Bibliotekoje ?gyvendinamas projektas Dailininkas ir vaikika knyga 2023

Versija spausdinimui

Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje s?kmingai ?gyvendinamas projektas Dailininkas ir vaikika knyga 2023. Jo pagrind? sudaro edukacini? rengini? ciklas, skirtas jaunesnio mokyklinio amiaus vaikams. Projekto tikslas patrauklia edukacine veikla skatinti skaitym?, supaindinti vaikus su knyga kaip meno k?riniu, pristatyti dabartini? knyg? form? ?vairov?, grafinius sprendimus, dizain?, ugdyti vaik? fantazij? ir k?rybikum?. Edukacinius usi?mimus vaikams veda profesional?s dailininkai, vaik? knyg? iliustruotojai ir vaik? raytojai, gerai inomi Lietuvoje ir u jos rib?.
Pirmieji du projekto renginiai ? knyg? pasaul? kartu su vaik? knyg? k?r?jomis iliustratore Agne Nananai ir raytoja Evelina Daci?te vyko balandio 24-?j? pirm?j? Nacionalin?s Lietuvos bibliotek? savait?s dien?. ? susitikim? atskub?jusiems altinio progimnazijos pirmokams vienios pristat? eil?ra?i? knyg? Paslap?iausia paslaptis. Smag?s, aismingi autor?s Evelinos skaitomi eil?ra?iai jautriai palie?ia ma?j? emocijas, kasdienyb?, juose labai rykus vaiko pasaulis su kasdieniniais diaugsmais, fantazijomis ir r?pes?iais. Knygel? iliustravusi dailinink? A. Nananai pasakojo apie iliustracij? k?rimo proces?, apie detales, kurias ji pasiskolino i aplinkos ir pavaizdavo knygoje: nupie? savo s?naus triu?, piam?, Evelinos suknel?, jos vaik? pieinius ir dar daug kit? dalyk?. O eil?ra?io Kakur herojus fantastinius kakuriukus netgi pagamino, nuv?l? i vilnos ir pademonstravo vaikams. B?tent kakuriukai ir j? miestelis po knygos pristatymo tapo k?rybini? dirbtuv?li? objektu. Vaikai pie? fantastinius stebuklingo miestelio gyventojus, j? aplink?, darbus, draugus ir ventes.
altinio progimnazijos antrokams vienios pristat? antr? savo bendr? k?rin? knygel? eveli?ra. Tai gausiai iliustruota, emocikai paveiki istorija apie mergait? Alis? ir jos pudel? Barbaris?. Kart? vasaros dien? nuo ilumos besikankinant? savo uniuk? Alisa atveda ? gyv?n? kirpykl?, ta?iau Barbarisas panikai bijo irkli?. Alisai tenka aukoti savo eveli?r?, kad jos pavyzdiu pasek?s augintinis sutikt? kirptis. Knygel? ugdo empatij? ir meil? gyv?nams, moko nugal?ti baim? ir padr?sinti savo pavyzdiu. K?rybini? dirbtuv?li? metu vaikai, vadovaujami raytojos Evelinos ir dailinink?s Agn?s, pie? ?vairiausi? fason? ir spalv? eveli?ras ne tik mon?ms, bet ir unims, o paskui dar udav? vienioms daugyb? klausim?.
Balandio 27 dien? Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijos pirmos ir antros klas?s mokiniams tikr? vent? paruo? vaik? raytojai Benas B?rantas ir Virgis idlauskas. Jie pristat? savo knygas Bambukas yra l?tas ir Savanos istorijos, kalb?jo apie i? istorij? personaus, aplinkybes, ? kurias jie papuola, j? poelgius, kviet? diskutuoti, k? patys tokiose situacijose daryt? kitaip. Mokiniai drauge su sve?iais pie? knyg? veik?jus ir dainavo apie juos smagias dainas, kalb?josi apie draugyst?s svarb? ir apie tai, kaip kartais sunku susikalb?ti, apie b?tinyb? vienam kit? igirsti. Per edukacij? vaikams teko ne tik linksmintis, dainuoti ir okti, bet ir atlikti rimtas uduotis. Pagal i anksto paruotus odi? rinkinius renginio dalyviams teko sugalvoti personaus, j? nuotykius, kurti itisas originalias istorijas. Atliekamos tokios uduotys skatina pasididiavimo savimi jausm?, ugdo vaik? kaip k?r?j?. Taip gaunamos labai vertingos pamokos, kaip dar galima aisti odiais, kaip vystyti siuet?, sukurti smag?, gyv? persona?.
Projektas Dailininkas ir vaikika knyga 2023 t?siasi. Jo veiklos skatina vaik? k?rybini? raik? ?vairov? ir bendradarbiavim? tarp kult?ros ir vietimo ?staig?. Projektas Lietuvos kult?ros tarybos finansuotas pagal TKR (Tolygi kult?rin? raida) Kauno aps. prioritet?: kult?ros paslaug? prieinamumo ir pasiekiamumo didinimas.
Jolanta Gudeikyt?,
Raseini? Marcelijaus Martinai?io
vieosios bibliotekos Informacini?
paslaug? ir vaik? literat?ros skyriaus
ved?ja

Komentarų nėra