Besibaigian?i? met? diaugsmai ir r?pes?iai

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Lapkri?io 29 dien? rajono Taryba rinkosi jau ? 15-?j? pos?d?, kuris ir v?l vyko II Savivaldyb?s pastato sal?je. Ta?iau meras Remigijus A?as paguod?, kad ekstremaliomis s?lygomis pos?diaujama paskutin? kart? gruodio 21 dien? planuojamas pos?dis tur?t? vykti moderniaiatnaujintoje senojoje sal?je.

Pos?dio pradioje ?prastas apilimas: meras pasveikino respublikinio mel?j? konkurso nugal?toj?, m?s? rajono ?kinink? On? Gustien? ir tre?iosios vietos laim?toj? Iren? Dobrovolskien?. Tarybos nar? Onut? Babonien? su Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro direktoriumi Egidijumi Zinkumi pasveikino ? Lietuvos sportikiausi? mokykl? deimtuk? patekusi? Raseini? altinio vidurin? mokykl? ir kitame respublikiniame konkurse Norime sportuoti ?sirengiame patys ? dvideimtuk? patekusi? Gervin?s kaimo bendruomen?. Dovan?l?s ?teiktos mokyklos direktorei Vaivai Zubrickienei ir bendruomen?s pirmininkei J?ratei Garliauskienei.

22 pos?dyje dalyvav? tarybos nariai patvirtino darbotvark? su 44 svarstytinais sprendim? projektais.

Tarybos narys Savivaldybei pardav? por? but?

Rajono Savivaldyb? i valstyb?s biudeto gavo 260 t?kst. Lt socialiniams b?stams ?sigyti. I rajono biudeto prid?jus dar 45 t?kst. Lt bus nupirkti 9 butai bei gyvenamieji namai visame rajone: Steponkaimyje, aiginyje, Vosilikyje, Boguiuose, Raseini? mieste. ? perkam? laiming?j? b?st? s?ra? pateko ir tarybos nario Vladislovo imai?io 2 butai (78,71 kv. m ir 67,82 kv. m ploto), esantys Nemak?iuose. Tarybos nariui Savivaldyb? u iuos 2 butus sumok?s 100 t?kst. Lt. Sprendimo projektui pritar? 17 tarybos nari?, 3 susilaik?, o broliai V. ir V. imai?iai, vengdami interes? konflikto, balsavime nedalyvavo.

Prioritetas Vilniaus gatvei

Vienbalsiu Tarybos pritarimu buvo pakeistas ES strukt?rini? fond? l?omis ?gyvendinam? projekt? s?raas. Pagrindiniai pakeitimai susij? su teritorij? planavimo priemon?mis. ? s?ra? ?trauktas naujas projektas Raseini? r. savivaldyb?s teritorijos bendrojo plano atnaujinimas, taip pat nutarta kuriam laikui atid?ti Ateities g. rekonstrukcij?, vietoj jos kartu su Lietuvos automobili? keli? direkcija prad?ti nauj? projekt? rekonstruoti Raseini? miesto Vilniaus g. ? s?ra? ?traukti Raseini? miesto I ir II tvenkini? bei Vidukl?s tvenkinio ivalymo projektai, planuojama rekonstruoti Vidukl?s darel?.

Tarybos narys Darius Ulickas pasidom?jo, ar Vilniaus ir Ateities gatvi? rekonstravimui buvo parengti investiciniai ir techniniai projektai.

Prane?ja Ekonomikos ir ?kio departamento direktor? Indr? Antanaitien? atsak?, kad i? gatvi? nei investiciniai, nei techniniai projektai n?ra parengti, ir tarybos valia apsispr?sti, kuriai i j? teikti prioritet?. Meras paaikino, kad rajono Savivaldyb?s l?omis bus tvarkomi tik aligatviai, o Lietuvos automobili? keli? direkcija tvarkys vaiuojam?j? Vilniaus g. dal?.

Tarybos nar? O. Babonien? replikavo, kad Vilniaus g. skiriamas iskirtinis d?mesys prie kelet? met? jau buvo tvarkomi aligatviai, ipjauti mediai. Jos nuomone, mieste yra daug kit? gatvi?, kurioms reikia skubaus remonto. Vilniaus gatv? atrodo tragikai, ji reprezentuoja m?s? miest?, tod?l jai teikiame prioritet?, nenusileido meras. O anks?iau sutvarkytos aligatvi? vietos tikrai nebus griaunamos.

Maesnis mokinio krepelis

Eilin? kart? patikslintas 2011 m. Savivaldyb?s biudetas. Anot prane?jos Biudeto ir finansin?s analiz?s skyriaus ved?jos Aldonos Krivickien?s, ?kart biudetas i esm?s tikslinamas d?l mokinio krepelio l?? perskirstymo. Kadangi rajone suma?jo mokini? skai?ius,
mokinio krepeliui finansuoti Savivaldyb? gaus 376 t?kst. Lt maiau. Biudeto l?os taip pat perskirstytos atsivelgiant ? kai kuri? asignavim? valdytoj? praymus. vietimo, kult?ros, sveikatos ir socialini? reikal? komiteto pirminink? Gitana Raimien? prane?, kad komitetas biudeto patikslinimams nepritar?: Kilo neaikum? d?l l?? perskirstymo vietimo ?staigoms, kult?ros rengini? organizavimui ir kult?ros veiklos programai skirt? asignavim? mainimo, komunalinio ?kio objekt? priei?ros bei remonto darb? programai skirt? asignavim? mainimo ir 8 priede esan?ios priemon?s UAB Raseini? autobus? parkas baz?s ?rengimas, perk?limas ? Norg?l? kaim?. Biudeto patikslinimams pritar? 13 tarybos nari?, 2 balsavo prie, 7 susilaik?.

Taryba lengvat? netaiko

Vietos veiklos grup? Raseini? krato bendrija buvo pateikusi Sa-vivaldybei praym? atleisti nuo komunalini? paslaug? mokes?i? u dvi patalpas, esan?ias miesto seni?nijoje. Pasak prane?jo Vietinio ?kio ir turto valdymo skyriaus ved?jo Roberto Pareigio, patenkinus
? praym? administracijos ilaidos per metus padid?t? 1800 Lt. iam sprendimo projektui nepritar? nei Biudeto ir socialinio ekonominio vystymo komitetas, nei ?kio pl?tros ir kaimo reikal? komitetas.

Pagrindinis argumentas VVG ilaikymui gauna finansavim?, tod?l atleisti nuo mokes?i? netikslinga. Balsuojant didioji dalis tarybos nari? susilaik?, tod?l VVG nuo komunalini? paslaug? mokes?i? nebuvo atleista. Beje, taryba nepatenkino ir 3 gyventoj? praym? suteikti em?s nuomos mokes?i? lengvatas.

Autobus? parkas skolinsis pus? milijono

Raseini? rajono savivaldyb?s taryba, kaip vienintel? UAB Raseini? autobus? parkas akcinink?, nusprend? leisti UAB Raseini? autobus? parkas imti kredit? arba atidaryti 500 t?kst. Lt kredito linij?, ?kei?iant nekilnojam?j? turt? arba esamas ir b?simas l?as einamojoje s?skaitoje. Anot mero, ?mon? priversta imti kredit?, kadangi Savivaldyb? negali sumok?ti parkui u atliktas paslaugas (mokini? pav??jim?), nes biudete tam nebuvo numatyta pinig?. Sprendimui pritar? 16 tarybos nari?.

Vandentvarkos tinklai ple?iasi

Taryba vienbalsiai pritar? projektui Vandens tiekimo ir nuotek? tvarkymo infrastrukt?ros pl?tra Raseini? rajone (Norg?luose, Andruai?iuose, arkiuose, Kasbarai?iuose, Raseiniuose), kuris tur?t? b?ti ?gyvendintas 2012 2013 m. Pagal technin? projekt? darbams atlikti numatyti 8 mln. Lt, ta?iau, pasak mero, Aplinkos ministerijos normatyvuose nurodyta bendra projektovert? 4,5 mln. Lt, i kurios 226 t?kst. Lt tur?t? primesti rajono Savivaldyb?. Meras suabejojo, arrealiai paruota techninio projekto s?mata, konkre?ios sumos paaik?s vykdant vieuosius pirkimus. Tarybos nar? O. Babonien? paklaus?, kokios galimyb?s ?vesti vandentiekio ir nuotek? tinklus sod? bendrij? gyventojams. Prane?jas Vietinio ?kio ir turto valdymo skyriaus vyresn. specialistas Romanas Evsei?ikas paaikino, kad ES
parama iems objektams kol kas n?ra numatyta. Pagalbos nebent galima b?t? tik?tis i savivaldyb?s Sodinink? bendrij? r?mimo fondo.Meras papild?, kad norint gauti ES l?? gyvenvie?i? arba miesteli? vandentvarkos tinkl? pl?trai, b?tinas tam tikras gyventoj? skai?ius.
Pavyzdiui, Nemak?iuose n?ra centralizuotos nuotek? surinkimo sistemos, pagal Aplinkos ministerijos normatyvus iame miestelyje nepakankamas gyventoj? skai?ius. ilumos tinklai kur? v?l pirks patys

Taryba pripaino netekusiu galios i? met? gegu?s 23 d. priimt? sprendim?, kuriuo Raseini? komunalin?ms paslaugoms buvo pavesta tiekti kur? Raseini? ilumos tinklams. Pasak parne?jo R. Evsei?iko, komunalininkai organizavo kuro pirkimo konkurs?, ta?iau
tinkam? pasi?lym? nesulauk? kaina buvo per didel?. Konkursas buvo nutrauktas, taigi j? teko organizuoti patiems ilumininkams. Jau gegu?s m?nes? sakiau, kad ilumos tinklai patys turi organizuoti kuro pirkimo konkursus, primin? tarybos nar? O. Babonien?, o dabar v?l sugr?ome prie to paties ir turime taisyti nes?mones. Gal po pus?s met? v?l keisime sprendim??

Meras patikino, kad nebuvo padaryta joki? nes?moni?: Pats ilumos ?kis negali durpi? ir droli? pirkti atskirai. Dabar atsirado durpininkas, kuris tiekia ir droles, ir durpes. Jis pasi?l? toki? kain?, apie kuri? kiti gali tik pasvajoti. Ne paslaptis, kad konkursas s?moningai
buvo sulugdytas, pateikiant nepagr?stas kainas. Nenor??iau ?vardinti pavardi?, kas t? konkurs? sulugd?, bet nereik?t? toli eiti jie gyvena m?s? rajone. Taip pat meras paym?jo, kad konkursus skelbs ir nutrauks tiek kart?, kiek reik?s, kad tik nupirkt? kur? pa?ia
geriausia kaina. 15 tarybos nari? pritar? sprendimo projektui, likusieji susilaik?.

Atlyginimams pritr?ko l??

Pasak A. Krivickien?s, met? pabaiga sunki: planuot? Savivaldyb?spajam? nepavyksta surinkti, komplikuot? finansin? situacij? dar labiau paatrino Snoro lugimas. Nutarta kreiptis ? LR Finans? ministerij?, kad i valstyb?s biudeto suteikt? trumpalaik? 2 mln. Lt paskol?. I ios sumos 1 mln. 530 t?kst. Lt bus panaudota darbo umokes?iui, o 470 t?kst. Lt suvalgys Sodra.

Savivaldyb? yra gavusi 1 mln. Lt paramos l??, kurias numatyta skirti Vilniaus g. rekonstrukcijai. Kadangi finansin? pad?tis sud?tinga, o gatv?s remontas prasid?s tik kitais metais, min?t?j? milijon? nuspr?sta dabar naudoti Savivaldyb?s apyvartini? l?? tr?kumui padengti. Apyvarton paleist? milijon? tikimasi atstatyti iki balandio 1 d., o jau tada j? panaudoti pagal tikr?j? paskirt? Vilniaus g. rekonstrukcijai.

Taryba ?siliejo ? VVG

Savivaldyb?s taryba pagaliau ryosi tapti vietos veiklos grup?s Raseini? krato bendrija nare. ? VVG valdyb? valdan?ioji dauguma nutar? deleguoti 1 vyrikos gimin?s atstov? ir 3 moter?les: Sigit? Vai?i?, Aurelij? Loyt?, Indr? Antanaitien?, J?rat? Garliauskien?.
Pasak administracijos direktor?s A. Loyt?s, parenkant atstovus buvo atsivelgta ? VVG praym? d?l ly?i? santykio.

Tarybos nar? O. Babonien? ly?i? santykiu ?kart liko patenkinta, ta?iau jai ukliuvo kitas dalykas: kod?l ? VVG taryb? deleguojami tik valdan?iosios daugumos parinkti asmenys. Jos nuomone, bent vienas tur?t? b?ti ir opozicijos atstovas. Tarybos narys Darius Ulickas pasi?l?, kad ? VVG valdyb? po vien? atstov? deleguot? visos 4 Savivaldyb?s tarybos frakcijos.

Deja, opozicijos nariams meras buvo negailestingas: I valdan?iosios daugumos a matau tik Sigit? Vai?i?, kiti yra administracijos specialistai. Gerbiamieji, pakent?kite, po trej? ar ketveri? met? tur?site valdan?i?j? daugum?, pasiskirsite, k? nor?site.

Savivaldyb?s tarybos narystei Vietos veiklos grup?je pritar? valdan?ioji dauguma.

Po darbotvark?s

Pos?dio pabaigoje meras R. A?as prane?, kad gruodio 15 d. vyks policijos persik?limo ? naujas patalpas vent? ir pakviet? tarybos narius dalyvauti. O gruodio 30 d. Savivaldyb?s profesin? s?junga ir administracija restorane Rasa organizuoja sen?j? met? palyd? vakar?l?, ? kur? nuoirdiai kvie?iami ir tarybos nariai su antrosiomis pus?mis arba be j?.

I trib?nos prakalbo tarybos narys Vaclovas imaitis. Jis atsipra? u nemaloni? situacij? d?l lapkri?io pradioje iniasklaidoje pasirodiusios informacijos apie jo ?mon?s teritorijoje rast? kontraband?: Praau nesieti to su partijomis, jud?jimais ir t.t. Tai atsitiko mano ?mon?s teritorijoje, transporto ?monei buvo inuomota aiktel?. Be mano inios buvo ?vetas nelegalus krovinys. Neinojau ir net nenujau?iau, kad taip gali nutikti. Kaip inote, dideli? turt? nesusikroviau, k? turiu, buvo pasiekta per ilgus darbo metus, nieko neat?miau ir
neprivatizavau, o maina, kuria vain?ju, taip pat yra banko. Pos?dio dalyviai supratingai palingavo galvomis ir dav? suprasti, kad atsipraymas priimtas.

Tarybos narys D. Ulickas administracijos direktorei A. Loytei pa?r? 12 klausim? apie Savivaldyb?s administracijos reorganizacij?, paramos l?as, sutar?i? nutraukim? ir kt. Atsakymus direktor? ad?jo pateikti kitame pos?dyje.

Komentarų nėra