Arkivyskupas L. Virbalas SJ Sekmadieni? stabtel?jimai. Evangelij? meditacijos

Versija spausdinimui

Gegu?s m?nes? iluvoje skaitome naujausi? arkivyskupo Liongino Virbalo SJ knyg? Sekmadieni? stabtel?jimai. Evangelij? meditacijos. Jos pristatymas vyks gegu?s 13 d.
14.00 val. iluvos piligrim? centre, gausiems piligrim? b?riams besilankant iluvoje. Knygos pristatyme dalyvaus ir autorius.
Stabtel?ti iandienos skubos pasaulyje yra privilegija, danai gana didel?. Juk ne tik dirbame vedini pareigos jausmo, bet ir didioji dalis gyvenimo kartais, rodos, yra ?r?minta pareigos sampratos reikia b?ti socialiam, reikia b?ti populiariam, reikia tur?ti vienok? ar kitok? daikt? ir tas reikia persisunkia net ? tokias, atrodo, irdiai priklausan?ias sferas kaip namai, eima, tik?jimas. Pareigos vedini galime vienaip ar kitaip auginti vaikus, o tik?jimo kelion?je ateiti ? bany?i?, skaityti v. Rat?. B?tent ? pareigos yd? tarsi ?skelia Sekmadienio stabtel?jimai. Ities, tai knyga, skirta ne tiek proto manktai, kiek irdiai ir jausmams atskleisti, kad ne tik racionalus protas valdo pasaul?, nes vadovaujantis tik racionaliu protu gyvenimas tampa pr?skas. Tod?l autorius si?lo ne tiek skaityti Evangelij?, kiek j? igyventi, patirti per iandienos mogaus kasdienyb?s prizm?. Per tai, kaip keli? t?kstan?i? met? ratas ilieka universalus, nes jis ne tik moko, jis kalba kiekvienam skaitan?iam, kuris galb?t dar tik prad?jo savo tik?jimo kelion?, gal yra paeng?s tikintysis, o gal tiesiog trokta kako, kas suvirpina siel?.
?domios ir knygos skaitymo galimyb?s. Galima skaityti nuosekliai, it kasdieni? pamokym? rinkin?, o galima suskirstyti ? sekmadienius ir kaskart akimirk? stabtel?ti ne tik pa?stant v. Rat?, kiek igyvenant akimirk?. Neabejotina, kad tai knyga, kuri liks kaip ir savotikas laikme?io liudininkas, joje rasime min?i?, sietin? su pandemija, skausmingais m?s? laikme?io atributais. Tad kaip v. Rat? gali jausti XXI a. mogus? Kokios kasdien?s b?ties mintys slypi Evangelijoje? Kaip gal?tume melstis? Arba tiesiog panirti ? prasming? akimirk? meditacij?, kad gyvenime veiktume ne tik vedini racionalaus reikia, ta?iau ir irdies balso. Apie tai ir yra L. Virbalo knyga. Ko i?jote pamatyti? klausia J?zus, kalb?damas apie Jon? Kriktytoj?. mon?s nemat? nieko ?sp?dingo. Jonas buvo neturtingas ir jokios pad?ties visuomen?je neuimantis mogus. Veikiau kakoks grietai pamokslaujantis marginalas. Bet jame mat? prana?. velniais drabuiais vilkintis ir karaliaus r?muose ?taking? draug? turintis mogus gal?jo b?ti savo laikme?io influenceriu, bet ne pranau. Kokia tur?t? b?ti Bany?ia iandien, kad atliktum pranaik? vaidmen?? Lingavimas pav?jui, veln?s drabuiai ir karaliki r?mai neb?dingi pranaams nei senov?je, nei dabar. Pranaas tas, kuris tiesia keli? ne sau, o Tam, kuris turi ateiti (p. 6).
Arkivyskupo L. Virbalo SJ knygos Sekmadieni? stabtel?jimai. Evangelij? meditacijos pristatymas vyks gegu?s 13 d. 14.00 val. iluvos piligrim? centre.
Silvija ?iait?-Rudokien?,
iluvos piligrim? centro informacija

Komentarų nėra