Atakuoja elektroniniai teroristai

Nijol? PETROŠI?T? [1]

Norg?l? kaimo gyventoja G. S.  ? „Alio, Raseinius“ užsuko nešina k? tik gautu elektroniniu laišku, kur? siunt?jas reikalauja tuoj pat išsi?sti kuo platesniam paž?stam?j? ratui. Moteris guod?si, jog panašaus turinio laišk? ji gaunanti nuolat ir nebežinanti, kaip nuo j? apsiginti. Tokius siunt?jus ji pavadino elektroniniais teroristais. Moteris nor?t? daugiau sužinoti, kas tie siunt?jai, ko jie tokiais laiškais siekia ir kaip nuo j? gintis?

Priešmirtinis eil?raštis

Norg?lišk? iš kantryb?s š?syk išved? laiškas su eil?raš?iu, kur? neva paraš? v?žiu serganti paaugl? ir kuri labai nor?t? žinoti, kiek žmoni? jos eil?rašt? gavo, jai labai svarbu, kad t? eil?rašt? perskaityt? kuo daugiau žmoni? ir t. t. Laiško siunt?jas tikina, jog „perduotus elektroninius laiškus registruoja, kad b?t? galima suskai?iuoti (nors neaišku, kuriems galams), ir graudena, jog tai yra nepaprastos mergait?s, kuri greitai paliks š? pasaul?, prašymas, nes jai liko gyventi tik šeši m?nesiai.“ O toliau – dar li?dniau, nes „mergait? niekada nešoks išleistuvi? baliuje, niekada nebaigs mokyklos, neištek?s ir netur?s vaik?. Išsi?sdami š? laišk? kuo daugiau žmoni?, j?s suteiksite maž? vilt? jai ir jos šeimai, nes už kiekvien? naujam adresatui išsi?st? laišk? „Amerikos V?žio draugija“ skirs 3 centus jos gydymo programai“. Primenama, jog „vienas jaunuolis išsiunt? š? laišk? 500 žmoni?“, o tai reiškia, jog kiekvienas m?s? gali ir privalo „išsi?sti tokius laiškus 5-6 adresatams“.

Pagijo?

Ir k? pasakyti tokio laiško gav?jai? Paguosti, jog toji mergait? pasveiko? Mat tokio pat turinio laišk?, su tuo pa?iu eil?raš?iu „L?tas šokis“ esu gavusi prieš kokius 4-5 metus. Vadinasi, mergait?, kuriai gyventi bebuvo lik?s vos pusmetis, jau daug pusme?i? nugyveno. Duokdie jai sveikatos ir toliau. Žinoma, jei tokia ji iš viso egzistuoja, o jei ne, tegul pasveiksta visi sergantieji.
Prieš kur? laik? šalies gyventoj? elektronines pašto d?žutes buvo užkimšusi lavina laišk?, kurie iškart kaltino kiekvien? beširdiškumu, jei tik jis neplatins to laiško: „Jei tu niekam to laiško neišsi?si, vadinasi, tu neturi širdies.“ Ir prid?ta žiauriai nudegintos mergait?s nuotrauka. Bet ?domu tai, jog laiško siunt?jai nepraš? pinig? gydymui, nenurod? jokios s?skaitos, o tik reikalavo kuo pla?iau visiems rodyti sužalot? mergait?s veid?. Kod?l? Deja, neseniai toks laiškas v?l skriejo.Tik š?kart jau žad?ta, jog už kiekvien? persi?st? laiško kopij? mergait? gaus pinig?. Trumpiau sakant, reikia mergaitei pad?ti. Gan dažnai savo pašto d?žut?se randame laišk?, persp?jan?i? apie gresian?ius pavojus, patarim?, kaip apsisaugoti nuo galim? lig?, ta?iau ir tokie laiškai visuomet baigiasi primygtinu reikalavimu laišk? persi?sti kuo platesniam žmoni? ratui.

Pamatysi, kas tau bus…

Tikriausiai dažnas m?s? skaitytojas yra gav?s laišk?, kurie tarsi nieko nereiškia, bet juos kažkod?l vis tiek b?tina persi?sti. Jei tai padarysi, artimiausiu metu aplankys didel? s?km?. Pateikiami „?rodymai“, pasakojimai apie ne?tik?tinai praturt?jusius asmenis ir primenama, jog laim?s dydis priklausys nuo išplatint? laišk? kiekio. Ta?iau vargas b?si?s tam, kuris ? t? laišk? nekreips d?mesio ir jo niekam neišsi?s. V?lgi pateikiami „?rodymai“, pasakojamos toki? nukent?jusi?j? istorijos. Vieno j? namai suplešk?j?, kitas susižaloj?s avarijoje, o tre?iojo netgi vaikas mir?s. Bausm?s gali netgi susilaukti už tai, jei savo artim?j? ratui nepersi?si graži? min?i?, paveiksl?li?. Nor?t?si manyti, jog mažai kas tokiomis nes?mon?mis ir jas lydin?iais g?sdinimais tiki, bet iš pašto d?žutes ata-kuojan?i? laišk? galima sp?ti, jog daugelis tai daro d?l šventos ramyb?s, atseit, geriau Likimo netampyti it katino už ?s?, ir paspaudžia kelet? kompiuterio klaviš?.

Šventieji „lenci?g?liai“

Vyresniosios kartos žmon?s dar nepamiršo keliavusi? švent?j? „lenci?g?li?“, kai siunt?jai reikalaudavo dešimtimis kart? perrašyti maldas, litanijas ir jas si?sti. Tai
dažniausiai b?davo „apsireiškim?“ atgarsiai. Atseit, apsireišk?s kokiai nors bobulei ar vaikeliui šventasis (dažniausiai – pati Panel? Marija) su nurodymais, k? ir kam išsi?sti, kategoriškai prisakydama to „lenci?g?lio“ nenutraukti. Tuose laiškuose taip pat b?davo pasakojimos gražios istorijos apie tuos, kurie ?vykd? laiško nurodymus ir išsiuntin?jo laiškus, bei „primenamos“ baisios nelaim?s, ištiksian?ios tuos, kurie tokias rašliavas ignoravo. Kiekvienas laiškininkas dar prisimena, kaip išsip?sdavo krepšys, kai kas nors sumanydavo prad?ti nauj? „lenci?g?l?“. Keikdavo žmon?s tokius siuntin?tojus, bet vis tiek vykdydavo j? vali?… d?l šventos ramyb?s.

Dalinasi palikimu

Vienas šiluviškis neseniai prisipa-žino vos nesusigund?s kažkokiam Zimbabv?s gyventojui pad?ti sutvarkyti palikim?. Išeivio iš Lietuvos palikuonis paveld?jo didžiulius turtus, ta?iau d?l ?vairiausi? suvaržym? negali j? ?teisinti, tod?l jis ieško žmogaus Lietuvoje, kuris tai pad?t? padaryti, o už tai atsilygint? net… pus?s milijono lit? suma. Tam reik?jo tik atidaryti banko s?skait?, žinoma, ne tuš?i?, ir pasakyti visus banko duomenis, kad b?t? galima pervesti pinigus. „Jei ne s?nus dvyliktokas, tai gal b??iau ir susigund?s, nes labai jau viliojan?iai atrod?. Bet s?nus pasišaip?, kad nenusipigin?iau, nes kiti net pus? paveldimos sumos „gauna“, – prisipažino žmogelis.
Daugelio m?s? elektroninius paštus praeit? ir užpraeit? savait? atakavo pranešimai apie laim?jimus. Ir aš laim?jau milijon? (nors jokiame žaidime nedalyvavau), mane
kažkas atrinko. Dabar reikia tik specialios s?skaitos pinigams pervesti…
? m?s? pašto d?žutes keliauja elektroniniai laiškai apie neva šiuo metu atnaujinamas VDNET elektroninio pašto s?skaitas ir prašoma patvirtinti savo tapatyb?, parašant prisijungimo vard?, slaptažod? bei gimimo dat?. Laiške ?sp?jama, kad asmen?, nepateikusi? informacijos per 7 dienas, el. pašto d?žut?s bus ištrintos. Tokie klaidinantys laiškai siun?iami iš adresato „Vdnet Eletroninio Sistema“ ir pavadinti „Vdnet Webmail s?skaitos naujinimas“. Grasinama nutraukti vien? ar kit? paslaug?, jei laiško gav?jas neatsi?s savo konfidenciali? duomen?. Nereikia b?ti išmin?iumi suprasti, kad išgav? konfidencialius prisijungimo duomenis, suk?iai svetimu vardu gali atlikti ?vairias operacijas internete – pavyzdžiui, sudaryti pirkimo sutartis.

Grandininiai laiškai

Kompiuteri? specialistas Algis Vensk?nas  sako, jog grandininiai laiškai, kuriais teprašoma persi?sti laišk? kuo gausesniam adresat? b?riui, yra viso labo tik viena pašto šiukšli? r?ši?, artima kompiuteri? virusams. Tokie laiškai kartu su virusais  ir elektroniniu šlamštu apkrauna  elektroninio pašto d?žutes, d?l to gali trikti kompiuteri? tinklo darbas. „Grandininiai laiškai dauginasi geometrine progresija kaip ir kompiuteri? virusai, tik j? dauginim?si užtikrina ne kompiuterin? programa, o psichologiniai dalykai, kai laiško gav?jas, net ir suprasdamas, jog tai yra nes?mon?, vykdo laiško nurodymus d?l šventos ramyb?s. Kartais žmogus persiun?ia laišk? slapta vildamasis, jog kažkam padar? gero. O kitas gal ir galimu atlygiu susigundo. Ta?iau kad ir kokie motyvai beskatint? persiuntin?ti laiškus, to daryti nereik?t?. Ir pinig? už persi?st? laišk? kopijas tik?tis b?t? naivu, nes to padaryti net techniškai yra ne?manoma, nebent su laišku b?t? atsi?stas kompiuteri? virusas, kuris susisiekt? su centrini serveriu ir perduot? jam tam tikr? informacij?, ta?iau tokius laiškus net atidarin?ti yra pavojinga, jau nekalbant apie j? platinim?.“ Pašnekovo nuomone, tokie laiškai, kuriais tik teprašoma platinti, plinta d?l žmoni? neišprusimo arba d?l pikt? k?sl?, kai siunt?jai siekia „užlaužti“ serverius. Paskai?iuokime: aš išsiun?iau 10 laiško kopij?, tie gavusieji – dar po 10… Ir ? dienos pabaig? jau klajoja dešimtys, šimtai t?kstan?i? nereikalingo šlamšto. Taip prasideda nebevaldoma grandinin? reakcija.Tai k? daryti, jei tavo pašto d?žut? atakuoja tokie laiškai? O k? j?s darote su šiukšl?mis? J?s? pašto d?žut? taip pat turi šiukšliad?ž?. Ten ir si?skite visk?, kas nepageidaujama.