Bibliotek? savait? Ariogalos ir Butkik?s bibliotekose

Versija spausdinimui

Kaip ir kasmet, balandio 2329 d. vyko bibliotekinink? ir skaitytoj? pam?gta vent? Nacionalin? Lietuvos bibliotek? savait?. iemet ji buvo jau 22-oji. i? met? Lietuvos bibliotekinink? vent? atkreipia d?mes? ? b?dus, kaip kiekvienas galime prisid?ti prie em?s ir jos resurs? tausojimo bei isaugojimo ateities kartoms, ir prisistato su ?kiu Tvari biblioteka. Vis? savait? Ariogalos biblioteka si?l? gilinti inias apie tvarum?, diskutuoti ir praktikai ?gyvendinti daug grai? ali? id?j?.
Per i? met? Lietuvos bibliotek? savait? Ariogalos bibliotekoje kleg?jo Ariogalos vaik? lopelio-darelio Kiku?i? grup?s vaiku?iai. Juos supaindinome su naujomis ?sp?dingomis knygomis, kurias gali ne tik skaityti, bet ir gird?ti ?garsintas m?s? teatr? aktori?, galime vartyti nuostabias erdvines, garsines knygas, miklinti pirtukus ir prot? su knygomis-d?lion?mis, skaityti knygas su atver?iamais langeliais, slepian?iais knygos paslaptis, taip pat ? daugel? vaik? klausim? atsakan?ias enciklopedijas.
Koks bibliotekos renginys be skaitymo? Vaikams skait?me
G. Vincent didi?j? erdvin? knyg? Ernestas ir Selestina. ioje nuostabioje erdvini? paveiksl?li? knygoje laikais, kuriuos Ernestas siun?ia Selestinai, pasakojama apie auksin?s irdies lokio ir avingos, nenustygstan?ios pelyt?s draugyst?. Kalb?jom?s, k? kiekvienam i m?s? reikia draugai.
Kviet?me ibandyti bibliotekos interaktyvios lentos privalumus. Vaikai su diaugsmu k?r? savo pieinius. Tai iskirtin? edukacija, skirta k?rybikumui ugdyti, savirelaksacijai. Vaikai gal?jo ibandyti vie?ian?i? lent? piedami nuplaunamais markeriais, sukurti vis kitaip atrodant? k?rin?. Dalyvavo knygos skirtuko gamybos dirbtuv?se. Vaikai su dideliu susidom?jimu ?sitrauk? ? smagi? veikl?, k?r? savo spalvingus, aismingus knyg? skirtukus. Jaun?j? skaitytoj? kurtuose knygos skirtukuose atgim? skaitom? knyg? pagrindiniai herojai, sugalvoti personaai, g?l?s, v?reliai. Vaikai linksmai kleg?jo bibliotekoje ir visi sutiko su tuo, kad atsiversti knyg? su savo sukurtu skirtuku bus smagu.
Kit? dien? vyko graus renginys ,,Ji buvo Simonaityt?. iemet sukanka 125-eri metai, kai gim? raytoja Ieva Simonaityt?, autobiografini? apysak? ir roman? k?r?ja, savo k?riniuose vaizdavusi iskirtinius lietuvnink? likimus ir garsinusi Klaip?dos krato etnografin? savitum?. Siekdamas paym?ti i? sukakt? ir raytojos k?rybos svarb?, Seimas 2022-uosius yra paskelb?s I. Simonaityt?s metais. Ariogalos bibliotekos skaitytojai, prisijungdami prie kvietimo pagerbti k?r?j?, susirinko ? popiet?, skirt? raytojos gimimo sukak?iai pamin?ti. Prisiminta buvo raytojos biografija, skaitoma itrauka i k?rinio Nalait?s likimas, i?r?tas 2017 m. dokumentinis filmas ?v?. Maosios Lietuvos raytoja. Renginio dalyviai susidom?j? i?r?jo Onos Pajedait?s album? Ji buvo Simonaityt?, skait? itraukas. Renginyje pamin?ta, kad raytojos vardas neliko umirtas. Jos vardu pavadinta Klaip?dos apskrities vieoji biblioteka, ?steigta literat?rin? premija, pavadintos gatv?s, mokyklos, Priekul?je ?steigtas I. Simonaityt?s memorialinis muziejus.
Savait?s renginiai buvo labai skirtingi: dalyvi? amius nuo darelinuk? iki senjor?. A?i? visiems dalyviams u smagiai praleist? laik?.
D. Aliauskien?, D. Kvekevi?ien?,
Ariogalos bibliotekos darbuotojos
**********
Balandio 25 dien? Butkik?s bibliotekoje vyko literat?rin?-muzikin? popiet? Bibliotek? savait? Butkik?je, skirta 22-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotek? savaitei tema Tvari biblioteka. Dalyvavo Kult?ros, meno ir mokslo asociacijos (KMMA) K?r?j? men? prezident?, Lietuvos nepriklausom?j? raytoj? s?jungos (LNRS) nar?, poet?, prof. J?rat? Jankauskien?, valdybos pirminink?, LNRS nar?, poet? Virginija Rukien?, Lietuvos muzikos mokytoj? asociacijos (LMMA) Branduma prezidentas, LNRS valdybos vicepirmininkas, poetas, raytojas, dr. Vytautas iaudytis, poetai, meno myl?tojai i Plung?s, Kelm?s, Raseini?, Ariogalos, Garliavos, Kauno ir bendruomen?s nariai. Dalyvius iltai pasitiko bibliotekinink? Vilma Augustinavi?ien?.
Susitikimo pradioje susirinkusiuosius sveikino J. Jankauskien?, KMMA K?r?j? men? narys Antanas Jankauskas,
V. iaudytis, bibliotekininkei
V. Augustinavi?ienei link?jo skleisti vies?, gimtojo odio gro? Butkik?s bendruomen?je. Bibliotekinink? kalb?jo, kad bibliotekos, knyg? skaitymas visais laikais vienijo ir b?r? bendruomeni? viesulius. Butkik?s biblioteka visiems atvira, puosel?janti tradicijas, rengianti reikmingus kult?rinius, edukacinius renginius. Ji apgailestavo d?l poeto, kratie?io, Butkik?s garb?s pilie?io Juozapo Mickevi?iaus, palikusio labai ryk? p?dsak?, mirties. Diaugiam?s ir didiuojam?s, kad nuo iol stengsim?s b?ti ir tvari biblioteka, ateities planais dalijosi V. Augustinavi?ien?.
Popiet? t?s? Ariogalos mirus vokalinis ansamblis Radasta su vadove, poete Renata Aleksiejiene. Ji skait? savo k?rybos eiles, kviet? dalyvius kartu dainuoti pagal poet? odius sukurtas dainas. Literat?rin?je-muzikin?je popiet?je savo k?rybos eiles skait? poetai i Kauno J. Jankauskien?, Irena urumskien?, V. Rukien?, Ilona Orinien?, Zen? Sadauskait?, Teres?l? Varnagirien?, Dalia Kruikait?-Sakalauskien?, Aura Jovarauskien? i Garliavos, taip pat kelmikiai Dalia Grikevi?ien? ir Viktoras Rimkus, jis padainavo savo k?rybos dain?. emai?i? tarme apie pavasar? deklamavo Daiva Rudelyt? i Plung?s, ariogalik? Teres? Plisien? vent?s dalyvius pradiugino daina Esi tik mano (poet?s Z. Sadauskait?s odiai, Juliaus Siurbio muzika).
Pasibaigus literat?rinei-muzikinei daliai poetai bibliotekai padovanojo naujausi? 2021 metais ileist? J. Mickevi?iaus eil?ra?i? rinkin? Mielai Mamai ir savo k?rybos knyg?. Bibliotekinink? pad?kojo ir ?teik? sve?iams pad?kos ratus.
iam nuostabiam renginiui atminti V. Augustinavi?ien? ir
J. Jankauskien? pakviet? dalyvius alia bibliotekos pasodinti medel? triskiaut? rausvaied? migdol?. Sodinant medel? K?r?j? men?s prezident? pasidalino ind? poeto, raytojo Rabindranato Tagor?s mintimis: A papraiau medio: Papasakok man apie Diev?. Ir jis praydo. Visi diaug?si prad?jusiais skleistis rausvais iedais.
Skamb?jo bendra lietuvi? liaudies daina i? naktel? per naktel? ir poeto J. Mickevi?iaus skaitom? eili? Mamai ?raas (i kompaktinio disko Juozapas Mickevi?ius. Poezija).
Prie arbatos puodelio v?l skamb?jo akordeono garsai, miraus vokalinio ansamblio Radasta dainos, dalyvi? veidus puo? ypsenos, ilti, nuoird?s aki? vilgsniai, sal?je sukos poros…
vent? baig?si, bet ilgai lyd?s V. Augustinavi?ien?s itarti odiai: Laikas b?ga nenumaldomai greitai, ieina mon?s, kei?iasi adresai, telefono numeriai, bet niekas negali pakeisti bendravimo, vilgsnio ir didiausia vertybe ilieka mogaus ryys su mogumi ir, aiku, noras dalintis. Su viltimi ir tik?jimu sutikime pavasar? ir link?kime taikos visur ir visuomet!
Birut? Zeigien?, LNRS nar?

Komentarų nėra