Bus surengta diskusija ir atidarytas Socialini?

Versija spausdinimui

Sigitas GUDI?NAS

i? met? gruodio 1 d. Seime priimtas nauja redakcija id?stytas Lietuvos Respublikos pinigin?s socialin?s paramos nepasiturintiems gyventojams ?statymas. Vadovaudamasi iuo ?statymu, Raseini? r. savivaldyb? ?gyvendins pilotin? projekt?, teikdama pinigin? socialin? param? nepasiturintiems gyventojams kaip savarankik?j? savivaldybi? funkcij?.

Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija, siekdama sklandaus Raseini? r. savivaldyb?s iniciatyva prad?to ?statymo ?gyvendinimo, Raseiniuose organizuoja susitikim?-diskusij? Socialin?s politikos sistemos aktualijos ir perspektyvos.

Susitikimas-diskusija vyks i? met? gruodio 9 d. 9 val. Raseini? rajono savivaldyb?s Didiojoje sal?je. Renginyje dalyvaus socialin?s apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, viceministras Dalius Bitaitis, Socialin?s apr?pties ir bendruomeni? departamento Bendruomeni? reikal? skyriaus ved?jas Ar?nas Ku?ikas, Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos eimos gerov?s departamento specialistai, Raseini?, Akmen?s, Panev?io, Radvilikio ir ilal?s rajon? savivaldybi? merai, administracijos direktoriai, Socialin?s paramos
skyri? ved?jai ir specialistai, atsakingi u Pinigin?s socialin?s paramos nepasiturintiems gyventojams ?statymo ?gyvendinim?.

Po susitikimo diskusijos, 11.30 val. bus surengtos V? Raseini? socialini? paslaug? centro administracinio pastato atidarymo ikilm?s.
Antradien? Socialini? paslaug? centre apsilank? rajono Savivaldyb?s meras Remigijus A?as, administracijos direktor? Aurelija Loyt? ir rajono Savivaldyb?s tarybos nar? Aldona Ona Rad?enko kartu su laikinai einan?iu direktoriaus pareigas Arvydu Spurga prie oficialias pastato atidarymo ikilmes api?r?jo naujus, iuolaikikus paslaug? centro administracijos darbuotoj? kabinetus, Vaik? dienos uimtumo centro patalpas, kuriame po atidarymo 24 kaimo socialin?s rizikos eim? vaikai gal?s ruoti pamokas ir usiimti kita ?vairia
veikla.

Vien pinigais mon?ms negalima pad?ti. Jiems reikia ir atjautos, ir ilumos, ir supratimo. Diaugiuosi iuo graiu vis? m?s? darbu ir manau, kad Europos S?jungos ir Savivaldyb?s pinig? panaudojimastokiam tikslui yra sveikintinas reikinys, po Socialini? paslaug? centro administracinio pastato api?ros kalb?jo meras R. A?as. Ta?iau negaliu nutyl?ti, kad projektuojant pastat? buvo padaryta ir neracionali? sprendim? pastate ?rengta net 16 tualet?. Mano nuomone, j? utekt? ir pus?s tiek. Be to, kelia ?tarim? ir buvusios valdios aparat?ros bei buitin?s technikos pirkimai. Pavyzdiui, nupirktos dvi automatin?s skalbimo mainos ir dvi diovyklos, nors joms pastatyti net n?ra patalp?.

Pasak mero R. A?o, V? Raseini? socialini? paslaug? centro pastato rekonstrukcija ir naujo priestato statyba kainavo per 2 mln. 800 t?kst. lit?. I to skai?iaus 1 mln. 979 t?kst. lit? Europos S?jungos paramos l?os. Savo ruotu Raseini? rajono savivaldyb? pastato rekonstrukcijai skyr? per 349 t?kst. lit?.

1 Komentaras

  1. tualetas

    2011-12-10 14:30

    Tualetas gali reikti santechnin? ?rengin?, o taip pat tai gali reikti kambar?, kuriame yra is santechninis ?renginys. Tai tualet? ar klozet? ten yra 16?