Autizmo spektro sutrikimas ne nuosprendis

Versija spausdinimui

Higienos instituto duomenimis, 2021 metais Lietuvoje buvo 4 082 autistiki mon?s. Tai reikia, kad vienam i 135 vaik? Lietuvoje nustatyta viena i autizmo spektro diagnozi?.
Lietuvos autizmo asociacijos Lietaus vaikai valdybos pirminink? Kristina Koel-Patil atkreip? d?mes?, kad per atuonerius metus nuo 2013 iki 2021 met? autizmo atvej? padaug?jo beveik 400 procent?.

Kitoks pasaulio suvokimas
Remiantis medicininiais altiniais, autizmo spektro sutrikimai yra raidos sutrikimai, kurie prasideda vaikyst?je ir trunka vis? gyvenim?.
Autistiki mon?s danai patiria sunkum? d?l socialinio konteksto suvokimo, link? laikytis rutinos ir gali tur?ti jutimini? sistem? ypatum?, sak? asociacijos Lietaus vaikai atstov? K. Koel-Patil, pabr?dama, kad kiekvienam autistikam mogui is sutrikimas pasireikia savaip.
Jos nuomone, autizmas yra kitoks mus supan?io pasaulio suvokimas: Jie kitaip patiria ir suvokia pasaul?. Man atrodo, kad reikia suprasti ? dalyk? ir visada prisiminti tai bendraujant ar dirbant su autistikais mon?mis. Jie nepasirenka kitaip m?styti ar jausti tai yra duotyb?.
Pirmus autizmo poymius t?vai daniausiai pastebi, kai vaikui sueina 1820 m?nesi?. Raudon? v?liav?li? gali b?ti ?vairi? nuo vaiko nei?r?jimo ? akis, nereagavimo ? savo vard? iki l?to kalbos ?g?di? vystymosi.
Jei kas nors kelia nerim? vaiko raidoje, galima internete surasti M-CHAT test? t?v? klausimyn?. Surinkus auktus balus, si?ly?iau t?vams nedelsiant kreiptis ? eimos gydytoj? praant siuntimo pas raidos pediatr?, rekomendavo K. Koel-Patil.

Autistiki mokiniai ?vair?s
Lietaus vaik? valdybos pirminink?s teigimu, daugiau nei 90 proc. mokini?, kuriems nustatyti specialieji ugdymo poreikiai, lanko bendrojo ugdymo mokyklas ir tai yra vienas i auk?iausi? skai?i? Europos S?jungoje.
Ta?iau, jei pai?r?sime, koks procentas vaik? su negalia yra integruoti, tai vaizdas visai kitoks dabar 57 proc. toki? mokini? lanko speciali?sias mokyklas, teig? ji. Manau, t?vai tiki, kad tokioje mokykloje vaikas gaus daugiau ir kokybikesn?s pagalbos, bus ugdomas maoje klas?je ir prii?r?tas vis? dien? bei atostog? metu. Be to, danai t?vai renkasi special?j? ugdym? po patirt? paty?i?, psichologinio smurto ir nes?kmi? bendrojo ugdymo ?staigoje.
Ta?iau ji pabr??, kad autistiki mokiniai yra labai ?vair?s. Daliai bendruomen?s labai gerai sekasi bendrojo ugdymo mokyklose, dalis gerai jau?iasi bendrose klas?se, kai gauna reikaling? ir kompetenting? pagalb?, o kiti d?l ?vairi? prieas?i? renkasi speciali?sias klases ir mokyklas.
N?ra universalaus sprendimo ir mes pasisakome u galimyb? eimai pasirinkti tarp kokybik? variant?, sak? ji ir kaip vien? pagrindini? n?dienos ibandym? ?vardijo visuomen?s ir vietimo bendruomen?s supratimo apie autizm? stok?.
Jos nuomone, tr?ksta specialist? ir mokytoj?, kurie b?t? paruoti darbui su autistikais mokiniais. Mokyklos stokoja resurs?, kompetencijos, o kartais ir noro atliepti autistiko mokinio poreikius, paym?jo ji, iskirdama tai, kad LASUC Sutrikusios raidos vaik? konsultavimo skyriaus atsiradimas geras ingsnis pirmyn: Tai yra vieta, kur ruoiamos autistik? mokini? ugdymo metodin?s mediagos, skirtos mokykloms, organizuojami mokymai ir kiti renginiai.

Daug kart? igirdo ne
Vilniaus lietaus vaik? vadov? Beata Veselien? augina atuoneri? met? s?n? Benedikt?, kuriam nustatytas autizmo spektro sutrikimas.
Nors s?naus gimdymas buvo sklandus ir naujagimis buvo ?vertintas auk?iausiais ?manomais balais, ?tarimai, kad kakas tikrai yra ne taip, prasid?jo vaikui prad?jus lankyti darel?.
B?damas dvej? met? amiaus Benediktas nekalb?jo. D?l to lank?m?s pas ?vairius specialistus, kol galiausiai igirdome diagnoz? autizmas. Tuomet atrod?, kad em? slysta i po koj?, sak? B. Veselien?, prisimindama, kad igyveno tai, k? igyvena daugelis t?v?, igird? i? diagnoz?: Bandiau suremontuoti savo vaik?, neinojau, k? daryti toliau, ? kokius specialistus kreiptis, kad mano s?nus kuo grei?iau gaut? kompetenting? pagalb? ir nereikt? laukti kelis m?nesius.
Jos s?nus yra jautrus kvapams, garsams, itin irankus maistui, turi daug sensorini? sunkum?. Kol buvo maas, savo visas emocijas ir norus ireikdavo garsiu r?kimu, ta?iau dabar jis jau gali ?vardyti, ko nori.
B. Veselien?s teigimu, irinkti mokykl? Benediktui buvo sunku daug kart? ji igirdo ne. Ta?iau po ilgo iekojimo ji galiausiai rado toki? bendrojo ugdymo ?staig?, kurioje berniukas jau?iasi gerai.
iemet Benediktas s?kmingai baig? antr? klas?. Viena i jo stiprybi? angl? kalba.
Mums nereikia gailes?io, nes mano vaikas n?ra ligoniukas. Manau, kad kai kurie bijo autistik? moni?, nes j? nepa?sta. Ta?iau privalome suprasti, kad visi mes esame skirtingi ir savaip nuostab?s, akcentavo
B. Veselien?.
Daugiau informacijos apie autizmo spektro sutrikim? galima rasti interneto svetain?se www.asociacija.lietausvaikai.lt, www.pagalbasau.lt.

Komentarų nėra