Bendruomen?s 20-me?io jubiliejaus ir rugiapj?t?s pradios vent? Katauskiuose

Versija spausdinimui

Vasara pasiymi ven?i?, rengini? gausa. Ar beskaitysite, kas ?vyko liepos 15 d. Katauski? kaimo bendruomen?je? Ogi vent?me bendruomen?s 20-met?, pamin?jome v. On? kaip rugiapj?t?s pradios dien?. Kas ypatingo ir tradiciko vyko kart?, ilg? liepos dien??
Pirmiausia v. Miios lauke prie Katauski? dvaro koply?ios, kurias laik? iluvos klebonas E. Murauskas. Po j? buvo paventintas akmuo, skirtas Katauski? kaimo bendruomen?s mon?ms minint bendruomen?s 20-ies met? sukakt? (metalo meistras M. eiys). Prie atidengto akmens nuskamb?jo vis? susirinkusi? moni? balsais bendruomen?s himnas ir em?j Lietuvos.
Laukiant sve?i? ir koncerto malonu buvo pavartyti bendruomen?s, bibliotekos, buvusios mokyklos veiklos albumus. Jie primin?, kokie jauni mes buvome, kokie mai m?s? vaikai ?ia mok?si. Puikiai sek?si maosios mug?s dalyviams: tautodailininkei
I. Ambrozienei, keramikos meistrei A. Kisnieri?tei, duonos kep?jai A. Guntarskienei, desertini? s?ri? gamintojai J. Jukienei. Susirinkusiuosius tenkino ne tik preki? kainos, pasi?la ar paklausa, bet vyko ir malon?s pokalbiai po medi? teikiamu pav?siu.
O sve?i? b?ta nemaai: vienu ar kitu vent?s momentu lank?si net septyni Raseini? rajono savivaldyb?s nariai (J. Garliauskien?, A. Milieius, A. Samien?, V. Stanaityt?, A. Bautronis, D. Ulickas, J. Vazgys), septyni Raseini? rajono kaim? bendruomeni? pirmininkai, Raseini? kaim? bendruomeni? s?jungos pirmininkas J. Vazgys, VVG pirminink? I. Dapkuvien?, RRKC direktor? I. atkauskien? bei kiti svarb?s bendruomenei mon?s. Kalb?jusieji sveikino ir d?kojo u bendruomen?s 20-ies met? veikl? ir negail?jo dovan?.
Katauski? kaimo bendruomen?s pirmininkas J. Galinaitis pakviet? tylos minute prisiminti i gyvenimo i?jusius Katauski? krato mones, trumpai apvelg? nueit? keli?, pamin?jo rykiausius laim?jimus. Katauski? bendruomenei vadovavo 2 pirmininkai: R. Straukien? ir J. Galinaitis. is mogus bendruomenei skyr? beveik 19 met?. A?i? jam u ilg?, kantr? ir neatlygintin? darb?.
Beveik nuolat t?s?si d?kojimai u vienokius ar kitokius darbus, nauding? veikl? bendruomen?s labui. Pad?komis, ventei skirtais suvenyrais ir duona, kaip rugiapj?t?s pradios ir m?s? gerov?s simboliu, apdovanoti sve?iai, pirmieji trylika ? bendruomen? 2003 m. ?stoj? nariai, meno kolektyv? vadovai, vent?s r?m?jai, mon?s, stat? atminimo akmen?, dabartinis bendruomen?s aktyvas ir, aiku, g?l?mis vardadienio laukian?ios Onut?s.
Koncertin?je programoje pasirod? iluvos meno kolektyvai: Katauski? moter? vokalinis ansamblis Pien?, aiginio bendruomen?s meno kolektyvas Sandrava, iluvos bardai, iluvos vokalinis moter? ansamblis Harmonija (vadovas S. Beniulis), Butkik?s kaimo kapela (vad. A. Bautronis), RRKC oki? grup? L Dance (vad. M. Bertulyt?-Urnieien?), Marijampol?s muzikos grup? AGE (vad. G. Katilius).
Gausi publika buvo vaiinama duona ir s?riu, gira ir puikios eiminink?s E. Gaidelien?s sausainiais, gardia iluvos kavinuk?je ivirta koe ir parduotuv?s Aib? dovanotais ledais. O u ventin? didiul?, gard? tort? esame d?kingi kaimo gyventojai G. Po?rienei.
Dar renginyje vyko vaik? ir eim? sportin?s varybos. Net trylika priz? namo isine? pavieni? ir komandini? linksm? aidim? laim?tojai. A?i? iluvos seni?nijos sporto organizatorei J. Sebeckytei u geb?jim? linksmai, patraukliai organizuoti ?vairias varybas ven?i? metu.
Daugelio d?mes? patrauk? netradicinis vent?s erdv?s papuoimas. U tai visi esame d?kingi Katauski? bibliotekininkei I. Staponienei. Sprags?jo telefon? fotoaparatai, ? j? vaizdus ?sipyn? ir angelo sparnais pasidabin? mon?s, nedr?siai okantys ar pritariantys muzikantams, ir kratie?iai, susitik? vent?s proga, ir mo?iut?s, mamos su maaisiais, senoliai, besidiaugiantys pasimon?jimu, pasikalb?jimu.
D?kojame bendruomen?s tarybos vardu vent?s ved?joms l. Masaitienei, J. alpienei, visiems sve?iams ir vietiniams u ilg?, saul?t? ir prasming? dien?. Lenkiam?s tiems, kurie i?jo ? laukus nuimti i? met? jav? derliaus. Gyvuosime bendryst?je dar ilgai ir laimingai!
Danut? akaitien?, Katauski? kaimo bendruomen?s tarybos nar?

Komentarų nėra