savivaldyb?s meru?

Algirdas Juozas Kuliavas, buv?s melioracijos darbuotojas:

Rajono valdios nei peikti, nei girti negaliu. Tik galvoju, kad valdi? reikia kritikuoti, nuo to mums tik geriau. Manau, visi Arioglos gyventojai turi pritarti min?iai tur?ti savo savivaldyb?. Jei rinktume mer?, manau, juo gal?t? b?ti Antanas Siudikas. Jis puikus mogus.

Birut? Kamaityt?, patinink?:

Apie rajono valdi? neturiu nei neigiamos, nei teigiamos nuomon?s, o kad Ariogala b?t? atskirta nuo Raseini? – visikai sutinku. Kiek gird?jau, taip jau yra buv?. Kas gal?t? tapti meru, sunku atsakyti. Kiek dom?jausi, neblogas mogus rajono Tarybos narys D.adauskis. Gal jis tikt??

Povilas Ivanauskas, pensininkas, 46 metus buv?s MSV ekskavatorininku:

Nieko i rajono valdios nepraiau, netur?jau su jokiais merais reikal?, negaliu nieko pasakyti. Kad b?t? atskira savivaldyb?, sava Ariogalos valdia – pritariu. Man teko gyventi, esant Ariogalos vietos valdiai. Tikiu, kad dauguma ariogaliki? tam pritart?. Juk buvo renkami paraai, kad atsiskirtume nuo Raseini?. Meru tikrai si?ly?iau Antan? Siudik? – jam parako utekt?…

Danut? Povilaitien?, kosmetikos kabineto savinink?, kosmetolog?:

Su valdia dideli? reikal? netvarkiau, o jei ir teko – nenusivyliau, tad nei peikiu, nei smerkiu. Yra, kaip yra.D?l atskiros savivaldyb?s, jei j? kurtume, tikrai pritar?iau, nes tokios uuominos ir mintys jau buvo keliamos. Mere si?ly?iau Ariogalos seni?n? Bronislav? Bal?i?nait? – prad?jusi dirbti neseniai, dirba neprastai.

Petras Unikauskas: Su Rajono meru, valdia nesu susidur?s. mon?s graiai rao spaudoje, kalba televizijos laidose, bet dabar visa valdia pagedusi. Ariogaloje tur?ti savo valdi? – nebloga vizija. Nor??iau, kad kakada tai tapt? tikrove. Meru nor??iau matyti Antan? Siudik?.

Regina Ona Tautkuvien?, 42 metus dirbo Ariogalos MSV: Esu pensinink?. Daugiau reikal? turiu su Sodra. Rajono valdi? vertinu normaliai, pretenzij? neturiu. ini?, kad Ariogaloje b?t? ?kurta savivaldyb?, sutik?iau su dideliu diaugsmu. Meru nor??iau matyti buvus? savo darboviet?s direktori? Antan? Siudik?, nes jis yra padar?s daug ger? darb? m?s? miesteliui.

Komentarų nėra