But? kainos Raseiniuose stebina

Versija spausdinimui

Ar?nas Dambrauskas

Onut? Karulaitien?

Nekilnojamojo turto kainos Raseiniuose tikrai yra labai didel?s, nors, atrodo, tur?t? b?ti atvirk?iai.

?ia juk n?ra daug pramon?s ?moni?, nemaai moni? ivaiav? dirbti ? usien?. Neaiku, kas ?ia tuos brangius butus tur?t? pirkti. Mano dukros eima jau eeri metai kaip usienyje, ir jie puikiai gyvena: turi savo nam?, gerai apmokamus darbus. Iki ateinan?i? met? jie jau planuoja isimok?ti paskol? u nam?. Raseiniuose taip gyventi b?t? ne?manoma. Sunku suprasti, kod?l ?ia tokios didel?s but? kainos. Pavyzdiui, gegu?s m?nes? dviej? kambari? butas kainavo 77 t?kst. lit?, o dabar tas pats butas kainuoja 130 t?kst. lit?. Kas gal?t? paaikinti, kod?l taip yra. Ne?manoma suprasti. Juk kainos dabar tur?t? kristi. Kai kainos labai didel?s, n?ra ir jokio pirkimo. Prie kur? laik? dom?jausi galimybe parduoti but?, bet nesuradau nei vieno besidomin?io.

Arvydas

inau, kad nekilnojamojo turto kainos Raseiniuose tikrai labai didel?s, bet kod?l taip yra, neinau tiesiog nesigilinau.

Feliksas Kriktanas

Manau, kad nekilnojamojo turto kainos yra nepagr?stai didel?s. Nekilnojam?j? turt? norintis parduoti mogus, matyt, pasii?ri, kokios kainos yra didmiestyje, ir pats panaiai tiek pageidauja, maai svarstydamas apie tai, ar tokia kaina yra reali. Manau, kad parduodantys maai atsivelgia ? vietov?. Tytuv?nuose kainos matuojamos pagal Kelm?. Klausiau, kod?l Tytuv?nuose auktos kainos. Juk Tytuv?nuose nori apsigyventi tik pensininkai, jaunimui ?ia n?ra kas veikti. Man pasak?, kad Tytuv?nuose tokios pat kainos, kaip ir Kelm?je. Bet tai juk nelogika. mon?s nem?sto logikai. Manau, kad protus sujauk? tas prie kelet? met? ip?stas nekilnojamojo turto burbulas. Jis iki iol dar neisileid?s.

Virginija Stankien?

Kainos Raseiniuose didel?s. Labai. Matyt, taip yra d?l to, kad visi nori udirbti. Ta?iau kai tokios kainos, manau, udirbti yra ne?manoma. Kod?l jos nema?ja? Manau, kad mon?s labai brangina nuosavyb? ir neskuba jos parduoti. Gal tikisi, kad gyvenimas pager?s ir bus galima parduoti brangiau.

Juozas

Jazusmarija, kokios tos but? kainos! iluvos miestelyje individualus namukas kainuoja 260 t?kst. lit?. Galb?t taip yra d?l to, kad iluva Lietuvoje yra garsi. Be to, nemaai nekilnojamojo turto ilu-voje yra ?sigijusi bany?ia. Gal ta aplinkyb? kelia nekilnojamojo turto kainas? O kod?l taip brangu Raseiniuose, suprasti sunku juk ?ia n?ra nei stiprios pramon?s, nei daug gyventoj?.

Maryt? Urbien?

Visi stebisi didel?mis but? kainomis Raseiniuose, ta?iau negird?jau, kad kas nors aikiai pasakyt?, kod?l taip yra. Vieni pa?stami, kurie nori parduoti but?, kain? sumaino net kelis kartus, ta?iau vis tiek niekas neperka. Ta?iau iaip kainos nekrenta.

Krizantas Kan?iauskas

Raseiniuose butai tokie pat brang?s, kaip ir didiuosiuose miestuose. Ir ildymas labai brangus. Kod?l pas mus taip brangu? Pramon? silpna, gyventoj? nedaug. Nuolat girdiu, kad ildymui naudojamas biokuras. Paprastai toks kuras ildym? atpigina, ta?iau Raseiniuose apie atpigim? negird?ti.

Robertas Gailius

A pats u trij? kambari? but? sumok?jau 150 t?kst. lit?. Tai buvo prie por? met?. Tai labai aukta kaina. Esu skait?s, kad u 150 t?kst. lit? prie dvejus metus neva buvo galima nusipirkti ger? but?

Havajuose ar Kroatijoje. Bet k? ten veikti? Lietuvoje nekilnojamojo turto kainos sukeltos dirbtinai. Kod?l jos nekrenta, paaikinti sunku, nes Lietuva, kaip inoma, yra stebukl? alis.

Sonata Arba?iauskien?

Labai brangu ir pirkti, ir nuomoti. Nuomojuosi but? netoli Raseini? esan?iame kaime u 200 lit? per m?nes?. Butas be patogum?. Malkas, anglis iem? pati perku. O juk u toki? kain? but? galima isinuomoti Kaune.

Antanas Mikal?ius

Raseiniuose u dviej? kambari? but? mon?s tikisi gauti nuo 80 iki 100 t?kst. lit?. Tai juk labai brangu. Kod?l taip yra? Matyt, kakas prisipirko labai brangiai prie kelet? met?, o dabar nenori parduoti pigiau, nes brangiai mokan?i? nebeliko. Manau, kad kainos tur?t? prad?ti kristi. Juk kai taip brangu, niekas neperka.

2 Komentarai

  1. zita

    2011-02-01 19:58

    Tai absurdas. U tokias kainas ir net pigiau galima nupirkti but? Kaune…

  2. vartu gamyba

    2020-09-29 17:16

    Kai pagalvoji, ant kiek yra geriau gyventi nuosavame name.. Ir savo aliojo ploto turi, gali bet kada ieiti, bet k? pasistatyti, visaip susitvarkyti, ?rengimas irgi tik tavo reikalas, gali d?tis bet kokius garao vartus, kiemo vartus ir gyventi priva?iai.