Bibliotek? savait? filialuose

Versija spausdinimui

Savaitei Vidukl?s bibliotekoje ruo?m?s i anksto. Jau prie m?nes? vaikai k?r? eil?ratukus apie bibliotek?, spausdino tekst? ir dar? spalvotus lapelius. Bibliotekoje vestas garsinis skaitymas i P. Maioto knygel?s Kikis vagilis ir popiet? Labas, biblioteka. Kas mes be tav?s?
Vaikams i savait? paliko neidildom? ?sp?d?. U nuoirdius link?jimus, graius eil?ratukus, skirtus bibliotekai, dalyviai apdovanoti saldiaisiais prizais.

Janina Ge?ait?,
Vidukl?s filialo vyr. bibliotekinink?

__________

Savait? Nemak?i? bibliotekoje prasid?jo vidurdienio garsiniu skaitymu i P. Maioto k?rybos ,,Kas skaito, tas auga. V?liau vyko k?rybin?s dirbtuv?s ,,Skirtukas knygai vaikai bibliotekoje laik? praleido gamindami skirtukus. Geriausi darbai padovanoti skaitytojams. Kai kurie vaikai pie? iliustracijas ?sivaizduojamoms knygoms, buvo mokomi, kaip reikia myl?ti ir gerbti knyg?. Suaugusiesiems ?tekti kompiuterinio ratingumo paym?jimai.

Aura Umedzkien?,
Nemak?i? filialo vyr. bibliotekinink?

__________

Bibliotek? savait?s renginiai Viktoro Petkaus pagrindin?s mokyklos bibliotekoje prasid?jo vidurdienio skaitymais. Atp?din? bibliotekon mokyklos pradinukai bei sve?iai l/d Liepait? ikimokyklinukai ?d?miai klaus?si P. Maioto pasak?li?, dalyvavo knygos skirtuko pieimo konkurse. Konkurso laim?toja tapo 5 a kl. mokin? D. Kvietkut?. Itin graius skirtukus nupie? etok? R. Ra?i?nait? bei pirmokas L. Malinauskas.

Savait?s vinimi tapo protm?is vyresniesiems. Laim?jimu, pad?ka ir prizais diaug?si Moksliuki? (septintoki?) komanda.

Lina Stulgien?,
Viktoro Petkaus pagrindin?s mokyklos bibliotekinink?

__________

Pryman?i? bibliotekoje savait? prasid?jo P. Maioto skaitymais Seka pasak? senas senelis. Bibliotekinink? supaindino su raytojo biografija, trumpai pristat? parengt? literat?ros parod?. Skait?me P. Maioto pasakas, klaus?m?s garso ?ra?, dalijom?s ?sp?diais. V?liau atlikome uduotis, min?me m?sles.

Ketvirtokai su mokytoja E. Klikniene lank?si bibliotekoje, kur susipaino su LIBIS programa, gyd? sergan?ias knygeles. Su antrokais ir mokytoja G. Juozapaityte dalyvavome Vieosios bibliotekos Vaik? literat?ros skyriuje vykusiame literat?riniame rytmetyje Margas knyg? pasaulis. Skyriaus ved?ja supaindino vaikus su naujausiomis, geriausiomis knygomis. Vaikai ved?j? pasveikino pelnius Met? bibliotekininko apdovanojim?.

Kadangi susitikimas vyko aislotekoje, vaikai gal?jo api?r?ti aislus, suinoti j? atsiradimo istorij?.

Maieji skaitytojai susipaino ir su V. Tamulai?io knyg? herojais. Knygel?s apie gamt?, vabal?lius sulauk? didelio d?mesio.

Nijol? Salemonavi?ien?,
Pryman?i? filialo bibliotekinink?

Komentarų nėra