Biblioteka lobi? skrynia

Versija spausdinimui

Biblioteka tai neisenkan?i? lobi? skrynia. Kiekvienas apsilank?s joje atranda k? nors naujo ir ?domaus. Maieji skaitytojai intensyviai lankosi neseniai duris atv?rusiame Sensoriniame kambaryje, dalyvauja ?vairiose edukacijose, usi?mimuose ar organizuojamose vasaros stovykl?l?se. Suaugusiuosius ? bibliotek? sukvie?ia organizuojami renginiai ir parodos. Taip pat danas lankytojas ateina susipainti su aktualiomis dienos ar savait?s naujienomis, apraytomis periodin?je spaudoje. Skaitykloje galima rasti plat? spaudos pasirinkim?. Ta?iau dauguma at?jusi? ? bibliotek? i jos ieina neini knyga. Ir visai nesvarbu, ar skaitytojas yra vaikas, ar jau suaug?s mogus knygos ir j? skaitymas vienodai svarbus visiems. Skaitydamas mogus lavina atmint?, vaizduot? ir netgi raymo ?g?dius, ple?ia akirat?. Bendraudami su daug skaitan?iu mogumi pastebime, kad jo kalba yra turtingesn?, prasiple?ia naudojam? termin? odynas. Skaitantys mon?s danai tampa ?domesniais panekovais, nes su jais galima diskutuoti ?vairiomis temomis.
Per metus bibliotekoje yra gaunama apie 4 000 nauj? knyg?, jos padalinamos visoms rajone esan?ioms bibliotekoms. Naujos knygos skaitytojus pasiekia kiekvien? m?nes?, tad usuk?s ? bibliotek? gali rasti sau tinkan?i? ir patinkan?i? knyg?. Bibliotekoje gausu populiari? lietuvi? ir usienio raytoj? roman?, tikrais ?vykiais paremt? istorij? bei detektyv?, psichologini?, biografini? ir istorini? knyg?. Liepos ir rugpj??io m?nesiais biblioteka gavo skaitytoj? taip pam?gt? raytoj? Lucindos Riley, Sandros Brown, Jodi Picoult, Kate Swan, Sondros Rankelien?s, Aldonos Ruseckait?s, Simonos aros, Agn?s Bausien?s ir t. t. naujausius k?rinius. Besidomintiems istorija galime pasi?lyti knyg? apie kar? (pvz., apie II pasaulin? kar?, skirtingais laikotarpiais Lietuvoje vykusius ?vykius ar dabartinius ?vykius Ukrainoje), apie ali? istorij? ar biografini?, memuarini? knyg? (apie karalien? Elbiet? II, princes? Dian?). Be populiari? usienio ar lietuvi? raytoj? knyg?, galime savo skaitytojams pasi?lyti ir kratie?i? k?rybos leidini?. Nelieka pamirti ir patys maiausi bibliotekos skaitytojai. Jiems galime pasi?lyti aislini?, garsini? knygeli?, jos supaindina su mus supan?iu pasauliu (gyv?n? skleidiamais garsais, transporto priemon?mis ar skaito pasakas). Vyresni? vaik? knyg? lentynose laukia Tomo Dirg?los, K?stu?io Kasparavi?iaus, Ginos Vili?n?s, Ign?s Zarambait?s ir kit? autori? knygos.
Bibliotekos internetin?je svetain?je https://www.raseiniai.rvb.lt/ periodikai (daniausiai kas m?nes?) skelbiami naujai gaut? knyg? s?raai. Rad? norim? knyg? knyg? myl?tojai j? gali usisakyti ne tik atvyk? ? bibliotek?, bet ir portale https://ibiblioteka.lt/metis/. Jei ikyla klausim? ar reikia pamokyti, kaip usisakyti knyg? portale, atvykite ? bibliotek? ir m?s? darbuotojai jus imokys.
Kaip teigia D. Adisonas, skaitymas protui yra tas pats, kas fizinis lavinimas k?nui. Tod?l kvie?iame atvykti ? vie?j? bibliotek?, artimiausi? kaimo filialo ar atvykstan?i? mobili? bibliotek? ir isirinkti knyg? ilg?jantiems rudens vakarams.

Agn? Kuncevi?ien?,
Dokumentavimo ir
IT administravimo skyriaus
vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra