Atsisveikinimas su mandatais

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?
K? galima papasakoti apie 63-?j?, paskutin?j? 6-osios kadencijos tarybos pos?d?? Paym?tina, kad pos?dyje dalyvav? 22 tarybos nariai, iikv?p? ir isis?m?, steng?si kuo grei?iau kaip basi per arijas – perb?gti per svarstomus sprendim? projektus. Svarstymui buvo pateikta daugiau kaip 20 klausim?, ta?iau tarybos pritarimo sulauk? tik 18 i j?. 7-ojo aukimo tarybai atid?ti sprendim? projektai d?l didiausio leistino Savivaldyb?s administracijos darbuotoj? skai?iaus nustatymo, d?l em?s nuomos mokes?i?, kitam kartui paliktas drausmin?s nuobaudos skyrimo Onutei Aldonai Kavolienei klausimas.

Socialin?s b?dos

Biudeto skyriaus ved?ja Aldona Krivickien? be joki? komentar? pateik? tarybai sprendimo projekt? D?l Raseini? rajono apylink?s teismo priimto sprendimo vykdymo. Sprendimo projekto esm? – 2011 m. vasario 19 d. ?siteis?j?s Raseini? r. apylink?s teismo spendimas d?l civilin?s bylos pagal Violetos Augustaitien?s iekin?. Vadovaudamasi teismo sprendimu, Savivaldyb?s taryba ?pareigojo Raseini? socialini? paslaug? centr? imok?ti centro direktorei Violetai Augustaitienei 37 927,84 lit?; ? i? sum? ?eina vidutinis darbo umokestis, paskai?iuotas u priverstin?s pravaiktos laik?, kompensacija u patirt? neturtin? al? ir advokat? atstovavimo teismuose patirtos ilaidos.

Antras io sprendimo projekto punktas byloja, kad 2011 met? Savivaldyb?s tarybos veiklos finansavimas sumainamas 48,1 t?kst. Lt, i suma atiteks b?tent Raseini?
socialini? paslaug? centrui.
I sal?s pasigirdo si?lymas, kad Raseini? socialini? paslaug? centro direktorei kompensacijos b?t? imokamos ne i rajono tarybai skirt? l??, o i Savivaldyb?s administracijos, nes administracija tur?jo atsiklausti tarybos, ar sk?sti sprendim?, informuoti apie galim? al?. Tarybai i biudeto skirtus 100 t?kst. Lt numatyta panaudoti pos?di? sal?s modernizavimui, kuris tur?t? b?ti baigtas i? met? gegu?s 1 dien?. Taigi, imok?jus kompensacijas, sal?s modernizavimui ne kas belieka.
A. Krivickien? paaikino, kad ioje byloje atsakovas buvo Raseini? r. savivaldyb?s taryba, tod?l i jai skirt? asignavim? ir turi b?ti imok?tos kompensacijos centro direktorei.
Pasi?lymas kompensacijas imok?ti i administracijos l?? nesulauk? daugumos pritarimo, 14 tarybos nari? lengva ranka apsisprend? dal? asignavim? atiduoti Socialini? paslaug? centrui.
Kai kurie tarybos nariai neap?jo vingiu progos pasismaginti, kai Raseini? socialini? paslaug? centro direktor? Violeta Augustaitien? pateik? 2010 m. centro veiklos ataskait?. Prane?ja informavo, kad per pra?jusiu metus suteikta daugiau kaip 26 t?kstan?iai bendr?j? ir speciali?j? socialini? paslaug?, ta?iau d?l ?vairi? prieas?i? paslaug? poreikis nepatenkintas 198 asmenims. Centro pajamos u suteiktas paslaugas nuo 2007 met? iaugo 85 t?kst. lit?.
Ta?iau tarybos nariams par?po kiti dalykai. Petras Vebavi?ius pasidom?jo, kiek per 2010 m. pritaikyta b?st? ne?galiesiems ir ar yra sudaryta 2011 m. b?st? pritaikymo eil?. Direktor? sak?, kad pernai paruoti tik projektai, ta?iau nepritaikytas nei vienas b?stas. O iems metams b?st? pritaikymo eil? jau sudaryta ir netgi praneta, kam bus pritaikomi b?stai.
A.Vizbaras paym?jo, kad ataskaitoje neusiminta apie dideles problemas: Gal gal?tum?t tarybai paaikinti d?l savo motinos ir jos sugyventinio ?darbinimo, kadangi kreip?si ? teism? tremtin?, gimusi 1917 m., d?l to, kad j?s? motinai j? slaugant didel?s skolos pasidar?. Dabartiniu metu yra ikelta, kiek supratau, baudiamoji byla d?l svetimo turto pasisavinimo. Kaip ?ia atsitiko, kad j?s? skirti darbuotojai taip neatsakingai dirba?V. Augustaitien? atsak? negalinti komentuoti, nes tai policijos reikalas, o savo motin? ?darbinusi tokia pat tvarka, kaip ir visus kitus darbuotojus. Socialini? paslaug? centro ataskaitai pritar? 16 tarybos nari?, 6 susilaik?.

Liepait?s darelio direktorei nuobaudos skyrimas atid?tas

Kult?ros, vietimo, sporto ir jaunimo reikal? skyriaus vyr. specialistas Jonas Tamoaitis pateik? tarybos teismui sprendimo projekt? D?l drausmin?s nuobaudos skyrimo Onutei Aldonai Kavolienei. Prane?jas, ub?gdamas u aki? klausimo svarstymui, informavo, kad sprendimo projekto heroj? Liepait?s darelio direktor? O. A. Kavolien? – negal?s atsakyti ? tarybos nari? klausimus, nes apsirgo.Ta?iau prie sprendimo projekto yra prid?tas jos aikinamasis ratas.
Juridinio skyriaus ved?jas V. Pocius paaikino, kad pagal darbo kodeks? b?tent ir reikalingas ratikas pasiaikinimas. Kadangi jis yra pateiktas, taryba gali svarstyti, koki? nuobaud? skirti.
T?dien itin aktyvus A. Vizbaras (matyt, nujausdamas art?jant? gal?) si?l? klausim? atid?ti ir primin? nesen? li?dn? nutikim? pralaim?t? byl? prie Socialini? paslaug? centro direktor?. Kai buvo svarstomas V. Augustaitien?s klausimas, ji taip pat nedalyvavo tarybos pos?dyje ir negal?jo isakyti savo nuomon?s.
Sal?je pasigirdo balsai, kad atid?jus klausim? gali b?ti prakeisti nuobaudos skyrimo terminai. Tarybos narys L. Dargevi?ius netruko susirasti Darbo kodeks?, kuriame iskait?, kad ? vieno m?nesio termin?, per kur? gali b?ti skiriamadrausmin? nuobauda, ne?skai?iuojamas ligos ir ikeltos bylos laikas. Ta?iau viskas priklauso nuo to,
kaip ilgai darelio direktor? sirgs jei jau kit? dien? ji gr? ? darb?, terminai gali b?ti ir praleisti. Vis tik taryba nebuvo linkusi kvarinti sau galv? – nubalsavo ? klausim? atid?ti, 12 balsavo u.

Atsisveikinimas

Pos?dio pabaigoje meras Dainius adauskis subtiliai paklaus?, ar n?ra norin?i? pasisakyti. Ta?iau politikai s?d?jo nebyl?s, akmeniniais veidais. Kas gi beliko? Tik sustoti ir ikilmingai sugiedoti Lietuvos himn? kai kam tai buvo atsisveikinimas su tarybos nario mandatu, o kai kam tik atspirties takas uoliui ? nauj? kadencij?.
Tiems, kurie jau nebegr?, Alio, Raseiniai i visos irdies linki didiul?s s?km?s profesin?je veikloje ir asmeniniame gyvenime, ger? derli?, grai? darb? Lietuvai T?vynei. Ir paprasto, bet gilaus suvokimo, kad net ir maas, nepolitizuotas mogus savo kilniais poelgiais ir nuoirdiu darbu gali papuoti savo t?vik?, gimt?j? al?.
Ypating? A?I? tariame 6-ojos aukimo tarybos nariams Dainiui adauskiui, K?stu?iui Skamarakui, Antanui Vizbarui, Petrui Vebavi?iui – u ypating? ikalb?, sodr? poetin? pol?k?. Tik j?s?, mielieji, d?ka tarybos pos?diai ?gaudavo to neap?iuopiamo, odiais neapsakomo verlumo ir komikumu gerokai pralenkdavo Kult?ros centro m?g?j? teatro spektaklius. Ir nesvarbu, kur j?s beb?tum?te ir k? beveiktum?te jodin?tum?te obuolmuiais rist?nais ar postringautum?te mechanini?svyravim? ritmu, rymotum?te prie betono maiykl?s ar diriguotum?te Bo?i? ansambliui, – visada ilikite itikimi savo idealams ir, pamyn? savo asmeninius interesus, toliau tarnaukite mon?ms.

Komentarų nėra