Atmink, tu niekada nesi paliktas vienas

Versija spausdinimui

Vieniumas tai jausmas, apibr?iamas kaip ryio nejautimas su kitais mon?mis. Tai reikia, kad vienium? galima jausti net ir aplink save turint daug moni?, ta?iau neturint su jais gilesnio ryio. mon?s su negalia, kaip ir kai kurios kitos visuomen?s grup?s, gali b?ti paeidiami ir daniau jausti vienium? d?l to, kad visuomen?je vis dar vyrauja ?vairios stigmos, kurios neretai skatina atst?mim?, trukdo kurti gilesn? ry?.
Jaunimo linijos psichologas Mykolas Kri?i?nas pasakoja apie negali? turin?i? vaik? ir jaunimo psichikos sveikatos gerinim? ir teigia, kad norint suteikti pagalb? svarbu utikrinti saugi? erdv? tai padaryti.

Pagalba atvira visiems
Dalydamasis savo patirtimi M. Kri?i?nas sako, kad neretai jaunam mogui yra sunku tiksliai isakyti savo jausmus, mintis, tod?l pokalbis prasideda nuo to, kuo mogus gyvena ?ia ir dabar. Eksperto teigimu, pasitaiko situacij?, kai sunerim? t?vai ar suaugusieji paragina savo vaikus prayti pagalbos, kartais tiesiogiai kreipiasi ir vaikai bei paaugliai be atskiro paraginimo.
Psichologo nuomone, saugum? ir pasitik?jim? kuria tai, kad Jaunimo linijos teikiama pagalba yra nemokama, anonimika ir konfidenciali.
Mes neklausiame mogaus amiaus, vardo, gyvenamosios vietos ir kit? aplinkybi?, kalbam?s tik apie jo patiriam? situacij? ir kylan?ius sunkumus. Tad ir artimieji gali likti neinantys, kad asmuo kreip?si pagalbos.
Jaunimo linija ir m?s? savanoriai didiuojasi tuo, kad priimame visus, kuriems reikalinga emocin? parama. Kadangi bendrauti su savanoriais galima ir telefonu, ir pokalbiais internetu, keliskart padid?ja emocin?s paramos prieinamumas kai kuriems gali b?ti lengviau bendrauti vienu ar kitu formatu kuriama saugi atmosfera, kuri paskatina kreiptis ?vairaus amiaus asmenis, turin?ius negali?, pasakojo psichologas.
Pasak M. Kri?i?no, tikslios statistikos, kiek ? Jaunimo linij? kreipiasi negali? turin?i? vaik?, iki ios dienos n?ra, ta?iau teigiama, kad toki? kreipim?si ities pasitaiko.

Kalbama suprantama kalba
Jaunimo linijoje naudojami universal?s instrumentai ir technikos, kurios gali b?ti pritaikomos nepriklausomai nuo amiaus ar kit? charakteristik?. Emocijos ir m?stymas yra universal?s reikiniai, kurie pasireikia bet kokiame amiuje bet kokiai ly?iai.
Be jokios abejon?s, skiriasi skirting? moni? kalb?jimo manieros, mintys, geb?jimas ireikti savo jausmus, tad kiekvienas savanoris stengiasi umegzti unikal? ry? su savo panekovu. Ta?iau su kiekvienu i j? stengiam?s kalb?tis nuoirdiai, asmenikai, ?vardinti jausmus ir vadinti daiktus tikraisiais vardais. Matydami, kad problemos gali b?ti sud?tingos ir ne vienkartin?s, visuomet raginame kreiptis tolesn?s pagalbos ? skirtingus specialistus, kalb?jo jis.
Psichologas pl?toja mint? sakydamas, kad kai kuri? moni? emocijas b?na lengva atpainti i karto, o kai kuri? emocij? odynas yra apribotas odiais gerai, blogai ar normaliai. D?l ios prieasties stengiamasi prisitaikyti prie besikreipian?iojo ir kalb?ti jam suprantama kalba. Kartais savo emocijas yra lengviau painti per fizines iraikas, kartais per veiksmus ar m?stym? (noriu r?kti, noriu verkti, noriu juoktis). Atpainus emocijas tampa lengviau tvarkytis su nerimu, stresu ir kitomis kylan?iomis problemomis.

Matomas pokytis
Kiekviena nemaloni ir negatyvi patirtis gali atitolinti nuo kit? moni?, gali susidaryti ?sp?dis, kad jeigu su keliais mon?mis nejau?iama ryio, jo nebus galima pajusti su niekuo.
Po pokalbi? su Jaunimo linijos savanoriais neretai girdime, kad priimti ir igirsti mon?s jau?iasi ?kv?pti vilties, jog ir su kitais mon?mis jiems gali sektis bendrauti ir b?ti kartu. Manau, kad bendruomenei svarbu suvokti b?tinyb? b?ti atviriems, siekti priimti kitus nepriklausomai nuo j? negalios ar statuso, ?vertinti tai, kad su kai kuriais mon?mis galime tur?ti maiau nat?rali? s?ly?io tak?, ta?iau tam tikr? ry? su kitu mogumi norime pasiekti kiekvienas, kalb?jo specialistas.
Pastaraisiais metais pastebimi poky?iai Jaunimo linijoje: pokalbiai tampa ilgesni, o problemos ?vairesn?s. To prieastys, anot M. Kri?i?no, yra kompleksin?s. Jis ?vardijo ilg? laik? besit?susi? koronaviruso pandemij? ir karantin?, prasid?jus? kar?, taip pat prid?r?, kad ir ekonominiai sunkumai ities prisideda prie ?tampos ir nerimo visuomen?je.

Didel? paramos paklausa
M. Kri?i?nas akcentavo, kad jauni mon?s vis dr?siau kalba apie savo psichikos sveikat?, tad ir temos, kuriomis jie kalba, yra vis ?vairesn?s; visuomet danos yra santyki?, vieniumo, nerimo, psichikos sveikatos sutrikim? temos, taip pat daugiau nei kas deimtas kreipimasis yra susij?s su saviudyb?s rizika ar sav?s alojimu, kuris yra neretai pasitaikantis tarp jaun? moni?, d?st? M. Kri?i?nas.
Be visa ko, patartina suvokti, kad jauni mon?s, pradedantys savo savarankik? gyvenim?, iuo laikotarpiu danai b?na neinioje d?l daugelio visuomenini?, technologini? ir kit? pasikeitim?. Psichologas pabr??, jog emocin?s paramos poreikis visuomet buvo auktas, o dabartinis laikotarpis isiskiria tuo, kad problem? ir sunki? jausm? altini? mastas yra itin plat?s.
Jaunimo linija teikia emocin? pagalb? telefonu 8 800 28 888 arba internetu https://jaunimolinija.lt/lt/pagalba/pagalba-pokalbiais-internetu.
Daugiau apie emocinius ir psichikos sveikatos sunkumus bei nemokamos pagalbos galimybes galima rasti interneto svetain?se www.pagalbasau.lt, www.tuesi.lt.

Komentarų nėra