Blefas ir m?sl?s Maironio parke

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com

Maironio parkas ikilmingai buvo atidarytas prie pat rinkimus, pra?jusi? met? spal?, bet paaik?jo, kad liko nebaigt? darb?. Maa to: nors rajono biudetui parko atnaujinimas kainavo 3 milijonus lit?, Savivaldyb? atsisako informuoti, kaip pinigai panaudoti.

Trinkel?s pigesn?s

Maironio parko atnaujinimo studij? reng?s architektas Gintautas Natkevi?ius savaitra?iui Alio, Raseiniai sak?, kad pagal jo projekt? parko takus buvo numatyta igr?sti nat?ralaus akmens (bazalto) trinkel?mis, bet buvo paklotos daug pigesn?s.

Atsirado pasi?lymas takus ikloti juodo betono trinkel?mis. Buvo aikinama, kad Savivaldyb? taip sumaniusi sutaupyti. Mano duomenimis, kvadratinis metras juodo betono trinkeli? kainuoja apie 30 lit?, bazalto apie 70 lit?, sak? G. Natkevi?ius.

Alio, Raseini? duomenimis, juodo betono trinkel?mis buvo iklota 6 t?kst. 384 kvadratini? metr? teritorija. Tik nedidel?s erdv?s, kuri? plotas madaug 831 kvadratinis metras, padengtos bazalto mediaga.

Paklaustas, kokiems darbams buvo panaudotos sutaupytos ?sp?dingos pinig? sumos, parko rekonstrukcij? atlikusios bendrov?s Bilderis vadovas Saulius Matelis sak?, kad projekto administravimo klausimais reik?t? kreiptis ? Raseini? rajono savivaldyb?s administracij?. Dur? neatidar?

Deja, rajono Savivaldyb? administracija nepanoro suteikti toki? ini?. Savaitratis Alio, Raseiniai d?l informacijos apie biudeto l?? panaudojim? ? Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos duris beld?si kelis m?nesius, ta?iau j? niekas taip ir neatidar?.

Laik? su praymu pateikti Maironio parko rekonstrukcijos darb? s?matas ra?me ir buvusiajai administracijos direktorei Aurelijai Loytei, ir po ios valdinink?s atsistatydinimo j? pavadavusiai Reginai Petreikienei, ir R. Petreikien?, jai i?jus atostog?, pavadavusiai Indrei Antanaitienei, ta?iau arba nesulaukdavome jokio atsakymo, arba buvo praoma iek tiek palaukti. Paskutinis atsakymas: informacija apie darb? s?matas konfidenciali, tod?l negali b?ti skelbiama.

Teko dairytis kit? keli?. Dar vienas b?das iekoti svarbios informacijos: kreiptis ? rajono Tarybos narius, dalyvavusius pos?diuose, kuriuose balsavimu buvo pritariama parkui atnaujinti skirti rajono biudeto l?as. Vienas toki?, dalyvav?s bene visuose pos?diuose, buv?s Raseini? rajono tarybos narys, dabar parlamentaras Gintautas Mikolaitis.

Tuose pos?diuose dalyvavau, bet balsuodavau prie biudeto l?? skyrim? parkui sutvarkyti, nes i pradi? aikinta, jog projektas bus finansuojamas i Europos S?jungos (ES) strukt?rini? fond? l??, o paskui paaik?jo, kad kiama ranka ? rajono moni? kien?. Tod?l balsavau prie tokius ketinimus, aikino iuo metu Seime besidarbuojantis politikas.

Suinoj?s, kad Savivaldyb? atsisako pateikti informacij? apie parke atlikt? darb? s?matas,G. Mikolaitis teig? es?s pribloktas.

Pateikti informacij? apie miesto parko sutvarkym? tur?t? b?ti Savivaldyb?s administracijos garb?s reikalas. T? informacij? reik?t? oficialiai paskelbti miesto laikra?iuose ir televizijoje. Juk darbams buvo panaudotos ne kokios nors asmenin?s, bet Raseini? rajono biudeto l?os vis? m?s? pinigai, pabr?? G. Mikolaitis.

Atsiv?r? spragos

Vienintel? su Maironio parku susijusi viea akcija vyko pra?jus? spal?, kai buvo paskelbta apie parko atidarym?, ir rajono Tarybos valdan?iosios daugumos atstovai skub?jo patekti ? parko atidarymo ceremonijos nuotraukas. Art?jo rinkimai, tad parko atidarymas tapo geidiama rinkim? korta.

Deja, netrukus po atidarymo paaik?jo, kad teritorija dar nesutvarkyta. ? redakcij? skambin? skaitytojai pasakojo apie slenkan?ius tvenkini? laitus, apie ulietus takus, smengan?ius stulpus, nesutvarkytas sieneles (i?r?kite nuotraukas).

Raseini? gyventojas Saulius steb?josi: Kai kurie takai jau apsemti vandeniu. O juk tai k? tik atnaujinta teritorija. Jei kokia nors firma taip sutvarkyt? normalaus mogaus kiem?, jis atsisakyt? mok?ti u tokius darbus ir kreipt?si ? teism?.

Darbininkai dar sugr?

Kad parko rekonstrukcija dar nebaigta, pripaino ir darbus atlikusios bendrov?s Bilderis vadovas S. Matelis. Pasak jo, kai kurie darbai dar bus atliekami ateinant? pavasar?, nes sutartis d?l rangos, jo tvirtinimu, galioja iki ateinan?ios gegu?s. Ta?iau S. Matelis teig? neinoj?s, kad kai kurie takai apsemti ir sak?, jog nuvaiuos pats pasidairyti po park?. Statyb? bendrov?s vadovo teigimu, drenao darbai rekonstrukcijos projekte nebuvo numatyti.

Paaik?jo ir galima potvynio prieastis. Pasirodo, kad i parko rekonstrukcijos darb? pasitrauk? melioracijos specialistai. Apie tai savaitra?iui Alio, Raseiniai papasakojo Tarybos narys, dabar parlamentaras Darius Ulickas.

Situacij? gerai inau, nes 2008 m., kai atsirado parko rekonstrukcijos sumanymas, dirbau Savivaldyb?s administracijos direktoriumi. ?tarim? suk?l? parko atnaujinimo planai buvo viena prieas?i?, kod?l nusprendiau atsistatydinti i direktoriaus posto, nesl?p? D. Ulickas.

Melioratori? neliko

Parlamentaras pasakojo, kad konkurs? pirmajam darb? etapui buvo laim?jusi bendrov? Raseini? melioracija.

Konkurs? laim?jusi Raseini? melioracija netrukus atsisak? atlikti darbus. Mano iniomis, bendrov? sulauk? politik? spaudimo. Darbus per?m? antr? viet? konkurse laim?j?s Bilderis. Nuo to momento Raseini? melioracija Savivaldyb?je buvo prad?ta ignoruoti. Melioratoriai net neb?davo kvie?iami ? pasitarimus d?l hidrotechnini? ir melioracini? ?rengini?, steb?josi D. Ulickas.

Jis teig?, jog parko atnaujinimo projekto finansavimas jam iki iol atrodo ydingas ir apgaulingas.

Kai buvo raginama balsuoti u finansavim? i biudeto, valdan?ioji dauguma rajono Taryboje nuolat pabr?davo, kad v?liau tas l?as pavyks susigr?inti i ES strukt?rini? fond? arba i valstyb?s biudeto. Manau, kad tai buvo tik blefavimas, tod?l niekada nebalsuodavau, kad parko rekonstrukcijai b?t? skiriamos biudetin?s l?os, pabr?? D. Ulickas.

Sulauk? skambu?io

Apie galim? manipuliavim? ES l?? iliuzija savaitra?iui Alio, Raseiniai pasakojo ir G. Mikolaitis.

Kart? b?damas Raseiniuose sulaukiau skambu?io. Man, kaip Raseini? gyventojui, skambin?s asmuo sak?, kad vykdoma apklausa d?l gyventoj? nuomon?s apie galim? parko rekonstrukcij?. Skambin?s mogus akcentavo, kad atnaujinimas bus atliekamas u ES l?as. Tuomet pasakiau, kad tokiam projektui pritar?iau. V?liau paaik?jo, kad europin?mis l?omis ?ia net nekvepia. Aiku, miestui reikia graiai sutvarkyto parko, ta?iau ne naudojant rajono biudeto l?as, nes, deja, yra daug aktualesni? problem? nei parko sutvarkymas. Juolab kad jis rajonui kainavo apie 3 milijonus lit?, svarst? G. Mikolaitis.

Jis pabr??, kad Raseini? miesto parkui Maironio vardas suteiktas tuomet, kai visa teritorija buvo ikasin?ta ir netvarkinga.

Tarybos pos?dyje sakiau, kad garsiausio krato mogaus vard? reikia suteikti tuomet, kai teritorija bus sutvarkyta, grai. Dabar man ta skub?jimo prieastis, manau, aiki: tik?tasi, kad Maironio metais paskelbtais 2012-aisiais pavyks gauti l?? i valstyb?s biudeto. Ta?iau tai nepavyko, nuog?stavo G. Mikolaitis.

?velgia praradimus

Papraytas ?vertinti Bilderio ?gyvendint? parko rekonstrukcijos projekt? G. Natkevi?ius svarst?: Kaip Raseiniams, manau, kad projekto atlikim? galim? vertinti neblogai. Ta?iau bazalto trinkeli? pakeitimas pigesn?mis i betono, akivaizdus praradimas. Betonas po keliolikos met? sud?l?s, ims ardytis ir v?l teks galvoti apie dangos keitim?. Taip, pavyzdiui, atsitiko Laisv?s al?joje. O bazaltas yra daug graesn?, dekoratyvesn? ir, galima sakyti, amina mediaga.

Kaune gyvenantis Maironio parko atnaujinimo projekt? suk?r?s architektas nuolat minimas tarp k?rybingiausi? ir novatorikiausi?. U pra?jusiais metais Kaune ?gyvendint? projekt?, kur? vertino Danijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos specialistai, jam skirta Lietuvos architekt? s?jungos premija.

Bilderio vadovo S. Matelio nuomone, G. Natkevi?iaus apgailestavimai d?l kitoki? trinkeli? paremti svariais, ta?iau nepakankamais argumentais.

Juodo betono trinkel?s pasirinktos d?l keli? prieas?i?. Jos yra ne tik pigesn?s, bet ir patogesn?s mon?ms. Bazalto trinkeli? pavirius n?ra lygus, tod?l ant tokios dangos nepatogu vaik?ioti auktakulniais, b?gioti, stumti vaikikus veim?lius. Manau, kad juodo betono trinkeli? pasirinkimas geras sprendimas, tokiomis trinkel?mis iklotas pavirius yra lygus ir saugus, pabr?? S. Matelis.

Bendrov? pardav?

Savaitra?io Alio, Raseiniai duomenimis, juodo betono trinkeles gamina alia Bilderio ?sik?rusi ?mon?.

Tai ?mon? Marbetus. A j? esu pardav?s. O juodo betono trinkel?s buvo pirktos i bendrov?s Betono mozaika, kuri su mumis visikai nesusijusi, paaikino S. Matelis.

Paklaustas, ar ino, kad parke ardosi blogai sutvirtinti tvenkini? laitai, kad akis bado nesutvarkyta tvorel?, kuri skiria p?s?i?j? tak? ir krepinio tvorel?, bendrov?s Bilderis vadovas aikino, jog ie tr?kumai bus paalinti.

Supraskite, tai gana didelis ir pakankamai sud?tingas objektas, tad visada po kurio laiko iryk?ja tam tikri tr?kumai. Juos taisysime pavasar?, nors tvenkini? laitus taisome ir dabar. Sienel? prie krepinio aiktel?s nesutvarkyta d?l projektavimo nesklandum?. I pradi? atrod?, kad aiktel? bus p?s?i?j? tako lygyje, bet paskui paaik?jo, kad ji gerokai emiau, tod?l atsirado dvi ploktumos ir projekte nenumatytas tarpas tarp j?. ioje vietoje ?rengsime suoliukus, aikino specialistas.

Kur dingo lieptas?

? redakcij? skambin? mon?s dalijosi pasteb?jimais apie parke nutiestus labai siaurus takus. Kai kurie yra tokie siauru?iai, kad sunku prasilenkti su prieais ateinan?iais. Gal siaurindami takus taup? trinkeles? Be to, kiek inau, per tvenkin? tur?jo b?ti lieptas. Bet jo n?ra. Gal gal?tum?te pasidom?ti, kur tas lieptas prasmego? klaus? ? redakcij? paskambinusi Raseini? rajono gyventoja Graina.

Liept? i ties? buvome numat? ?rengti. Ta?iau kartu su iuo statiniu atsiranda daugyb? ?vairiausi? formali? saugos reikalavim?, kuri? ?gyvendinimas susij?s su didel?mis laiko s?naudomis. Tod?l liepto nusprend?me atsisakyti. Vietoj jo padaryta sankasa, savaitra?iui Alio, Raseiniai paaikino Maironio parko rekonstrukcijos projekto autorius G. Natkevi?ius.

9 Komentarai

 1. ruta

  2013-01-12 12:52

  Sovietmeciu , tokius projektus vadindavo – pakazucha . Bet tiek milijonu panaudoti , ir rezultatas , atleiskite, apgailietinas . Kaip vartotojui , projektas – nevykes ! Koks paradoksas , V. Didziojo gatveje einamoji dalis prapliesta iki apsurdo , ko pasekoje neimanoma ziema normaliai parkotis , bet ar tai kam idomu , nes savo puseje ‘raikomas’ paliko normalu parkavima .Dar labai svarbus aspektas tas , kad gatve jau buvo pertvarkyta …
  Kiekvienas normalus seimininkas , butu padares drenaza parke , nes ten pries 50 metu laisvai tekejo upeliukas …
  Stebina tas , kad vienas subjektas su gauja pritarenciu angazuotu silkes fabriko statytiniu , gali daryti mieste bet ka !
  Taip , parkas buvo apleistas , bet ar uz tokia suma tik tiek ? O kaip brutaliai pasielgta su medziais ? Taip gali elgtis tik laikinas subjektas , kuriam rupi greitas ‘biznis’ .
  Kodel nauji medziai pasodinti taip arti vienas kito ?
  Susidaro ispudis , kad noreta kuo greiciau ir kuo daugiau pinigu ‘isisavinti ‘ ir kaip tarakonai i visas puses ?
  Manau , kad viesa interesa turetu apginti prokurorai , bet ar musu prokuroram rupi viesas intersas ?

 2. A

  2013-01-12 17:29

  Kai pranei STT apie panai? veikl?,tai j? vienas klausimas-kam,kas,kiek dav?.FNTT gav? apra? projekto apsurdikumo,paskai?iavimus ir neuraitytas kainas-kokios tur?jo b?ti,duoda patarim? kreiptis privataus kaltinimo tvarka ? prokurat?r?…Samdykis advokat?,gaik laik? teismuose.B?k savo krato patrijotas…

 3. er

  2013-01-12 18:59

  mano kukliais skai?iavimais galimai nusavinta arba ‘neteisingai ysisavinta 222120ltl.tik per trinkelias,tapati situacija su Vidukl?s stadionu ,ten irgi vanduo stovi naujam stadione galima net plaukti ,galimai irgi drenaas nedarytas ,suoliuku n?ra ,tvora ne iki galo aptverta ,galimai irgi ysisavinta per kieno reik?jo kienes pinig?liai.Tur?tu spec . tarnybos su prokurat?ra rimta audita atlikti kaip buvo panaudotos l?os,bet galimai ir tie pamaitinti

 4. @

  2013-01-12 22:18

  a apak?s, nu na… bilderis

 5. Ponas

  2013-01-14 20:38

  Prar?g?s, umarinuotas ir pavink?s operatyvumas, chebra, labai jau v?lai atsibudot su ituo straipsniu. Po tiek laiko g?da ir rayt, geriau i vis b?tum?t nejudin?, jei nesugebat laiku reaguot arba raot tik tada, kai jau nebaisu subin? nudegt nuo tam tikr? strukt?r? u “pizdak?”. Vaje vaje… Ne “Alio, Raseiniai”, o “Labas rytas, isimiegojom”.

 6. ruta

  2013-01-17 13:30

  Matome standartine pinigu plovimo schema , ir standartini prokuroru ir kitu atsakingu tarnybu poziuri – vsio zakono !

 7. To Ponui

  2013-01-21 08:23

  Mielas, Pone nevykit dievo ? med?. Alio Raseiniai dar normaliai ir teisingai rao. J?s paskaitykit Nauj? ryt?,at?jus naujam redaktoriui Linui. Vo ten tai ,,propaganda,,.

 8. skai?iau

  2013-01-21 12:26

  skai?iau Naujo ryto redaktoriaus pasisakym?, ra?, kad subin?j neiekos sliek?, o m?lynanasimas bus ne kaip. urnalist? etika tikriausiai pra?jo pro al??

 9. einaras

  2013-03-14 21:02

  as sutinku su ta pone Ruta kas tiesa tai nemelas.