Atvirai apie jaunimo problemas ir nueinan?i?j? politik?

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com

Gintaras Jazdauskas muzikantas, gitaros virtuozas, dirba priva?ioje kompanijoje, metalo muzikos Raseiniuose propaguotojas, vienas rykiausi? pastarojo deimtme?io neformalaus jaunimo lyderi?, didel? atgars? suk?lusios dainel?s Vizbarin?s bendraautorius ir atlik?jas, jaunimo muzikos rengini? organizatorius ir klubin?s veiklos ?kv?p?jas. Gintaras Kauno Vytauto Didiojo universitete baig? vieojo administravimo ir politikos specialybes. Su G. Jazdausku kalbam?s apie jaunimo problemas, muzik?, politik? ir pasaul?i?r?.

Apie jaunimo problemas kalbame ir raome ne itin danai. Gal palyginkime, koks buvo jaun? moni? laisvalaikis, kai tu mokeisi altinio vidurin?je mokykloje ir dabar?

Na, pavyzdiui, baigiant studijas man teko atlikti praktik? Raseini? meno mokykloje m?nes? vaikams d?s?iau gitaros dalyk?. Ma?iau, kad vaikai nori usiimti tuo ne tik mokyklose, bet ir neformaliose vietose, ta?iau jiems nesuteikiamos s?lygos. Kai prad?jome groti, buvo rusika aparat?ra, latviki b?gnai, bulgarika gitara, bet noras buvo milinikas. Vienu metu Raseiniuose buvo gal penkios roko grup?s. Tuo metu mes prad?jome groti juod? metal?. I esm?s itas stilius niekam nepatiko, bet koncertai tuometiniais mastais b?davo gaus?s susirinkdavo per 150 moni?, visi
linksmindavosi. ? metalo vakarus kviesdavom?s grupes i visos Lietuvos. II vidurin?je mokykloje (dabartin? Prezidento Jono emai?io gimnazija) mokytojas K. Bakutis buvo vienas i entuziast?, kuris daug prisid?jo prie neformalios kult?ros. odiu, jaunimas gal?jo repetuoti ir vienoje mokykloje, ir kitoje. Kai mes mok?m?s, buvo didelis noras groti, bet nebuvo aparat?ros, dabar visur yra puikiausia aparat?ra, kai kurios mokyklos tiesiog pertekusios reikiama ?ranga, bet niekas nenori su vaikais usiimti. Viena i esmini? prieas?i? neskiriama valand? pedagogams, neskiriama l?? Kult?ros centrui. Taupoma kaip tik ten, kur nereik?t? taupyti.

Gal atsimeni ir kok? linksmesn? nutikim??

Buvo visko (juokiasi). Pavyzdiui, po vieno renginio su?m? Aras. Tuo metu po garsi?j? mekiuk? ?vyki? mieste patruliuodavo vidaus kariuomen?s daliniai. Nu?jau ilyd?ti muzikant?, atidarau vieno mikroautobuso duris, nor?jau deramai ilyd?ti kaip renginio organizatorius, o ten policininkai su specialia apranga s?di (juokiasi). Pasakiau, kad ne ?ia pataikiau, bet jie mane sus?m?. Teko policijoje pasiaikinti.

Vis d?lto jaunimo klubin?s veiklos Raseiniuose n?ra. Anks?iau bent jau is tas buvo. Kaip manai, kod?l?

Buvo entuziast?. Vien? savaitgalio vakar?, atsimenu, n? vienoje kavin?je nebuvo laisv? viet?. U?jome ? bar? Pas Me?i? (barmenas Me?islovas Daujotis roko klubo ?k?r?jas ir roko muzikos propaguotojas aut. past.), o ten skamba Whitesnake, s?di roko m?g?jai – veteranai. Tuomet mes ?m?me rinktis ? bar? Pas Me?i? ir ten organizuodavome koncertus. Vietos nedaug gal 30-?iai moni?, bet kai koncertuodavome, susirinkdavo apie 80. Uklupus krizei pramogoms skiriama maiau l??, ta?iau, manau, kad ne ?ia b?da. B?da pa?iuose mon?se. Reikia entuziazmo. O jei vaikams niekas ne?domu, tik kompiuteris, ir jie prie jo di?na per dien?? Pavyzdiui, socialiniai tinklai turi plius? ir minus?, ta?iau judriems ir veikliems vaikams jie gali pad?ti b?ti abejingesniems. T? ir matome. Internete galima skaityti, dom?tis ?vairiais dalykais, bet jei vaikai
ais tik bukinan?ius kompiuterinius aidimus audau, gaudau (o j?, beje, taip pat yra ?vairi?, yra ir lavinan?i? fantazij?), tai nieko gero i toki? vaik? neiaugs. Kult?ros mon?s tur?t? imtis iniciatyvos ir sugeb?ti pritraukti jaunim? aktyviai veiklai. Labai neblogas, beje, Raseini? m?g?j? teatro lygis, taip pat Svajoklis. Ta?iau a pasigendu autentikumo, originalumo jaunimo renginiuose. Jaunim? reikia tempti u aus?, nes vaikai dabar gerokai abejingesni, nei, pavyzdiui, prie 10 met?. Didiausias kal?jimas baim?, k? apie tave pagalvos kiti, tod?l originalumo, ypa? provicijoje, labai tr?ksta. Daugelis skundiasi, kad n?ra pinig?, ta?iau pagrindiniai yra protiniai ir fiziniai itekliai, kurie kuria pirmuosius. K? galvoja Savivaldyb?s galvos, jei vietimas n?ra prioritetas? Rajono gyvenimas, deja, neskatina sugr?ti jaunimo. K? tau apskritai reikia Raseiniai? Gyveni Kaune. Ten, be abejo, daugiau galimybi??

Apskritai, man provincija patinka. Raseinius a myliu. Kaunas ne k? maesn? provincija, kaip ir Raseiniai, tik moni? daugiau. Vienas didiausi? skirtum? darbo rinka. Raseiniuose be silki? fabriko nieko n?ra, Kaune situacija visikai kitokia. Studentija, inoma, juda, ta?iau kult?rinis lygis taip pat emas. Aukto meninio lygio muzikos klub? vienas kitas…

Raseiniai tavo gimtasis miestas? Kur prab?go tavo vaikyst??

Taip. Esu grynas raseinikis. Gimiau Jubarko ligonin?je, nes m?s? Akuerijos skyrius buvo udarytas remontuoti (juokiasi). Vaikyst? prab?go Arkaini? kaime, taigi esu tikras kaimietis (juokiasi).

Esi puikiai ?vald?s gitar?. Kada imokai groti ir kas paskatino?

Puikiai atsimenu. B?damas tre?ioje klas?je igirdau Eagles Hotel California, ir viskas… Prad?jau mokytis su sovietinius laikus menan?ia bulgarika gitara Orfeus. Tebeturiu t? gitar?. Ji tragika (juokiasi), bet man labai brangi. Mokykloje tai buvo labai smagi veikla, ji jung? bendramin?ius, vyko k?rybin? veikla. Man tai visada patiko. Grodavau po 7 valandas per dien?. Mano pradiamokslis buvo Muzikos mokykloje, v?liau daug pad?jo muzikantas Ar?nas Mickus. Degiau tikra aistra ir turiu pasakyti, kad vis dar ja degu (ypsosi).

Apskritai, kokios galimyb?s tuomet buvo jauniems muzikantams groti?

Tada muzikinei veiklai buvo d?kinga dirva. Niekas netur?jo pinig? geriems instrumentams, nesuvok?, kaip daryti muzik?, nes netur?jo didi?j? interneto lobyn?, bet buvo begalinis noras. Vykdavo Valentino dienos, LIK-ai, kiti renginiai. Sal?s b?davo pilnos jaunimo. Menininkui svarbiausia gauti atsakom?j? ry? i publikos. Reikia paym?ti, kad tuo metu u jaunimo laisvalaik? atsakingi asmenys tas s?lygas sukurdavo. O dabar, kad ir Jonini? vent? Raseini? mieste. Susidaro vaizdas, kad kakas j? organizuoja tik d?l to, kad reikia padaryti darb?, u kur? moka pinigus, o
ne tam, kad mon?ms b?t? ?domiau. K?rybinis darbas yra sunkus, suprantama, bet jei jau isis?mei, b?k malonus, uleisk viet? kitam. Visa laim?, kad Kult?ros centre j?gos po truput? atsivieina. Labiausiai, inoma, li?dna, kai ? vietimo ir kult?ros sritis kiasi nieko apie tas sritis neimanantys politikai ar politinio pasitik?jimo valstyb?s tarnautojai, kurie n?ra specialistai. Tokia n?diena. Li?dna.

Kokios muzikos pats klausaisi? Koks stilius patinka?

Man pirmiausia patinka harmoninga muzika. Esu gana tolerantikas visiems stiliams, nors ir ne paslaptis, kad esu grieto roko ir sunkiojo metalo alininkas. Ta?iau, kai muzika yra kokybika ir harmoninga, tada a u bet koki? nauj? stilistik?, u skoning? ir vert? d?mesio muzik?. Nesuprantu dalies elektronin?s muzikos. Man ji pigi ir neskoninga. Gyva muzika turi tiesiogin? s?lyt? su instrumentu, stilistika ir klausytoju, o svarbiausia, pa?ia emocija.

Tavo specialyb? politika. Kiek ja domiesi?

A daugiau domiuosi parapolitiniais dalykais, prieastiniais ryiais. Apskritai, politikai valstybi? nevaldo. Jas valdo interes? grup?s. Visame pasaulyje tas pats, Raseiniai ne iimtis. Pasaul? savo naudai valdo bankiniai ir finansiniai interesai, Raseinius valdo silki? fabrikas. Abiem atvejais sukaupti mogikieji, intelektiniai ir finansiniai itekliai sukuria tam tikr? vie?j? nuomon?, kurioje baisiausias dalykas melo ir tiesos miinys, pabr?iu, ne pats melas. Suk?rus t? vie?j? nuomon? labai lengva manipuliuoti mon?mis, kitaip pus? per televizori? kalban?i? veik?j? tup?t? Lukik?se ma? maiausiai u finansinius nusikaltimus, tokius kaip PVM grobstymas, kuris yra tap?s norma. Partin?s politin?s pai?ros, vyraujan?ios Lietuvoje, labai riboja moni? pasirinkim? b?tent dogmatikai. ?prasti pig?s lozunginiai ir populistiniai vieosios nuomon?s formavimo b?dai, kurie ypatingai kvailina ir taip silpno maumen?lio didi?j? populiacijos dal?. Pavyzdiui, vienai partijai su pseudoprofesoriumi prieakyje jau dvideimt met? izofrenikai vaidenasi, kad juos puola rusai. Dogmatikai tai konservatyv?s politikai, ta?iau realyb?je visa partijos vir?n? yra mankurtizmo idinys. Yra toks posakis patys mua, patys r?kia. Tuo yra paremta didel? dalis partini? propagandos main?. Li?dna, bet taip pat yra, ir parapolitini? interes? l?l?s, per televizori? kalban?ios apie s?in? ir meil? t?vynei, vieuosius ir priva?ius interesus sumaio deimtis kart? per dien?. Penkiasdeimt met? gyvenome sovietin?je santvarkoje. Toje santvarkoje vogti buvo socialin? norma, ta?iau vakarietikoje visuomen?je a matau gerokai daugiau blogybi?. Patobul?jo liberalios mogaus laisv?s, ta?iau pa?ios mogikosios ydos kaip gobumas, pavydas tik progresuoja. Pats kapitalizmas egzistuoja tik kaip vadov?lin? s?voka. Kartelizmas yra santvarka, kurioje mes gyvename. T?, beje, teigia ir akademiniai sluoksniai, kai kurie nepriklausomi ir politikai neangauoti ekonomikos tyrimai. Kapitalas eksponentine kreive plaukia i neturting? ? turtingas rankas.

Kokios vis d?lto tavo politin?s pai?ros?

A u liberal?j? individualizm? ir socialin? atsakingum?. U tai, kad kiekvienas individas visuomen?je optimaliausiu b?du atlikt? savo funkcij? ir tiesiog gerai gyvent?. Ta?iau tam turi b?ti sudarytos s?lygos. Tiek darbe, tiek kult?roje, tiek visose kitose srityse. A jokiu b?du nekreipiu ? socializmo pus?. Pavyzdiui, Soviet? S?jungoje vadov?linis socializmas neegzistavo, kaip ir dabar kapitalizmas neegzistuoja. Kas yra demokratija? Tai yra, kai demokratiniu keliu du vilkai ir avis balsuoja, kuris i j? bus suvalgytas vakarienei. Tokia demokratija dabar egzistuoja Lietuvoje. Tur?t? b?ti stipresn? tiesiogin? savivalda. Pabr?iu tiesiogin?, su tiesioginiais mero rinkimais be partini? rieten?. Dabar matome, kad buv?s meras deklaravo pasiventim? rajonui, ta?iau gav?s viet? prie lovio usiima demagogijomis, neva geri darbai prad?ti, naudingesnis b?siu Seime. ?ia
yra visikas m?las, gerbiamieji. Kvepia srutomis i silki? fabriko, pilamomis ? miel? mano Dubys?. Lietuvoje n?ra n? vienos partijos, kuri prie rinkimus deklaruot? deini?sias pai?ras, nes visi ino, kad mon?s gyvena sunkiai, tod?l geriausiu atveju save vadinantys deiniaisiais, deklaruoja
vykdysiantys centristin? politik?, ta?iau i realaus valstyb?s gyvenimo matome, kad pliurpalai per televizori? skiriasi nuo realyb?s. mon?s gyvena skai?iais ir pinigais ekonominiais indeksais, ta?iau n?ra laim?s indekso mato. Tai padeda suktis propagandos mainai. Deja, mon?s ne?sigilina
? reikm? ar prieastin? ry?. Gilinasi ? faktus. Tod?l formuojamos tokios nuomon?s, kad vienas ar kitas politikas kak? pakeis ar kak? sugadins. Taip n?ra. Yra sistema, kurioje gyvename, ir reikia j? suvokti toki?, kokia ji i tikr?j? yra. Bendruomenikumas, suvokimas, visi kiti dalykai…
Kiek pavyzdi? turime parsidav?li? politik?, perb?geli?, kurie kei?ia partijas. M?s? rajonas ne iimtis. Tipinis mankurtizmo pavyzdys.

K? gi tur?t? keisti politikai?

Pirmiausia matyti pasaul? tok?, koks jis yra i tikr?j?. Taip pat politikai turi suprasti, kad reikia investuoti ? jaunim?, kult?r?, vietim?. Labai svarbu yra imokti ne k? m?styti, o kaip m?styti. Albertas Einteinas yra pasak?s: Mes niekada neispr?sime problem? su tokiu pa?iu
m?stymu, kuris jas ir suk?r?. Auktas Izraelio politikas yra pasak?s m?s? buvusiam prezidentui fraz?: Jei norite, kad jus perrinkt?, laiku ivekite iukles ir asfaltuokite kelius, o jei norite s?kmingos valstyb?s investuokite ? jaunim?. Ta?iau reikia ities investuoti ? jaunim?,o ne deklaruoti kakokias neefektyvias programas ar kaskart, kai kei?iasi valdia, draskyti ir reformuoti vis? vietim?.

Tavo m?giamiausi politikai?

viesos atminties Julius Veselka, raytojas Vytautas Petkevi?ius, amerikie?i? politikai Ron Paul, Alan Greyson, brit? Nigel Farage. Tie, kurie dirbo/dirba d?l vieojo intereso.

Tavo pasaul?i?ra. Kokia ji?

Pasaul?i?ra labai paprasta: i?riu ? pasaul? ir iekau atsakym? ? savo uduodamus klausimus. Domiuosi man ?domiais dalykais, reikiniais. Na, pavyzdiui, kuo skiriasi g?ris ir blogis? Blogis yra pasal?nikas ir d?l to jis raumeningesnis u g?r?. Mano poi?ris liberalus esu prie bet kokias religijas, bet ne prie tik?jim?. Bany?ios, mano supratimu, yra nusikalstamos aferist? organizacijos, kurios atitolina mones nuo uduodam? egzistencini?, filosofini? klausim?. Su tik?jimu lengviau gyventi a pritariu. Ta?iau vienintel? religija, kuri? pateisinu, yra budizmas. A turiu savo
tik?jim?, bet esu prie bet kok? religin? fanatizm?. Kad religija yra aferist? lizdas, patvirtina dviej? yd? religij? susiprieinimas judaizmas prie sionizm?. Pastaroji yra fanatik? organizacija, kuri daro didiulius nusikaltimus, taip pat ir karo. Kas seka pasaulin? politikos puls?, suvokia tai. Karai, kil? d?l religijos, nusine? didiausi? skai?i? monijos gyvybi?. Religijos suklaidina tikr?j? tik?jim? savimi, pa?ia b?timi, lugdo mogaus m?stym? ir pasaulio suvokim?. Kaip ir min?jau, tiesos ir melo miinys yra ymiai baisiau nei pats melas. Juk kiekvienas mogus nori daugiau sau ir maiau visiems kitiems. Tai nat?ralu. Jei neb?t? ego neb?t? mogaus. Taip sud?liota gamta. Ta?iau s?lygos tur?t? b?ti tokios, kad gal?tume patenkinti savo ego, o gal tikslingiau b?t? sakyti poreik? saviraikai, sakykime, darydami kak? visuomen?s ir monijos labui. Ir labai svarbu
diaugtis pa?iu procesu, pa?iu gyvenimu. Tuo tarpu gvenimas vien d?l godi? tiksl? yra tiesiog parazitavimas, o mano supratimu, pats populiarusis pasaulio suvokimas yra labai stipriai ikreiptas tam, kad vieni gal?t? parazituoti, o kiti b?t? priversti vergauti parazituojantiems.

Tai gal?t? b?ti laimingos visuomen?s formul?. Ta?iau ar ji ?manoma?

Viskas yra ?manoma. A tikiu mokslu. Tikiu objektyvumu. Tai labai geras dalykas, nes tuomet supranti, kod?l yra taip, o ne kitaip, ir gali priimti objektyvius sprendimus. inojimas ir suvokimas yra du labai skirtingi dalykai. B?tent d?l to man nepatinka religija arba raudon?j? balt?j?
kova politikoje, nes tai yra dogmatiniai dalykai. Mokslas remiasi ne dogmomis, o prieastini? ryi? analizavimu. iaip si?ly?iau apie tas temas pasiskaityti, pasidom?ti. Pasaulis platus ir ?domus.

Puiku. Pakalb?kime apie k? nors linksmiau. Sugr?kime ? Raseinius. Esi vienas i pla?iai nuskamb?jusios dainel?s Vizbarin?s bendraautori?. Kaip kilo mintis j? sukurti?

Tai buvo tikslingas protestas prie debilus. K?rinys n?ra originalus. Tai festivalio Roko naktys himnas su pakeistais odiais. Rusai tiek neitr?m?, kiek priviso visokio plauko nuskriaust?j?, atsipraant. Labai nepatinka iverstask?riai prisitaik?liai, kurie pasikeitus santvarkai pakei?ia savo nuomon?. Kalba apie id?jas, ta?iau tikrieji tikslai yra savanaudiki. Labai nem?gstu toki? moni? ir kalbu apie tai tiesiai viesiai, be uuolank?.

Kokios buvo to incidento pasekm?s?

Tas asmuo, kuris save atrado ioje dainoje, para? pareikim? policijai d?l meito ar kako. Pareig?nai pasikviet? studen?iokus ir moksleivius tirti io labai svarbaus, t?vyn?s idavimu kvepian?io nusikaltimo, o udavus klausim?, ar a ?ia dainuoju, netur?jau ko sl?pti. ?ia papras?iausiai savotika kovos prie debilus forma. mon?s ne kvaili visk? supranta. ?domiausia ir juokingiausia tai, kad per tre?iuosius asmenis buvo grasinama teismu ir reikalaujama daugiat?kstantin?s pinigin?s ipirkos, bet a skambiai nusijuok?s pasi?liau kuo grei?iau kreiptis ? teism?. Tuo ita komedija ir pasibaig?. Gaila, kad d?l toki? debil? pareig?nai turi kviestis aikintis studentus, vietoje to, kad tyr?jai usiimt? rimtais nusikaltimais. Beje, tai buvo savotika patirtis. Suvokiau, kad pavogus kaimyno vit? susilaukiama daugiau d?mesio, nei slepiant mokes?ius ar padarius kok? kit?, kiek rimtesn? nusikaltim? (juokiasi). Policijai irgi gyventi reikia, o dirbti juk neisi (juokiasi).

O kaip d?l dainos Danut? ir Antanas? Ji ir dabar internete reklamuojama su vaflinio pyrago vireliu.

?ia yra sena Algio Greitai daina su keliais pakeistais odiais. Joje kiek stipriau pasakyta. Ypa? apie vagis vietimo skyriuje (juokiasi). Ta?iau tiesa yra tiesa. ?ia gal toks jaunatvikas maksimalizmas iekoti tiesos ant kiekvieno kampo. ?tariu, kad metams b?gant evoliucionuos ir mano supratimas apie tam tikrus dalykus, bet kritikuoju tai, kas man atrodo teisinga kritikuoti. Jei atvirai, a i g?dos emigruo?iau po to, kas ?vyko, ir kas ?vardinta. Kakas negerai gal Raseiniuose, bet situacija kei?iasi. Tiesa, ta ?vardinta blogyb? ne didiausia, tarp politik? yra ymiai didesni? nusikalt?li?. ?ia gal labiau komika situacija be realios gr?sm?s t?vynei (juokiasi).

Taigi… K? palink?tumei raseinikiams?

Puosel?kite save, ugdykite save ir miestas augs ir gra?s su jumis.

8 Komentarai

 1. Edgaras

  2013-01-11 01:06

  Gerai kalbi, Gintarai!

 2. Patiko

  2013-01-11 11:05

  Protingas ir d?mesio vertas straipsnis

 3. Nerijus

  2013-01-11 14:10

  Tokiam zmogui reiketu atverti kelia i rajono ar gal netgi valstybes valdyma

 4. ruta

  2013-01-11 15:50

  Gerbiamas Gintarai , jusu mintys ir zodziai , tai balzamas mano sirdziai ! Nes isgirsti TIESOS zodi pasidare problematiska . Net spauda venge prie eksmero pilietisku ir mera kritikojanciu straipsniu , kurios rase neabejingi pilieciai . Tik dabar , isidrasino , deja .
  Nenoriu prisiminti ta gudu laikotarpi , nes bjauru ir gaila , kad nebuvo deramai pasipriesinta pries uzurpatoriu .
  Kaip puiku , kad dar yra tokiu pilieciu , kaip jus , sekmes !

 5. SKAITYTOJAS

  2013-01-12 10:04

  inau Gintar? ir diaugiuosi, kad dar yra toki? moni?. Bet straipsnis nuvyl?. Kvepia populizmu.Pu?ia ? t? pa?i? d?del?, kaip ir dauguma. Viskas ne taip, ne pagal mus. O m?s? laikais tai buvo super… O dabar niekas nieko nedaro, nes nenori ar neturi i ko. O nor?t?si igirsti ” Chebra, darau t? ir t?, ateikit, prisijunkit, darykim kartu”. Esu tai iband?s ir ?sitikinau, kad tai veikia. Visu pirma reikia prad?ti daryti, o visa kita atsiras. Ir pinigai, ir mon?s.

 6. tam SKAITYTOJUI

  2013-01-12 14:06

  Tegul b?t? dav? savivaldyb?s (m?s? vis?) 3 mln pinig?, tada galima b?t? sakyti darau, ateikit, prisijunkit, darykim kartu, tada manau tikrai parkas ne taip atrodyt? ir mecenato biustui neb?t? reik?j?. O dabar atvirk?iai, kritikuoja STT, aplinkos apsaugos darbuotojus, mulkina mones, nors visi inome kaip yra ir nieko neina padaryti, mat turtingi, tod?l ?tagingi. Bet ar ilgai turtingi?ir ar ?tagingi? Viskas pagal teis?s aktus – aplinkotavrka UAB 1,6 mln.Lt ES pinig? per Baltarusij?, Vilni? jau alytuje pas Sauli?, ?kininko kaimo sodyba pirmumo tvarka Yli? kaime? Kei?iausia silkinei be valymo ?rengim? ES parama? Viskas pofik – svarbu turtingas ir ?takingas…

 7. Gintautas

  2013-01-13 11:14

  Pritariu skaitytojui: geras vaikinas tas Gintaras, ta?iau, visk? kritikuojant n?ra ans? sukurti kak? avaus pozityvia prasme. Toks m?stymas dar vadinamas tu?io centro filosofija: ivaikykit tuos auktai s?din?ius, par?pinkit patalp? bei pinig? ir a prodysiu. inok, kad karaliaus sukurtos eil?s neskamb?s nes, nebus skausmo akustikos, nebent rays apie r?m? blizges?. Taigi imk ir daryk Gintarai, visi tavo ansai yra ?ia ir dabar.

 8. hm

  2013-01-15 11:07

  Gintaras – aunuolis, gal po io interviu bent vienas procentas raseiniki? pam?stys ir ?vertins nauj?j? kart?, kuri anks?iau ar v?liau nuluos tuos senus krienus su silki? kvapu… S?km?s, Gintarai…