Atvyko grup?s lyderiai

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

RKL lyga

i? met? sausio 14 dien? pas mus lank?si grup?s lyderiai Mol?t? Eer?nas-Karys. Tai paj?gi komanda, dar nepatyrusi pralaim?jimo i? met? RKL lygoje. Varybos prasid?jo be didesn?s valgybos, nes komandos puikiai viena kit? pa?sta i pra?jusio sezono kov?. Pradia buvo geresn? m?s? komandai, suaidus 2.20 sek., pirmavome 8-0, bet kad taip t?sis ir toliau, niekas negalvojo. Po varov? papraytos minut?s pertrauk?l?s prieininkai suaktyvino savo gynyb? ir prad?jo atrasti sprag? m?s? gynyboje. ?pus?jus k?linukui dar pirmavome, bet jau tik dviem takais (14-12). Vis d?lto pirm?j? rungtyni? dal? geriau suaid? ir k?linuk? minimaliu skirtumu (23-24) laim?jo sve?iai. Antrasis k?linukas, o ypa? pirmoji jo pus?, buvo labai nervinga, abi komandos nor?jo ?gyti pranaum? ir nepaleisti varov? ? priek?, vyko apylyg? kova. M?s? komand? ? priek? ved? V.Savostjanovas, ?met?s net du tritakius i eil?s. Likus aisti kiek daugiau nei 3 min., po dviej? J.Petkevi?iaus ir vieno V.Ukurai?io d?jim? i viraus, m?s? komanda spurtavo. Po dar keleto taikli? metim? i vidutinio nuotolio mes atitr?kome nuo varov? ir laim?jome antr?j? k?lin? (26-20) 49-44. ?gytas pranaumas, nors ir nedidelis, nuteik? optimistikai. Po didiosios pertraukos niekas nepasikeit?, mes ilaik?me ?gyt? pranaum?, tik nepavyko jo padidinti. Suaidus 4 min., prasid?jo m?s? b?dos. Niekaip negal?jome upulti ir apsiginti nuo varov? atak?, pralaim?jome atkarp? net 0-17 ir baig?me k?-lin? tur?dami 7 tak? deficit? (11-23) 60-67. Ketvirt?j? k?lin? aktyviau prad?jome mes, ir po eilinio J.Petkevi?iaus d?jimo i viraus, keleto taikli? baud?, V.Savostjanovo dviej? tritaki? metim? sumainome skirtum? iki dviej? tak?. Tai reik?, kad galime nugal?ti vienu taikliu tritakiu metimu arba sulyginti rezultat?, kad gal?tume aisti prat?sim?. Ketvirt?j? k?lin? laim?jome. Deja, tritakis V.Ukurai?io metimas buvo netaiklus, bet kamuol? atkovojo J.Petkevi?ius, prie kur? varovai prasieng?. Pataikyti abu baudos metimai ilygino rezultat? ir tai reik?, kad teks aisti prat?sim? (27-20) 87-87. Prat?sime m?s? komandai ?mesti nepavyko, labiau sek?si prieininkams, jie ?gijo 4 tak? pranaum?. Pataik? V.Savostjanovas, dar vienas d?jimas i viraus, V.Ukurai?io tritakis, bet ir tai neleido pasivyti prieinink?, nes neapsigyn?me ir leidome jiems atsakyti taip pat taikliais metimais. Taip ir nepasisek? kelet? kart? apsiginti ir laim?ti, pratesim? pralaim?jome (11-15) ir varybas 98- 102. Vis d?lto komandos aidimas buvo graus ir patrauklus akiai. Ne?manoma suaisti varyb? tobulai, be klaid?, tik gaila, kad ta duobel? tre?iajame k?linyje mums buvo truput? didoka. Raseini? Rasai 98:102 Mol?t? Eer?nas-Karys (23:24, 26:20, 11:23, 27:20, 11:15). Per prat?sim? Ras? komandoje isiskyr? Valdemaras Savostjanovas (34 takai, 5 rezultatyv?s perd., 8 atkovoti kam., 1 blokas), Vaidas Trepo?ka (21 ta-kas, 10 atkovot? kam.), Vidmantas Ukuraitis (17 tak?, 4 perimti kam.), Art?ras Lencevi?ius (11 tak?, 6 atkovoti kam., 6 rezultatyv?s perd., 3 perimti kam., 3 blokai). Komand? papild? LKL duonos ragav? Vaidas Trepo?ka ir Art?ras Lencevi?ius, kurie labai daug prisid?jo ir pad?jo m?s? komandai kovoti prie paj?gius grup?s lyderius. Tikim?s, ateityje bus tik geriau, nes jie k? tik at?jo ? komand?.
Galb?t dar tr?ksta susiaidimo ir komandos draug? supratimo aikt?je.
etadien?, sausio 15 dien?, aid?me ivykoje su Elektr?n? komanda ir juos sutriukinome. Elektr?n? Centauras 91:111 Raseini? Rasai (24:21, 17:27, 19:32, 31:21).
Sausio 22 d. tur?jusios vykti krepinio varybos (Raseini? Rasai – Kupikio SC Dailista) perkeliamos ? sausio 25 d. Varyb? pradia 19 val. Kvie?iame palaikyti savo komand?!!!

Veteran? krepinio lyga

Kovos t?siasi ir veteran? krepinio lygoje. i? met? sausio 12 dien? Raseini? Karpyn? namuose aid? su eduvos mal?no komanda. Labai blogai buvo suaistas pirmasis k?linys, pralaim?jome net 16 tak? (8-24). Antrasis k?linys jau buvau geresnis, bet ir j? pralaim?jome, tik maesniu skirtumu (19-23). Tai k?l? nerim?, nes rungtyn?s jau buvo ?pus?jusios, o norint laim?ti susitikim?, reik?jo pasivyti varovus. Tre?iajame k?linyje aidimas kiek pager?jo, bet blogai suaista rungtyni? pradia pareikalavo atiduoti daug j?g?, kad pasivytume varovus. Vis d?lto m?s? komandai pavyko laim?ti ? k?lin? (20-16) ir ilyginti rezultat? 47-47. Ketvirtasis k?linys buvo lygus nei vienai, nei kitai komandai nepavyko ?gyti didesnio pranaumo, kova vyko takas ? tak? ir, nors laim?jome j? rezultatu 25-16,bet praangos rungtyni? pabaigoje ir prieinink? pataikyti baudos metimai neleido laim?ti. Pralaim?jome ne pa?iai stipriausiai komandai. Galutinis rezultatas 72-79 eduvos mal?no naudai. M?s? komandoje pasiym?jo A.Vilimas 27 tk., D.Koba 23 tk., V.Jur-gilas 14 tk.

Rajono krepinio lyga

Rajono krepinio lygoje savaitgal? ?vyko trys susitikimai. Sausio 14 dien? susitiko ,,KB Vidukel? ir Danspin-2 komandos. Pirmasis k?linys buvo labai nerezultatyvus, komandos ?met? maai tak?, bet Vidukel? sugeb?jo laim?ti pirm?j? k?linuk? (11-8). Antrasis k?linukas jau buvo geresnis, j? laim?jo Danspin-2 komanda (15-17)
26-25. Po didiosios pertraukos niekas nesikeit?. Nei vienai komandai nepavyko ?gyti didesnio ap?iuopiamo pranaumo ir pab?gti ? priek?, varybos vyko takas ? tak?, pirmavo tai viena, tai kita komanda ir tai leido tik?tis, kad viskas spr?sis rungtyni? pabaigoje. Tre?i?j? k?linuk? laim?jo v?l Vidukel? (19-16) 45-41. Ketvirtasis k?linys tik patvirtino tai, kad abi komandos susikoncentravusios ? pergal?. Viskas isisprend? rungtyni? pabaigoje, kuri? geriau suaid? ,,KB Vidukel? nors ir pralaim?dama paskutin?j? ketvirt? (19-22). Vis d?lto ji ipl?? pergal? minimaliu rezultatu 64-63. Nugal?toj? gretose isiskyr? A.Liatukas (15 tk.) Antrosiose vakaro rungtyn?se susitiko Danspin-1 ir Dairena. Vyko ?temptas dviej? lygi? prieinink? susitikimas, kuriame nei vienai, nei kitai komandai nepavykdavo ?gyti didesnio pranaumo, nes rezultatas daniausiai buvo lygus ar svyruodavo vienu kitu taku tai ? vien?, tai ? kit? pus?. Paskutin? minut? po A.Adomavi?iaus dviej? tak? ir V.Danuso tritakio metimo geriau suaid? Danspin-1. i komanda vent? nelengv? pergal? (20-21) (16-17) (29-17) (16-26) 81-77. Nugal?toj? gretose pasiym?jo A.Jonkus (14 tk). etadien?, sausio 15 dien?, susitiko Jauniai-1 ir erminalis. is susitikimas niekuo neisiskyr?, nors gal ir buvo galima tik?tis jaun?j? krepinink? pasiprieinimo, kadangi jie tur?jo ?gio persvar?, bet kaip pamat?me tai nieko nereikia. Vyresni ir tvirtesni erminalio krepininkai net nesuteik? galimyb?s pam?styti apie pergal?. Nuo pat pirm?j? minu?i? erminalis dominavo aiktel?je. i komanda ir laim?jo susitikim? (70-103). (18-30) (12-26) (10-26) (30-21).

Tinklinis. Lietuvos vyr? I lyga

Sausio 15 dien? m?s? tinklininka iaid? ivykoje su Klaip?dos ,,Klaistvitos tinklininkais ir po atkaklios kovos pralaim?jo ? susitikim? 3-2. Jau kit? dien? pas mus sve?iavosi labai paj?g?s varovai i Kelm?s ,,Las Sprendimai-Letpaka komanda. Susitikimas pareikalavo nemaai j?g? ir nerv?.
Pirmojo seto pradia buvo s?kminga m?s? tinklininkams, pirmavome 0-6, bet po to atidav?me iniciatyv? prieininkams ir pralaim?jome pirm?j? set? (17-25). Antrasis setas buvo analogikas pirmajam, bet m?s? vyrams pabaigoje vis d?lto pavyko ?gyti pranaum? ir laim?ti j? (25-18). Vis? tre?i?j? set? teko vytis varovus, kurie pradioje ?gij? keturi? tak? pranaum? j? ilaik? iki seto pabaigos ir laim?jo rezultatu 22-25. Ketvirtas setas buvo panaus ? tre?i?, tik ?kart m?s? komandos naudai, mes j? laim?jome (25-17). Bendras rezultatas buvo 2-2, teko aisti papildom? lemiam? set?. Bet tai buvo viskas, k? t? dien? gal?jo pasi?lyti sve?iai.Papildomame sete m?s? tinklininkai sutriukino Kelm?s tinklininkus net 15-4 ir laim?jo susitikim? 3-2. Raseini? KKSC-Norvelitos Kelm?s Las Sprendimai-Letpaka (17-25) (25-18) (22-25) (25-17) (15-4) 3-2.

Komentarų nėra