?ernobylis ?sp?jo, kad pasaulis yra trapus

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

1986 met? balandio 26 dien? 1 val. 23 min. ?ernobylio elektrin?s 4-ajame energijos bloke per virtin? ilumini? sprogim? buvo sugriautas reaktorius, kilo daugiau kaip 30 gaisr?.
? aplink? pateko daugiau kaip 50 ton? radioaktyvi? mediag? tai prilygsta 500 atomini? bomb?, kurios 1945 metais buvo numestos ant Hirosimos. Radioaktyviomis mediagomis vien Ukrainoje, Rusijoje ir Baltarusijoje buvo uterta apie 150 t?kstan?i? kvadratini? kilometr? teritorija. Nuo 1986 iki 1990 met? ?ernobylio katastrofos likvidavimo darbuose dalyvavo apie 800 t?kstan?i? moni?. I j? 7 t?kstan?iai – i Lietuvos. 2003 m. veikl? prad?j?s Raseini? rajono ?ernobylie?i? jud?jimasjung? apie 113 moni?, i j? jau penkiolika d?l ?vairi? lig? i?jo Aminyb?n, sak? Jovita Vakevi?ien?, per tuos metus vienijusi ir b?rusi juos. iuo metu ?ernobylie?i? vair? perdaviau energingam ?ernobylio AE avarijos likvidavimo darb? dalyviui Irmantui Tarnauskui.
25-?j? tragedijos metini? dien? emai?io aikt?je susirink? ?ernobylio jud?jimo dalyviai, j? monos, artimieji, visi, suprantantys to ?vykio tragedij? bei pasekmes, tylos minute pagerb? i?jusius Aminyb?n draugus, pa?stamus. Buvo skaitomos eil?s apie i? baisi? nelaim?, Irmantas Tarnauskas paskait? savo k?rybos eili?, sudainavo ukrainie?i? liaudies dain?. Veik? literat?ros, nuotrauk? parod?l?. Renginio metu kalb?jo tragedijos liudininkai, sveikino vieni kitus, diaug?si, kad dar gyvi.
Kai susim?stai apie didiausias pasaulio katastrofas, apie paties mogau sukurtus beprotikus monstrus, supranti, koks trapus yra m?s? pasaulis.

Komentarų nėra