Baigėsi didieji Šiluvos atlaidai

Siųsti Versija spausdinimui

Kaip ir kasmet, rugsėjo 7–15 dienomis Šiluvos šventovėje vyko didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, dar žinomi Šilinių vardu. Kiekviena diena buvo kupina džiaugsmo ir prasmės, švenčiama atspindint šiandienos pasaulio ir Bažnyčios dialogą. Todėl nenuostabu, kad į atlaidų programą buvo įtrauktos akcijos drauge su Kauno klinikų Kraujo donorystės centru. Visi apsilankiusieji Šilinėse buvo kviečiami duoti kraujo tiems, kuriems labiausiai reikia, taip pat pranešama apie organų donorystės galimybes. Rugsėjo 10 dieną buvo kviečiama pasiskiepyti nuo koronaviruso infekcijos. Šia galimybe Šiluvoje pasinaudojo bemaž 200 žmonių.
Vykstant Šilinėms daug dėmesio buvo skiriama kultūros ir kūrybos sklaidai, todėl, be tarptautinės Šiluvos meno bienalės objektų, atlaidų išvakarėse Šiluvos piligrimų centre esančiame muziejuje buvo pristatytas restauruotas kontūrinis „Nukryžiuotojo“ paveikslas, taip pat Antano Vivulskio Apsireiškimo koplyčios restauracijos brėžiniai. Itin džiugu, kad Rūtos Onos Čigriejūtės parodos uždarymą „Adelė Dirsytė“ simultaniškai papildė vykęs vyskupo Algirdo Jurevičiaus sudarytos knygos „Elena Spirgevičiūtė. Kai žemė dangų bučiavo. Dienoraštis“ pristatymas. O tuoj pat po jų, rugsėjo 12 d., Piligrimų centre buvo atverta unikali paroda „15 iliustracijų Romos mišiolui lietuvių kalba“ (veiks iki lapkričio 13 d.). Aikštėje ir bazilikoje skambėjo koncertai kiekvieno skoniui ir emocijai – tai akustinis kun. Vincento Lizdenio koncertas, vakaro malda su muzika, giedojo solistai Živilė ir Jonas Lamauskai, vargonavo Renata Marcinkutė-Lesieur, muzikos valanda aikštėje su vyrų ansambliu „Popule meus“ (vad. Ramūnas Baranauskas) ir kiti renginiai.
Atlaidai pirmiausia yra skirti dvasiniam susibūrimui ir maldai, tad per visą aštuondienį buvo švenčiamos net 45 šv. Mišios, jose apsilankė tūkstantinės minios. Žmonėms kelis kartus per dieną prabildavo skirtingi vyskupai, kunigai, broliai vienuoliai, jie pasakė 18 katechezių skirtingomis temomis. Bazilikoje nuolat vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija (taip pat ir naktinė), Šviesos koplytėlė piligrimų intencijomis nušvito nuo žvakių gausos. Mainytuvių palapinėje devocionalijos ir kita religinė atributika buvo prikelta naujam gyvenimui surastuose naujuose namuose.
Apmąstydami meilės kasdienybėje intenciją (plg. apaštalo Pauliaus „Himną meilei“) rugsėjo 11 d. vakarą Šiluvos miestelį apjuosė Žiburių procesijos su Švenčiausiuoju Sakramentu dalyviai, vakarėjančioje šventovėje išgyvendami ypatingą mylinčio Dievo, Jo šviesos vaikų bendrumą visi kartu – ir ganytojai, ir jaunuoliai. Šiluvos aikštės grindinys nebuvo per kietas jauniems keliams, kurie čia suklupo prieš slėpinį – ir šiais laikais šioje žemėje Dievas kalbina jaunas širdis.
Pagrindinę atlaidų dieną, rugsėjo 12-ąją, buvo švenčiama Šeimų diena. Draugystės ir krikščionių vienybės ženklu tapo bazilikoje vykusios ekumeninės pamaldos. O pagrindinėje Eucharistijoje buvo raginama drauge švęsti „meilės džiaugsmą“ (plg. popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Šeimos – Amoris Laetitia (Šeima – meilės džiaugsmas) metus. Į šį kvietimą didžiosiose Šilinėse atsiliepė sutuoktiniai, tėčiai ir mamos, močiutės ir seneliai, vaikai ir vaikaičiai! Šeimų tėčiai ir mamos buvo kviečiami aktyviai dalyvauti Žodžio liturgijoje, o jai pasibaigus diakono pakviesti sutuoktiniai aikštėje atnaujino Santuokos sakramento pasižadėjimus, rankų susikabinimu ir žvilgsnių švelnumu padėkojo vienas kitam už ištikimą gyvenimo bendrakeleivystę. Eucharistiją užbaigiant buvo paskelbta „Šiluvos deklaracija“ apie būtinumą gerbti ir saugoti prigimtinius bei pamatinius žmogaus ir visuomenės gėrius. Jos tekstą šeimų sielovados bendradarbiai nešė Atnašų procesijoje, kurioje Viešpačiui paaukoti ir kamuoliai – dovana pabėgėlių vaikams.
Vilties ir dvasinės bendrystės poreikį per atlaidus atskleidė ir netuštėjančios, daug žmonių sutraukusios palapinės „Turiu tau laiko“, kuriose dvasinio pokalbio kiekvieno laukdavo kunigas arba seminaristas. Mūsų socialinė būtis yra neatsiejama nuo bendravimo vieno su kitu, nuo laiko, skirto vieno kitam.
Šiais metais Šiluvoje per visas atlaidų dienas kasdien giedodavo po 5–6 chorus, išdalyta per 24 tūkst. komunikantų, nuolat tarnavo dešimtys kunigų, seminaristų, atlaiduose apsilankė visi vyskupai, abu Lietuvos kardinolai, o papuoštais altoriais ir gėlėmis pražydusia šventove pasirūpino Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro floristai. Džiugu, kad 2021 m. atlaidai buvo kupini tęsiamos draugystės, jaunimo juoko, bendrystės, šiandienos pasaulio refleksijos ir dvasinės brandos dialogo.
Organizatorių informacija

Komentarų nėra