Butkik?s kaimo bendruomen? atvent? 20-met?

Versija spausdinimui

Metus mon?s skai?iuoja dvejopai: pagal kalendori? nuo sausio iki gruodio ir mokyklikai nuo rugs?jo iki birelio. Ar galima dar kaip nors kitaip skai?iuoti? Pasirodo, galima. Butkik?je 20 met? jie skai?iuojami nuo vienos vasaros palyd?tuvi? vent?s iki kitos, kai ? j? tradicikai susirenka b?riai moni?. Tik iais metais i grai vent? pakriktyta nauju vardu Butkik?s kaimo bendruomenei 20 met?.
Butkik?s em? laikosi ne ant t? trij? bangini?, apie kuriuos pradin?se klas?se gird?jote. Nors ir nedidelis Butkik?s em?s lopin?lis, bet jame pirmiausia gyvenimas laikosi ant aktyvi?, k?rybing? ir m?stan?i? moni? pe?i?, bendruomen? vienijan?i? simboli? v?liavos, himno, logotipo, devyniolika met? kas m?nes? leidiamas bendruomen?s laikratukas, surandamas projektin?s veiklos finansavimas, per 20-met? sukurtos bendruomen?s tradicijos, ?vairiapusikos veiklos ir, inoma, svajon?s.
vent?s ved?jai visi bendruomen?s tarybos nariai Linas Bielskis, Salom?ja Noreikien?, Dainius Noreika, Ina Pakarklien?, Gintar? Klimien?, Vygintas Pakarklis, Lina alvaitien?, Sigitas Jaktas trumpai pristat? bendruomen?s veikl? papasakodami, k? kuriais metais bendruomen? nuveik?, didesn? d?mes? skirdami vykusioms vasaros kaimo vent?ms.
Kiekvienas mogus ir kiekvienas laikmetis spalvina Butkik?s kaimo istorij? ?vairiomis spalvomis. Kiekvienas ?ia kakada gyven?s ar dirb?s vienaip ar kitaip ?spaud? savo gyvenimo p?d?… Nuo 2012 met? bendruomen?s visuotinio susirinkimo sprendimu u ypatingus nuopelnus Butkik?s kratui ir jo mon?ms suteikiamas Butkik?s kaimo bendruomen?s ,,Garb?s pilie?io vardas, nominantui ?teikiamas Garb?s pilie?io enklas ir paym?jimas. Garb?s pilie?io vardai jau suteikti Vladui Bertuliui, Jadvygai Bendiuvienei, Gintautui Mikolai?iui, Juozapui Mickevi?iui, Stasiui Pakarkliui, ?eslovui Radvilavi?iui, Irenai Jokubauskienei. iemet Butkik?s bendruomen?s visuotiniame susirinkime u nuopelnus Butkik?s kratui, u
20-ies met? vadovavim? Butkik?s kaimo bendruomenei Butkik?s Garb?s pilie?io vardas suteiktas bendruomen?s pirmininkui Linui Bielskiui. Siekiant atrasti ir pristatyti visuomenei viesiausius Butkik?s krato mones nuo 2012 met? ?steigta Butkik?s viesuolio nominacija. i? met? Butkik?s viesuolio nominacija u ilgamet? kult?rin? darb? skirta Antaninai Bortnikaitei. Nuo 2012 met? ?steigta Met? r?m?jo nominacija iemet u nuopelnus Butkik?s bendruomenei skirta Ar?nui Bal?iui. Visiems nominantams ?teikti ratai, dovanos, skamb?jo gra?s odiai.
Pasveikinome iemet labiausiai Butkik? puoian?i? sodyb? eimininkus Galin? Vlasov? ir Ram?n? Atko?i?n?, iemet t?veliais tapusius Sandr? ir ar?n? Jaktus, bendruomen?s narius jubiliatus Adijan? Bugenien?, Iev? ilaitien?, Algird? Gudi? ir Vijol? iaukien?.
N? vienas renginys ne?vyksta be kieno nors pastang?, darbo, k?rybikumo. vent?s metu d?kojome vent?s r?m?jams: Raseini? r. kult?ros centrui, Irenai ir Stasiui Jokubauskams, Inai ir Vygintui Pakarkliams, Galinai ir Ram?nui Atko?i?nams, Vytautui Gineikai, Angelei ir Gintautui Mikolai?iams, Birutei ir Linui Bielskiams, Inai ir Albinui Norkevi?iams, Astai ir ilvinui Giedrai?iams, Daivai ir Virginijui Bielskiams, Edvinui Reifonui, Sauliui Bortnikui. D?kojome Butkik?s krato mediotojams, tradicikai visus vaiinusiems gardia v?rienos sriuba. D?kojome visiems, savo darbu pad?jusiems pasiruoti ventei: Inai Pakarklienei, Vilmai Vitkuvienei, Jolantai Butkuvienei, Danguolei Noreikienei, Salom?jai Noreikienei, Ram?nui Noreikai, Pranui Stackai?iui, Mindaugui Raudiui, Edvardui Bielskiui, Albinui Gudiui, Milaai?i? bendruomen?s pirmininkui Romanui Daujotui.
Rengin? vainikavo graus koncertas. Koncertavo RRKC Girkalnyje liaudikos muzikos kapela ,,Gojus (vadov? Sigita Vaitiek?nien?) ir RRKC Ariogaloje tautini? oki? kolektyvas ,,Sutartinis (vadov? Maryt? Kvietkuvien?). V?liau dar ilgai linksmai bendravome ir okome grojant Giedriui ir Antanui.
,,Sakoma, kad pasak??ia ir gyvenimas vertinami ne u ilgum?, o u turin?, manau, kad is posakis puikiai tinka ir iam renginiui. Pritardama tai min?iai noriu visiems palink?ti, kad niekada neatid?tum?te rytdienai to, k? galite padaryti iandien. Neatid?kite savo gyvenimo rytdienai. Rytojaus n?ra. Negyvenkime taip, kad atsisuk? ? nueit? gyvenimo keli? pajustume, kad ten tik altas v?jas, kalb?jau renginio pabaigoje.
Manau, vent?s dalyviai linksmai ir prasmingai praleido laik?. Iki kit? ven?i?!
Salom?ja Noreikien?,
bendruomen?s tarybos nar?

Komentarų nėra