Biblioteka visiems

Versija spausdinimui

Lietuvos vie?j? bibliotek? duris puoia iskirtinis enklas spalvota d?lion? Biblioteka visiems. Skirtingos element? spalvos ir j? susijungimas rodo geb?jim? priimti vieniems kitus nepaisant m?s? skirtum? ir ?vairumo bei simbolizuoja bibliotek? siek? didinti savo paslaug? prieinamum? ?vairi? negali? turintiems mon?ms, skatinti visuomen?s informuotum? ir ugdyti tolerancij?.
Pirmasis ingsnis buvo engtas 2021 m. rugs?jo 21 d., kai renginio Biblioteka visiems. Konferencija+ metu buvo pasiraytas manifestas, kuriuo bibliotek? bendruomen?s nariai ?sipareigojo d?ti visas pastangas, kad bibliotekas paverst? prieinamomis visiems ir didint? negali? turin?i? moni? ?traukt?. Konsultuojantis su specialistais ir lankytojais Lietuvos vieosiose bibliotekose rengiami ir bendrai taikomi infrastrukt?riniai sprendimai, tobulinamos darbuotoj? kompetencijos, kuriamos naujos paslaugos, padedan?ios ?vairi? negali? turintiems asmenims lankytis bibliotekose.
Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieoji biblioteka bendradarbiauja su Raseini? speciali?ja mokykla ir V? Raseini? ne?gali?j? uimtumo ir paslaug? centru. Bibliotekos darbuotojai individualiai konsultuoja ir praveda informacinio ratingumo mokymus toki? paslaug? pageidaujantiems ne?galiems asmenims jiems patogiu ?staigos darbo laiku. 2022 metais i veikla buvo intensyvinama.
Bibliotekos Informacini? paslaug? ir vaik? literat?ros skyriaus darbuotojos Ona Smitrien? ir Justina Maulien?, naudodamos speciali? metodin? priemon? Ilaisvinti herojai: sensoriniai skaitymai bibliotekose, pareng? sensorini? skaitym? usi?mimus, leidian?ius autizmo spektro sutrikim? turintiems vaikams geriau suvokti ir patirti skaitom? tekst?. Knygeli? Ciara Flood ?kyr?s triuiukai ir Axel Scheffler bei Julia Donaldson Grufas 4 sensoriniuose skaitymuose dalyvavo Raseini? specialiosios mokyklos pradini? klasi? mokiniai. Jaunieji bibliotekos lankytojai iklausydavo garsiai skaitomus tekstus, nuotaikingai ?sitraukdavo ? knygeli? istorijas, stropiai atlikdavo smagias praktines uduot?les. Galiausiai igirstas istorijas iliustruodavo piedami inovatyviomis LED pieimo lentomis. Sensorini? skaitym? vaikams edukacijos eig? sudaro trys dalys istorijos skaitymas pasitelkiant poj??ius, praktin? uduotis pagal knygos tekst?, aidimai ir diskusija su t?vais, glob?jais ar aukl?tojais. Usi?mimo metu vaikams atsiveria knyg? skaitymo malonumas, ple?iamas vaik? painimo akiratis, turtinamas odynas, lavinami sensoriniai poj??iai ir gerinami bendravimo ?g?diai. Raseini? Marcelijaus Martinai?io vie?j? bibliotek? ir Raseini? ne?gali?j? uimtumo ir paslaug? centr? sieja ilgametis bendradarbiavimas ir draugyst?. iemet (2022 m.) vasario m?nes? biblioteka ir centras apsikeit? parodomis: Informacini? paslaug? ir vaik? literat?ros skyri? papuo? ne?gali?j? ebru technika atlikti parodos Draugyst?s g?l? darbai. Tuo pat metu Raseini? ne?gali?j? uimtumo ir paslaug? centre buvo eksponuojami bibliotekoje vykusio moksleivi? pieini? konkurso Mano svajoni? biblioteka dalyvi? darbai. Centro lankytojai kasmet kvie?iami dalyvauti Met? knygos rinkim? akcijoje, tarptautinio projekto iaur?s ali? literat?ros savait? renginiuose. i? vasar? centro lankytojai buvo pakviesti ? Teatro P pirm?j? poezijos vyksm? vaikams Vakar? V. Aktoriai Balys Ivanauskas ir Art?ras Dubaka, pasitelkdami lietuvi? poet? ir raytoj? poezij?, j? aismingai vert? dainomis, praturtindami interaktyviais intarpais. Renginio dalyvi?, at?jusi? ? Vakar? V, lauk? okiai, juokingos istorijos, daug muzikos ir dain?, aktoriai pasirodymo metu betarpikai bendravo su renginio dalyviais, kalb?jo draugyst?s, nuotyki?, meil?s temomis. Dar iemet numatytas ir jaukus Kal?dini? skaitym? rytmetis bibliotekoje.
Suvoktas poreikis keistis ir be skubos suplanuotos prasmingos permainos visuomet susijusios su nauda ir bibliotekai, ir skaitytojams. Lanksti, atliepianti individualias vartotoj? reikmes, sklandiai reaguojanti ? poky?ius, tobulinanti veikl? ir iekanti savo iskirtinumo tokia yra biblioteka visiems.
I Bibliotek? prieinamumo manifestas. Biblioteka visiems www.bibliotekavisiems.lt
Jolanta Gudeikyt?,
Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios
bibliotekos Informacini? paslaug? ir
vaik? literat?ros skyriaus ved?ja

Komentarų nėra