Biblioterapija dvasin? pagalba, bendryst?, laisvalaikis

Versija spausdinimui

mogaus gyvenimas pasiymi begaline ?vyki?, situacij?, su tuo susijusi? igyvenim?, teigiam? ir neigiam? jausm? ?vairove. I to susideda vidinis gyvenimas. Jei jame dominuoja ?tampa, nerimas, nepasitenkinimas, bandome sau pad?ti. Vienas i b?d? iekome sau terapijos.
Tradicinis odio terapija apibr?imas yra gydymas. Ta?iau pastaraisiais metais jo reikm? suprantame ymiai pla?iau dr?siai pripa?stame, kad ne tik m?s? k?nui, bet ir sielai (kas yra viena ir neatsiejama) reikalingas gydymas. Esame gird?j? (kai kas ir iband?) apie ?vairiausias terapijas: meditacijos, jogos, gamtos, vokogologijos (muzikos, balso), aromaterapijos ir daugyb? kit?. Svarbu, kad jos skatint? asmenyb?s augim?. Vienoms reikalingas vadovas, kitoms utenka ini?, gaunam? i knyg?, kai kurioms pakanka savo intuicijos. Papras?iausia ir ypa? veiksminga terapija usi?mimas m?gstama veikla.
Biblioterapija tai universalus metodas, kai gilindamasis ? skaitom? tekst? mogus gauna pagalb?. Tai dvasin? parama, gaunama i knyg?. Ji dar veiksmingesn?, kai dalijamasi su bendramin?iais, specialistais. Kartais kylan?ias emocijas n?ra lengva suvokti, isakyti. Tam gali pad?ti gilinimasis ? panaias situacijas apraan?ius tekstus.
Mokslin?je literat?roje apie skaitym? kaip terapijos metod? usimenama jau 1915 m. iuo metu Lietuvoje skiriamas didelis d?mesys knyg? terapijai propaguoti, specialistams rengti: turime Lietuvos biblioterapijos asociacij? (?k?r?ja ir vadov? Klaip?dos universiteto doc. dr. J?rat? Su?ylait?), Birtono vieoji biblioteka kasmet organizuoja konferencijas Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti, rengiami metodiniai leidiniai (D. Janavi?ien?, vyr. metodinink?-tyr?ja, Lietuvos nacionalin? Martyno Mavydo biblioteka), svetain?s, tinklara?iai.
Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje veikia net trys skaitytoj? klubai, vienas i j? Biblioterapijos skaitytoj? klubas, jis engia pirmuosius ingsnius gyvuoja pus? met?. Klubas vienija m?gstan?ius skaityti mones, kurie dalyvauja bendramin?i? susitikimuose. Juose vyksta pasidalijimas mintimis apie individuliai perskaityt? literat?r? pasirinkta tema, itrauk? garsiniai skaitymai grup?s nariams aktualiomis temomis. Per pokalbius siekiama surasti pozityvesn? ieit?, vengiama profesionalaus literat?ros analizavimo, vertinama autentika nuomon?, mokomasi atidaus klausymo, tolerancijos. Susitikimuose kei?iamasi knygomis, propaguojama terapin? literat?ra, pasitelkiamos k?rybin?s uduotys. Planuose literat?rin?s ivykos ir susitikimai. Usi?mimai skirti vidinei ramybei, k?rybiniam diaugsmui patirti. Siekiame tarpusavio paramos tolygaus palaikymo grup?je.
Taigi posakiu, kad knyga gali prakalbinti ir gydyti, abejoti neverta. Svarbiausias biblioterapijos udavinys susieti reikiam? knyg? su reikiamu mogumi. Dideles galimybes ioje srityje turi biblioteka, taip pat ir Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieoji biblioteka. ?ia pagalba per knygas prieinama kiekvienam besikreipian?iam, taip pat ir nesan?iam Skaitytoj? klubo nariu. moni? poreikiai labai skirtingi. Vienam terapijai reikalinga psichologin? literat?ra, kitas atsakym? ieko groin?je literat?roje, poezijoje ir kit? ak? literat?roje. Jei nerandate norimo leidinio, isakykite savo norus bibliotekininkams ir jie pasistengs jums pad?ti atrasti savo knygas, kurios turi gali? gydyti.
Asta Kri?iokaitien?,
Raseini? Marcelijaus Martinai?io
vieosios bibliotekos
vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra