Automobiliams benzino laelin?s

Versija spausdinimui

Ar?nas Dambrauskas

Pagal kuro kainas Lietuva aplenk? Liuksemburg?, Ispanij?, Slov?nij?, Lenkij?, Estij?, Latvij?, Kipr?, Malt?, Bulgarij?, Rumunij?..

Ypa? toli palikome Rusij? ir Baltarusij?. I i? ali? atvet? kur? vairuotojai juodojoje rinkoje perka kone dvigubai pigiau nei jis parduodamas Lietuvos degalin?se.

Ta?iau aik?ja, kad degal? kain? didinimas m?s? alyje dar nepasiek? auktum?.

Lietuvos naftos produkt? prekybos ?moni? asociacijos prezidentas Lukas Vosylius respublikin?je spaudoje prognozuoja, kad degal? kaina gali dar labiau padid?ti, nes ateinan?iais metais baigiasi galimyb? taikyti akciz? tarif? minimum? dyzelinui. Neabejojama, kad jis brangs.

Turb?t brangs ir benzinas, nes Seime ?registruota ?statymo pataisa, kuri jau nuo kit? met? ?pareigot? ? benzin? maiyti ne penkis, kaip iki iol, bet deimt procent? biopried?. Tokia priemon? neivengiamai didina degal? kain?.

,,Aiku, benzinas kainuos brangiau, nes gamykla tur?s parengti maiymui benzino baz?, investuoti l??. O Latvijai ir kitoms alims bus tiekiamas i Lietuvos penkis procentus biopriemai? turintis benzinas. Vartotojas daugiau mok?s jau vien d?l to, kad kuro su biopriedais s?naudos yra didesn?s. O kaip tokie eksperimentai atsilieps m?s? seniems automobiliams, net kalb?ti nesinori, – sak? L.Vosylius.

Gali b?ti, kad kitais metais vairuotojai net ir ne protesto akcij? metu ims piltis tik po litr? ar po du. O degalin?s tokiems vairuotojams tur?s ?rengti specialius automatus benzino laelines.

Degal? kainas narpliojantys specialistai niekaip nepaj?gia iluktenti j? kainodaros.

Lietuvoje 90 procent? degal? rinkos uima ,,Orlen Lietuva. Kur? ji tiekia ir daliai Latvijos, Estijos rink?, kur vartotojai u j? moka gerokai maiau nei lietuviai. Pavyzdiui, Estijoje kaina skiriasi penkiolika procent? Lietuvos nenaudai.

Kod?l to paties tiek?jo nustatyta kaina iki mokes?i? Lietuvoje yra didesn? nei kitose alyse?

Pasak finans? ministr?s Ingridos imonyt?s, ? ? klausim? tur?s atsakyti Konkurencijos taryba. Ji iuo metu atlieka du tyrimus: d?l bendrov?s ,,Orlen Lietuva kainodaros ir galimo kartelinio susitarimo tarp Lietuvos degal? tinkl?.

Kada bus paskelbti tyrimo rezultatai, neskelbiama. Utai labai operatyviai skelbiamos did?jan?ios degal? kainos.

Jei tokie tempai dominuos ir toliau, gali b?ti, kad litras degal? kainuos brangiau nei keli litrai geros kokyb?s pieno.

Komentarų nėra