Biudet? gelbsti fantazija

Versija spausdinimui

Gegu?s 27 dien? vyko 6 – ojo aukimo Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos 35 – asis pos?dis. Jame dalyvavo 21 rajono Tarybos narys. Pos?dio pradioje rajono Savivaldyb?s meras Petras Vebavi?ius gimtadienio proga ikilmingai pasveikino Tarybos nar?, Sveikatos apsaugos ir socialini? reikal? komiteto pirminink? Juoz? Bra?. Tarybos vardu meras jam palink?jo s?km?s darbuojantis bendruomen?s labui. Aidint gausiems plojimams, sukaktuvininkui ?teiktos g?l?s. 35 – ojo pos?dio dienotvark?je buvo pateikta 30 sprendimo projekt?. Meras Petras Vebavi?ius patikslino darbotvark? ir papild? j? keliomis pataisomis. Taip pat meras paym?jo, kad pos?dio pabaigoje nor?s pasisakyti Savivaldyb?s administracijos direktorius d?l 34 – ojo Tarybos pos?dio sprendim? vykdymo. Meras Petras Vebavi?ius pasi?l?, kad pirmiausia b?t? pristatytas projektas Molav?n? piliakalni? komplekso isaugojimas ir pritaikymas kult?ros ir vieojo turizmo reikm?ms. Projekt? pristat? V? ,,Kult?ros paveldo isaugojimo paj?gos” direktorius Olegas Fediajevas ir jo komanda. Direktorius trumpai apvelg? Molav?n? piliakalnio projektavimo darbus, suteik? od? Lietuvos archeologijos draugijos pirmininkui Zenonui Bauboniui.

Zenonas Baubonis, naudodamasis proga, nuoirdiai pad?kojo Raseini? rajono savivaldybei bei Tarybai u tai, kad imtasi tvarkyti Molav?n? piliakalnius, nes, anot draugijos pirmininko, Lietuvoje yra tikrai maai tvarkom? piliakalni?. Sve?ias taip pat pasteb?jo, kad tokie archeologiniai objektai yra labai paeidiami, tod?l mogaus veikla gali sukelti erozij? ir panaius padarinius. Ta?iau Zenonas Baubonis paym?jo, kad studijuodamas i? piliakalni? projektavimo br?inius, jis ne?velg? alingo poveikio: buvo suderinti visuomen?s poreikiai ir piliakalni? isaugojimo reikalavimai. Olegas Fediajevas pasteb?jo, kad darbai apima du piliakalnius. Kaip jau buvo min?ta anks?iau, didioji darb? dalis vyksta saugomoje teritorijoje, tod?l yra susiduriama su papildomais piliakalni? isaugojimo klausimais, egzistuoja tam tikri apribojimai. V? ,,Kult?ros paveldo isaugojimo paj?gos” direktorius, pasitelkdamas em?lapius, nuodugniai id?st? b?sim? piliakalni? strukt?r?, paaikino, kokie darbai bus atlikti iki 2011 met? gegu?s m?nesio. io projekto finansavimui 85 procentai l?? bus skirta i Europos S?jungos ekonomin?s erdv?s ir Norvegijos finansinio mechanizmo. Projektas vertinimui buvo pateiktas 2006 metais, o l?os skirtos tik 2008 metais. Taigi nuog?stauta, kad besikei?iant ekonominei situacijai gerokai skirsis atlikt? darb? kainos. Ta?iau iuo metu parengus s?mat? matosi, kad yra tik nedideli finansiniai neatitikimai, l?? buvo skirta 1,897120 mln. lit?, o parengus projekt? bendra s?mata yra 2,047949 mln. lit?. L?? tr?kum? numatyta padengti i kit? finansavimo altini?.

Diskusij? suk?l? sprendimo projektas ,,D?l 2009 met? Raseini? rajono savivaldyb?s biudeto patikslinimo , kur? pristat? Biudeto skyriaus ved?jos pavaduotoja Lina Mel?ien?. Ji informavo, kad Raseini? rajono savivaldyb?s biudetas yra mainamas vadovaujantis 2009 met? Valstyb?s biudeto ir savivaldybi? biudet? finansini? rodikli? patvirtinimo ?statymo pakeitimo ir papildymo ?statymu. Rajono biudetas yra mainamas atuoniais milijonais eiasdeimt septiniais t?kstan?i? dviem imtais lit?. Biudeto projektas buvo svarstomas komitetuose, vis? program? finansavimas sumainamas 10 – 12 procent?, tai aptarta su program? koordinatoriais. Tarybos narys Valdemaras Jacikas Biudeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto vardu pasteb?jo, kad biudeto mainimas patvirtintas, nes nebuvo kito pasirinkimo. Ta?iau daugelis komiteto nari? mano, kad tai n?ra visikai teisinga, nes l?os mainamos visiems sektoriams vienodai, neatsivelgiant ? j? svarb?. Valdemaras Jacikas si?l? peri?r?ti, kokios problemos yra aktualios iuo metu, pertvarkyti i Raseini? rajono savivaldyb?s biudeto gyventojams teikiam? paslaug? kiek?, dydius ir panaius dalykus. Komiteto pirmininkas si?l? ? ? sprendimo projekt? pai?r?ti iek tiek kitu kampu, o ne atlikin?ti aritmetinius veiksmus, kaip tai daro dabartinis finans? ministras.

Tarybos narys Linas Dargevi?ius taip pat isak? panaius argumentus. Jis pasteb?jo, kad kult?ros darbuotoj? atlyginim? mainimas n?ra visikai teisingas, nes minimal? umokest? gaunantys darbuotojai nukent?t? labiausiai. Tarybos narys primin?, kad mokyklos met? pradioje negavo dvylikos procent? finansavimo, o dabar – atuoniolikos. Tad l?? stygius yra tikrai labai didelis. L.Dargevi?ius pageidavo, kad atsiradus galimybei ie tr?kumai b?t? kompensuoti. iuo klausimu pasisak? Tarybos narys Liudas Kavaliauskas. Jis negail?jo kritikos nei svarstomam biudeto patikslinimui, nei pa?iam administracijos direktoriui. Tarybos narys pasteb?jo, kad beveik milijonu lit? mainamas Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos finansavimas, tod?l daugelio darbuotoj? likimas yra neaikus. Jo nuomone, nor?t?si konkretesn?s analiz?s ir Raseini? rajono vizijos. Tarybos narys tvirtino, kad protu n?ra suvokiama, kod?l Raseini? autobus? parkui yra skiriama trys imtai t?kstan?i? lit? ekologikai transporto priemonei ?sigyti ir beveik tokia pat suma paskirta miesto parko tvarkymui, nors yra tikrai svarbesni? objekt?. Liudas Kavaliauskas piktinosi, kad pinigai yra atimami i kaimo, nors visi politikai prie rinkimus muasi ? kr?tin? tvirtindami, kad kaimui reikia b?tinai pad?ti. Jis si?l? racionaliau panaudoti Europos S?jungos skiriamas l?as, kad nereik?t? vaistyti sav? pinig?. Taip pat buvo pamin?ta, kad visikai beprasmika yra kurti savivaldyb?je centralizuotos buhalterin?s apskaitos tvarkymo skyri?, nes Vyriausyb? iam reikalui neskyr? l??. Ta?iau ? argument? nuneig? Biudeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto pirmininkas Valdemaras Jacikas teigdamas, kad komiteto paskai?iavimais apskaitos skyrius pad?s kasmet sutaupyti apie septynis imtus t?kstan?i? lit?. Nepaisant prietaring? nuomoni?, sprendimo projektas patirtintas, u balsavo 12 Tarybos nari?, prie – 7, susilaik? – 2.

Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos Kult?ros, vietimo, sporto ir jaunimo reikal? skyriaus ved?jas Art?ras Milaauskas pristat? sprendimo projekt? D?l leidimo Raseini? Kalno vidurinei mokyklai padidinti didiausi? leistin? darbuotoj?, dirban?i? pagal darbo sutartis, etat? skai?i? bei tapat? sprendimo projekt? d?l Ariogalos gimnazijos etat? skai?iaus. Prane?jas primin?, kad anks?iau vykusiuose pos?diuose buvo priimtas sprendimas prijungti prie Raseini? Kalno vidurin?s mokyklos Paaltuonio pagrindin? mokykl? ir Raseini? katalikikos dvasios pradin? mokykl?. Kei?iasi i? ugdymo ?staig? strukt?ra, tod?l skyriaus ved?jas si?l? patvirtinti pasikeitusi? etat? skai?i?. A.Milaausko teigimu, Raseini? Kalno vidurin?je mokykloje bus ?vesti papildomi 5,25 etatai, ta?iau reorganizavus min?t?sias mokyklas, bendras etat? skai?ius suma?ja 8 etatais. Dar li?dnesnis likimas laukia Ariogalos pedagog?. Prijungus Ariogalos pagrindin? mokykl? prie Ariogalos gimnazijos, bendrai bus panaikinta 15 etat?, o Ariogalos gimnazijoje etat? skai?ius padid?s, kaip ir Raseini? Kalno vidurin?je mokykloje – tik 5,25. iems sprendim? projektams Rajono taryba pritar? bals? dauguma. Savivaldyb?s administracijos Personalo skyriaus ved?ja Rima Kedavi?ien? pristat? sprendimo projekt? D?l Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos strukt?ros pakeitimo ir papildymo. Prane?ja informavo, kad is sprendimo projektas buvo svarstytas komitetuose ir jam pritarta: nuo 2009 m. birelio 1 dienos Raseini? rajono savivaldyb?je ?steigtas Vieojo sektoriaus ?staig? centralizuotos buhalterin?s apskaitos tvarkymo skyrius. R.Kedavi?ien? pamin?jo, kad ? klausim? pla?iau apvelgs administracijos direktorius. Balsuojant sprendimo projektui pritar? 13 Tarybos nari?, 2 prietaravo, 5 susilaik?.

Pos?dio pabaigoje, kaip ir buvo ipranaauta mero, od? tar? administracijos direktorius Dainius Baltruaitis. Jis trumpai pakomentavo, kaip vykdomi 34-ojo tarybos pos?dio metu priimti sprendim? projektai ir tvirtino, kad joki? nesklandum? ?gyvendinat Tarybos sprendimus kol kas nesama. Administracijos direktorius isak? pastabas d?l biudeto mainimo: Mes, kaip savivaldyb?, tikrai negalime skatinti versl?. Taip, mes gyvename i mokes?i?, kuriuos sumoka verslininkai ir visi rajono dirbantieji. Jei ma?ja darbo viet?, mainami atlyginimai, vadinasi, mokes?iai, kurie ?plaukia ? savivaldyb?s biudet?, taip pat ma?ja. Savivaldyb?s administracija pad?s verslui, kuo gal?s: sprendimai bus priimami nedelsiant, iekoma iei?i?, kad b?t? galima kurti darbo vietas ir surinkti kuo daugiau mokes?i?. Dainius Baltruaitis teig?, kad biudeto paskirstymo klausimus dar kart? teks aptarti rugs?jo m?nes?, tada iaik?s devyni? i? met? m?nesi? rezultatai ir bus galima dar kart? efektyviai ir teisingai perskirstyti biudet?. Pastaruoju metu savivaldyb?s darbuotojai nerimauja d?l darbo umokes?io. Kaip j?s galvojate, – li?dnai prabilo administracijos direktorius, – jeigu savivaldyb?s darbuotojo darbo umokestis madaug 1000 Lt didesnis u Lietuvos Respublikos vidutin? m?nesin? darbo umokest?, ar galime mes i j?s? vis? mokes?i? sau leisti taip ilaidauti. A neprietarauju, tegul mon?s usidirba, juo labiau, kad tie mokes?iai lieka Raseiniuose. Ta?iau negalime mes b?ti parazitas visuomen?s k?ne, gal ?ia ir grubiai pasakyta, bet turime atsivelgti ? realijas ir iandienin? situacij?. Administracijos direktoriaus teigimu, atlyginimai di-ferencijuojami labai skirtingai: vieni mon?s atlieka didelius darbus, bet udirba labai nedaug, o kit? nei atsakomyb?, nei ?sipareigojimai n?ra labai dideli, ta?iau jie gauna tikrai didel? atlyginim?, kuris neatitinka nei rinkos s?lyg?, nei atliekam? pagal pareigas darb?. Tod?l pirmiausia bus spendiami darbo umokes?io klausimai ir siekiama teisingai paskirstyti savivaldyb?s darbuotoj? atlyginimus.

Pasisakius administracijos direktoriui Dainiui Baltruai?iui, Tarybos nariai udav? jam klausim?, isak? savo pasteb?jimus ir replikas. Tarybos narys Biudeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto pirmininkas Valdemaras Jacikas patar? direktoriui visada atidiai klausytis, k? kalba komitet? pirmininkai: Apie jok? verslo skatinim? a nekalb?jau ir j?s? pastaba buvo ne ? tem?. J?s pats pripainote, kad biudeto mainimas buvo be fantazijos, o grynai buhalterinis. Nepainiokite to su verslu. V.Jacikas primin?, kad mainant biudet? komiteto nariai pirmiausia rekomendavo peri?r?ti, kurios problemos iuo metu savivaldybei yra aktualios, o kurios maiau aktualios, ir administracijos direktorius tam pritar?. Anot Tarybos nario, komiteto pas?dyje buvo sutarta, kad direktorius ne rugs?jo, o birelio m?nes? pateiks savo id?jas d?l biudeto mainimo. V.Jacikas isak? savo nuog?stavimus d?l Raseini? hipodromo: Pateikta paraika ir patvirtinta tikrai nemaa pinig? suma Raseini? hipodromo rekonstravimui. Architekt?ros ir urbanistikos skyrius, nesakau, kad nori sulugdyti it? projekt?, bet esama netoli to. Vyksta nepaaikinami nesutarimai d?l detali?j? plan?. Jeigu nepristatysime pasirayto projekto, kuris yra usakytas, visk? prarasime. ? Tarybos nario V.Jaciko pasteb?jimus Savivaldyb?s administracijos direktorius atsak? trumpai: Vakar kalb?jau su hipodromo direktoriumi, dar netur?jau laiko visk? isiaikinti. Mano poi?ris yra fantazija, ir jeigu kak? galima padaryti teisingai, tai mes b?tinai tai padarysime.

Tarybos narys Antanas Vizbaras pasidiaug?, kad pirm? kart? per 19 met? igirdo vykdomosios institucijos vadovo ataskait? ir atsakymus ? klausimus. Tarybos narys pad?kojo u tai, kad daugiau kaip 30 procent? administracijos direktoriaus ?sakym? vieai paskelbta internetiniame Raseini? rajono savivaldyb?s tinklalapyje. A.Vizbaras pasi?l? administracijos direktoriui pasitarti su juristu ir kai kuri? ?sakym? nevieinti. D.Baltruaitis tvirtino, jog iais metais, tai yra, per gegu?s m?nes?, pavieinta 50 procent? ?sakym?. Administracijos direktoriaus nuomone, bet kuris jo ?sakymas turi b?ti paskelbtas vieai, ta?iau jei pasitarus su juristu iaik?s, kad tai neatitinka ?statym? norm?, kai kurie ?sakymai gali b?ti nevieinami. Tarybos narys Jordanas Kenstavi?ius pageidavo igirsti daugiau informacijos apie naujai steigiam? centralizuotos buhalterin?s apskaitos tvarkymo skyri?. Administracijos direktorius pateik? isami? informacij? iuo klausimu. Nuo 2010 met? sausio 1 dienos visose biudetin?se ?staigose bus taikomi nauji apskaitos standartai: atsiras dvejybinis ?raas ir kaupimo principas. Apskaitos sistema kei?iama visose savivaldyb?se. Raseini? rajono savivaldybei centralizuotos buhalterin?s apskaitos tvarkymo skyriaus ?steigimui numatyta skirti nuo vieno iki dviej? milijon? lit?. Kompiuterinei programai ?sigyti planuojama skirti apie 700 t?ks. lit? Europos S?jungos l??. ?diegus i? program?, suma?s darbo s?naudos: bus sujungta ir pati apskaita, ir biudetas, ir dokument? valdymo sistemos, ir darbo umokestis, ir strateginiai planavimai. Be abejo, reik?s auktesn?s kvalifikacijos darbuotoj?, vienas mogus gal?s atlikti daugiau funkcij?, taigi okiu b?du bus taupomos l?os. Veiksm? koordinavimu usiims io skyriaus vadovas, konkursas pareigybei uimti bus paskelbtas birelio m?nes?. Naujoji apskaitos sistema geriausiu atveju bus prad?ta taikyti spalio m?nes?. Iki 2009 met? pabaigos centralizuotos apskaitos skyrius perims vis? rajono biudetini? ?staig? apskait?. Administracijos direktorius negal?jo pasakyti, kiek buhalteri? dirbs naujajame apskaitos skyriuje – penkiolika, deimt ar dvideimt penki. Tai yra naujov?, ir dar neaiku, kokia sistema bus sukurta. Pos?dis baig?si diaugsminga gaida. Tarybos narys Dainius adauskis udav? klausim?: Ar jums inoma, kad birelio m?nes? Seimas ruoiasi dar kart? mainti biudet?? Ne, neinoma, – skubiai atsak? meras Petras Vebavi?ius, – kadangi A.Kubilius oficialiai pareik?, kad birelio 21 dien? baigiasi kriz?.

Komentarų nėra