Balandio 20-oji Tarptautin? kovos su triukmu diena

Versija spausdinimui

Stanislava TIJ?NAITIEN?

Apie triukmo al? sveikatai monija inojo jau gilioje senov?je. Istorijos altiniai mini, kad jau antikin?s Romos gyventojai skund?si miesto valdiai, jog i udraust? ankstaus ryto metu ginti ? ganyklas okas ir galvijus centrin?mis miesto gatv?mis, kadangi gyvuli? bliovimas ir mekenimas labai trikd? miestel?n? ram? mieg?. Apie 2000 m. pr. m. e. Kinijoje nuteistuosius mirti priridavo netoli varpo ir liepdavo skambinti tol, kol pasmerktasis ?davo nuo triukmo. iandieniniame gyvenime madaug tre?dalis Europos darbuotoj? (apie 60 milijon? moni?) yra veikiami per didelio triukmo ilgiau nei ketvirtadal? savo darbo laiko. Bema 40 milijon? darbuotoj? pus? darbe praleidiamo laiko turi kalb?ti garsiau nei ?prastai, nes per triukm? neb?t? igirsti. Nuo per didelio triukmo mogui svaigsta ir skauda galva, pakyla kraujo spaudimas, did?ja nervinis isekimas, sutrinka rega ir klausa. Triukmingoje aplinkoje mogus negali susikaupti, greitai pavargsta. Didesnis nei 80 decibel? (dB) triukmas sukelia klausos nuovarg?, o ilg? laik? b?damas tokioje triukmingoje aplinkoje mogus gali ir visai apkursti. Apie triukm? ir jo padarinius m?s? sveikatai kalbam?s su Kauno visuomen?s sveikatos centro Raseini? skyriaus ved?ja Violeta Uringiene.

K? vadiname triukmu?

Pasak V. Uringien?s, triukmu vadiname netvarking?, ?vairaus stiprumo ir danio garso bang? miin?, ne?prast? mogaus klausai, sukeliant? nemaloni? poj??i?. Nat?ralus gamtinis triukmas j?ros oimas, upelio ?iurlenimas, medi? lam?jimas, pauk?i? ?iulb?jimas pasiymi visai kitokiomis akustin?mis charakteristikomis, jis nesukelia joki? neigiam? emocij? bei pasekmi? sveikatai. Prieingai, nat?ralus gamtinis triukmas veikia mog? raminan?iai, gerina jo nuotaik?, praturtina emocin? sfer?. Triukmo jutimas priklauso nuo garso stiprumo ir garso bang? virpesi? danio: kuo didesnis garso stiprumas ir virpesi? danis, tuo garsas juntamas stipriau, t. y. didesnis jo garsumas. Triukmo garsumas priklauso ir nuo patalp? akustini? savybi?, kurias nulemia j? t?ris, forma, apstatymas baldais ar ?rengimais, grind?, sien?, lub? danga.
Kovos su triukmu Lietuvoje istorija

Nepriklausomoje Lietuvoje 1919 m. spalio 28 d. buvo ileistas Savivaldybi? ?statymas, kuriame buvo 2 straipsniai, skirti ramyb?s saugojimui. Straipsniai tur?jo principin?, deklaratyvi? nuostat?, nebuvo detalizuoti. Kitas laikotarpis apima dvideimt vieneri? met? (1969 1990) kovos su triukmu Lietuvoje veikl?. Nors triukmas daugiau suprantamas kaip technin? problema, ta?iau nagrin?jamu periodu, gvildenant ias problemas, iniciatoriais dauguma atvej? buvo medikai. Po Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo kovai su triukmo poveikiu mogaus sveikatai priimti
108 norminiai teis?s aktai.

Triukmas kenksmingas faktorius

Gydytoja V. Uringien? teigia: negin?ijamai ?rodyta, kad triukmas neigiamai veikia m?s? sveikat? bei gyvenimo kokyb?. Triukmingoje aplinkoje sunku bendrauti, gird?ti garsinius signalus, ?siminti informacij?, susikaupti.Triukmas slopina nor? suteikti pagalb?, padidina agresyvaus elgesio tikimyb?. Jo poveik? mogui galima suskirstyti ? dvi grupes: triukmo ?taka klausai ir triukmo poveikis visam organizmui. Triukmas mogaus organizm? veikia ne tik darbo aplinkoje. Klaus? galima sugadinti ir namuose, laisvalaikiu, turint hob?, sportuojant. Pvz., diskotekose, klubuose triukmas gali siekti iki 115 dB ir iuo atveju klausos apsaugos priemon?s nenaudojamos. Triukmas, pasak gydytojos, yra susij?s su daugeliu mogaus veiklos r?i?, ta?iau didiausi? poveik? turi keli?, geleinkelio ir oro transporto keliamas triukmas. Apie 70 % miesto gyventoj? vienaip ar kitaip jau?ia neigiam? triukmo poveik?. Sveikatai pavojus ikyla, kai garsas yra labai didelis. D?l to mogus gali i karto apkursti: suaugusiems kurtumas isivysto, jei garso lygis didesnis kaip 40 dB, vaikams 120 dB. Laikinas kurtumas gali isivystyti esant 110 dB triukmo lygiui, trunkan?iam 1 min. 29 sek. Jei garso lygis nuolat didesnis kaip 85 dB, po tam tikro laiko (5 ir daugiau met?) gali ymiai susilpn?ti klausa.

Triukmo lygio matavimai Raseiniuose

Raseini? rajono savivaldyb?s aplinkos monitoringo 20102014 m. programos ?gyvendinimo ataskaitoje Triukmo monitoringe u 2010 m. ?vardijama, jog triukmo lygis matuojamas prie mokykl?, ligonini?, vaik? dareli?, gyvenam?j? nam?, pagrindini? gatvi?. 2010 m. duomenimis, leistini maksimalaus triukmo lygiai buvo viryti prie Raseini? Kalno vid. m-klos, Prezidento Jono emai?io gimnazijos, lopelio-darelio Saulut?, taip pat Ston? g. 4, Vilniaus g. 93 ir Vytauto Didiojo g. 41 daugiabu?i? gyvenam?j? nam? aplinkoje. Leistini triukmo lygiai taip pat virijami prie Betygalos Maironio vidurin?s mokyklos, Girkalnio pagrindin?s mokyklos, Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos. ?ia didiausias triukmo suk?l?jas autotransportas, o ypa? sunkveimiai. Panaus triukmo lygis rajone ir 2011 metais. Triukmo lygis matuojamas gegu?s ir spalio m?nesiais. Diugu, kad aptariant miesto Detaliojo plano koncepcij? didelis d?mesys skiriamas apvaiavimams bei sunkiojo transporto eigos draudimui mieste. Amerikos akustik? draugijos tyrim? duomenimis, net 25 % informacijos, perduodamos pamok? metu, n?ra ?sisavinama (praleidiama pro ausis) d?l aplinkos triukmo. Triukmas turi ?takos protini? uduo?i? atlikimui. Protin? veikla, kuriai reikalinga gera atmintis, d?mesio sutelkimas, labai jautriai ir tiesiogiai reaguoja ? aplinkos triukm?, d?l to nuken?ia uduo?i? atlikimo kokyb? ir ilg?ja uduo?i? atlikimo trukm?. Monotonikam ar fiziniam darbui atlikti triukmas netrukdo. Triukmas turi ?takos socialinei elgsenai. Didelis triukmas (80 dB ir daugiau) sukelia agresij? bei maina draugik? elgsen?, teig? gydytoja.
Triukmo padariniai sveikatai

Panekov?s teigimu, d?l triukmo nespecifinio poveikio organizmui labiausiai veikiama centrin? nerv? sistema, tod?l atsiranda funkcini? centrin?s bei vegetacin?s nerv? sistemos sutrikim?: galvos skausmai, svaigimas, blog?ja d?mesys, atmintis ir darbingumas, sutrinka miegas, vystosi neuroz?s. Triukmas sukelia patologini? pakitim? irdies bei kraujagysli? sistemoje. ?rodyta, kad ilg? laik? triukmo s?lygomis dirbantys mon?s daniau serga iemine irdies liga bei ateroskleroze. Triukmas slopina skrandio sul?i? sekrecij? ir j? r?gtingum?, ilgainiui gali isivystyti gastritas ir opalig?. Taigi triukmas yra kenksmingas aplinkos faktorius, sukeliantis specifini? ir nespecifini? patologini? pakitim? beveik visose organizmo sistemose. Jis turi nemaai ?takos dirban?i?j? traumatizmui, bendram ir profesiniam sergamumui.

Pasiklausykime tylos

Ketvirtasis balandio tre?iadienis laikomas Pasauline triukmo prevencijos diena. Tylos minut? skelbiama nuo 14:15 iki 14:16. Visuomen?s sveikatos centras kvie?ia akimirkai sustoti ir pabandyti pasiklausyti tylos. Ijunkime triukm? kelian?ius prietaisus, nustokime kalb?ti ir ?siklausykime ? v?jelio oim?, pavelkime ? debes? ir pauk?i? kelion? dangumi ar alia m?s? esan?ius mones ir pajuskime, kaip gera pab?ti tyloje… Tik tyloje ?siklausoma ? savo irdies bals?, tik tyloje gimsta muzika ir genialios id?jos…

2 Komentarai

 1. Dalia

  2012-04-21 09:00

  Puiku, kad Raseiniai kovoja su triukmu. iaip jau Lietuvoje i problema ignoruojama. Nei?rint to, kad, kaip teigiama, poi?ris ? triukm? atspindi alies civilizacijos lyg?. Pagarba civilizuotiems Raseiniams.

  Dalia i Klaip?dos

 2. negrai lauk

  2012-04-22 03:11

  18h ramybe,22h miegas,sestadieny-sekmadieny jokio triuksmo