Biudetui pritar? vos pus? tarybos nari?

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Vasario 17 dien? kadencij? bebaigi? tarybos nariai atsainiai rinkosi ? 61-?j? pos?d?. Daugelis j? mintimis jau buvo nutol? nuo kasdieni?, emik? reikal? tausojo j?gas ant kuln? lipantiems rinkimams: kai kurie i u uan?io trauk? agitacinius lankstinukus ir paslap?ia dovanojo bendraygiams bei potencialiems rink?jams, dar kiti sur?m? pe?ius nabd?josi tarpusavyje, ir beveik visi dosniai dalijo aplinkiniams ypsenas, nes ypsena nieko nekainuoja, bet visus paperka. Pos?dio pradioje meras Danius adauskis neatsispyr? savo romantikai prigim?iai ir g?l?mis apipyl? visus vasario m?nes? gimusius tarybos narius: 50-me?io sulaukus? K?stut? Kordu?, eilinius gimtadienius ven?ian?ius Vidmant? Karabin?, Ram?n? Maciukevi?i?, Gitan? Raimien?, Juli? Daugial?, kuklia puoktele buvo pagerbtas ir administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, vasario 25 d. paym?siantis 54-eri? met? sukakt?. Tarybos nariai pasveikino ir pat? mer?, ? m?nes? ven?iant? 47-?j? gimtadien?.
Darbotvark?je buvo pateikta 30 svarstytin? sprendimo projekt?, tarybos nari? si?lymu ji buvo papildyta keliais papildomais klausimais. Svarbiausio met? dokumento, sprendimo projekto 2011 met? Raseini? rajono savivaldyb?s biudeto patvirtinimas svarstymasutruko vos pusvaland?. Administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, specialistams ekrane demonstruojant skaidres, pristat? 2011 met? biudet?.

Vis? pirma jis pateik? paskutinius,nesp?tus aptarti ir komitetuose apsvarstyti pasi?lymus: sumainti l?as reprezentacin?ms ilaidoms 30 t?kst.; korupcijos prevencijos programai 2 t?kst.; Kauno regiono pl?tros agent?rai 5 t?kst.; paskol? pal?kanoms – 50 t?kst.; Aplinkos apsaugos programai 10 t?kst. lit?. Atitinkamai l?os padidintos Raseini? r. vietimo centrui -15 t?kst.; Sveikatos apsaugos, socialin?s paramos ir socialini? paslaug? programai – 52 t?kst., i j?:

Vaik? dienos uimtumo centro r?mimui 7 t?kst., Vaik? globos namams 15 t?kst., Ne?gali?j? dienos uimtumo centrui 10 t?kst., Protikai ne?galaus jaunimo dienos uimtumo centrui 10 t?kst., visuomenini? organizacij? veiklai remti 10 t?kst.; turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimui finansavimas padidintas 30 t?kst., i j?: Raseini? turizmo ir verslo informacijos centro ilaikymui 20 t?kst., smulkaus ir vidutinio verslo r?mimui 10 t?kst. lit?.
Administracijos direktorius teig?, kad Biudeto ir socialinio ekonominio vystymo bei vietimo, kult?ros, sporto, teis?tvarkos ir jaunimo reikal? komitetai i dalies pritar? si?lymui 70 t?kst. Lt sumainti Savivaldyb?s funkcij? ?gyvendinimo ir valdymo tobulinimo programos finansavim?, paskiriant ias l?as Ilgii? pagrindinei mokyklai (10 t?kst. Lt) bei Kult?ros rengini? organizavimo veiklos programai, kult?ros ?staig? remontui (60 t?kst. Lt).
L. Kavaliauskas atsipra? pono Petro, kuris pra?, kad kult?ros ?staig? remontui b?t? skiriama 200 t?kst., ta?iau tokios sumos, pasak direktoriaus, nebuvo i kurpaimti.
Administracijos direktorius si?l? atkreipti d?mes?, kaip biudetas keit?si 2007-2011 metais. 2007m. bendros biudeto pajamos buvo kiek daugiau nei 77 mln. lit?, tuo tarpu iemet daugiau kaip 95 mln. lit?.
Tarybos nariai Antanas Vizbaras ir Kristina Bartkut? netik?tai prad?jo plyauti, kad skaidr?s demonstruojamos per greitai ir jie nesp?j? ?sii?r?ti ? skai?iukus. Bet ?ia ?siterp? meras. Jis pateik? konkre?ius skai?ius, kiek kart? kiekvienas i tarybos nari? dalyvavo svarstant biudet? komitetuose ir papriekaitavo, kad tarybos nariai tikrai b?t? isistudijav? visas lenteles, jei b?t? aktyviai dalyvav? komitet? pos?diuose.
Rekordininke tapo G. Raimien?, ji sudalyvavo 13 kart?, pats meras- 10 kart?, tre?i?j? viet? peln? L. Bielskis 6 kartai, L. Dargevi?ius dalyvavo 4 kartus, S. Vai?ius ir D. Ka?iuis po 3 kartus, J. Braas, J. Daugiala,V. Karabinas po 2 kartus; V. Kuzmarskis, R. Zubiela, R. Maciukevi?ius, K. Skamarakas, A. Vizbaras po 1 kart?. O visi likusieji – net 11 tarybos nari? – biudeto svarstymuose dalyvavo po 0 kart?. Petras Vebavi?ius band? pateisinti savo nul?. V?l s?kmingai bemokytojaujantis tarybos narys teig?, kad tuo metu jam vyko pamokos. Ta?iau mero D. adauskio toks pasiteisinimas ne?tikino: Tarybos pos?dio metu irgi vyksta pamokos, bet tarybos nariai nuo tiesioginio darbo yra atleidiami. Mero paragintas administracijos direktorius toliau t?s? biudeto pristatym?.
L. Kavaliauskas informavo, kad Raseini? rajono savivaldyb?s biudeto planuojamos pajamos 95 milijonai 249,4 t?kst. Lt, i kuri? 55 milijonai 228,2 t?kst. Lt arba 58 procentai yra valstyb?s biudeto dotacijos, kurios, lyginant su pra?jusiais metais, iaugo 3 mln. 734 t?kst. Lt. Ta?iau i? met? biudeto ilaidos yra 103 mln. 749,4 t?kst. Lt, i kuri? 8 mln. 750 t?kst. Lt – planuojamos skolintos l?os investiciniams projektams vykdyti. I pirmo vilgsnio atrodo, 2011 m. biudetas toks pat kaip ir pernai, ta?iau iemet ? bendr? biudet? ?trauktos l?os beveik 3 mln. Lt – dviems pernai i apskrities perimtoms ?staigoms ilaikyti – Raseini? specialiajai mokyklai ir Blinstrubiki? seneli? globos namams. Savivaldybin?ms funkcijoms vykdyti iemet biudete numatyta 3,5 mln. lit? maiau nei pernai.
Vis? 12 program? 2011 m. vykdomoms priemon?ms finansuoti administracijos direktorius nedetalizavo, tik atkreip? d?mes?, kad investiciniams projektams finansuoti numatytos l?os 8,750 mln. irgi iskirstytos pagal t?stines veiklos programas.
Tarybos narys Petras Vebavi?ius pasigyr?, kad pastaruoju metu jam tenka daug bendrauti su vietimo ?staig? vadovais, i kuri? jis suinoj?s, kad respublikoje vyksta bendrojo lavinimo mokykl? Olimpinis s?j?dis, ir viena i m?s? ugdymo ?staig? ten labai graiai atrodo, savo grup?je yra eta. Jiems apdovanojimus Seime ?teik? net pats Seimo narys E. Jonyla. Olimpinio s?j?dio varybos yra rajonin?s, zonin?s ir respublikin?s. Rajonin?se varybose dalyvaujan?ios mokyklos stengiasi neuimti I vietos, nes tokiu atveju reik?s vaiuoti ? zonines ar respublikines varybas, o pinig? tam n?ra. Tarybos narys si?l? skirti 30 t?kst. Lt iems mokiniams nuveti ? zonines ir respublikines varybas. Taip pat P. Vebavi?ius paym?jo, kad savo pageidavimo d?l 200 t?kst. Lt kult?ros ?staig? remontui jis neatsiima,ir jei ios l?os nebus skiriamos, jis neketin?s u tok? biudet? balsuoti.
Administracijos direktorius primin?, kad yra skirta 15 t?kst. Lt Raseini? rajono vietimo centrui, b?tent moksleivi? pav??jimui ? olimpiadas, taigi teks isiversti su tokiomis l?omis. Ta?iau P. Vebavi?ius juo nepatik?jo. Jis teig?, kad vietimo centro rengiamos olimpiados neturi nieko bendro su ugdymo ?staig? Olimpinio s?j?dio varybomis, taigi olimpiniams s?j?die?iams pinig? nematyti.
Meras D. adauskis sak? pritart? P. Vebavi?iaus si?lymui d?l l?? skyrimo kult?ros ?staig? remontui. Meras prisipaino, kad kult?ros centr? b?kl? apverktina ir sak? pats si?l?s skirti netgi didesn? sum?, ta?iau nerad?s eilut?s, kurioje b?t? galima sumainti l?as. Tarybos nar? Kristina Bartkut? si?l? 20 t?kst. Lt padidinti finansavim? kaimo medicinos punkt? r?mimui, nes i praom? 90 t?kst. t?ra skirta tik 30 t?kst. lit?. Administracijos direktorius band? nustumti ? reikal? ? liepos m?nes?, o gal ir dar toliau. Tada K. Bartkut? pasi?l? bent 10 t?kst. atimti i mero tarnybos ir skirti tas l?as medicinos punktams. Jeigu meras sutinka ir leidia nuimti 10 t?kstan?i? nuo mero tarnybos, tai ir a nieko prie, – nusileido administracijos direktorius.
Sutinku, sutinku, – ner?pestingai ranka numojo meras.
Tarybos narys Sigitas Vai?ius sak? pabalsuot? u 2011 m. biudet?, jei Raseini? komunaliniam ?kiui b?t? skirta 250 t?kst. lit? galingai sniego valymo technikai ?sigyti. Jo manymu, tai gal?t? b?ti skolintos l?os.

Turiu kit? pasi?lym?, – be joki? dviprasmik? uuomin? kirto meras, – UAB Raseini? komunalin?s paslaugos gal?t? susimainti etat? skai?i?, ir bus u k? ?sigyti technikos.
L. Kavaliauskas pasi?l?, kad komunalinis ?kis pirkt? reikaling? technik? isimok?tinai i savo l??, nes savivaldyb?s skolinimosi limitas inaudotas. O po pusme?io patikslinus biudet?, galb?t prisid?t? ir savivaldyb?.
Tuo ir baig?si tarybos nari? diskusijos, pasi?lymai, pasisakymai. Kaip v?liau Alio, Raseiniams sak? administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, biudeto paskirstymo klausimai buvo taip gerai idiskutuoti komitetuose, kad per tarybos pos?d? nebebuvo k? aptarin?ti.
2011 met? savivaldyb?s biudetas su papildymais buvo patvirtintas: 12 tarybos nari? balsavo u, 11 susilaik?. Kakas band? paploti, bet tikro ovacij? ?lsmo nepasigirdo. Administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas pad?kojo visiems balsavusiems ir nebalsavusiems u biudet? tarybos nariams bei pasidiaug?, kad nesulauk? daug ir atrios kritikos.
Patvirtin? biudet?, tarybos nariai dar svarst? per 30 sprendimo projekt?, kuriuos patvirtino bals? dauguma arba vienbalsiai. Nuskriausti liko tik gyventojai, tarybos praiusieji em?s nuomos ar nekilnojamojo turto mokes?i? lengvat? j? praymai nebuvo patenkinti.

Komentarų nėra