D. Ulicko skundas tikslo nepasiek?

Versija spausdinimui

Sigitas GUDI?NAS

Savivaldyb?s vie?j? ryi? vyriausiasis specialistas

i? met? lapkri?io 10 d. Alio, Raseini? 45-ame numeryje buvo ispausdinta informacija Raseini? mer? palaiko tarybos dauguma. Joje buvo raoma: Pastaruoju metu maa saujel? kaimo politikieri?, u kuri? kyo Socialdemokrat? ir Darbo partijos nari? ausys, ?m? agresyviai kitis ? Savivaldyb?s kadr? politik? ir reikalauti Raseini? r. mero Remigijaus A?o atsistatydinimo. Ta proga norisi priminti, kad kas bus meru, sprendia rajono tarybos nariai, o ne keli politikuojantys ?kininkai ar saujel? bendruomen?s pirminink?.

Pasirodo, i karti tiesa labai usiutino rajono Tarybos nar? Dari? Ulick?, kuris kiekviena proga ir netgi be jos m?gsta lipti ant ba?kos ir kritikuoti valdan?i?j? daugum?. Tod?l kerto vedamas rajono politikas usimojo Savivaldyb?s vie?j? ryi? vyr. specialistui u?iaupti burn?. Kad ateityje visuomenei b?t? pateikiama tik viena Darbo partijos ir Socialdemokrat? tiesa. D?l to D. Ulickas surait? skund? Vyriausiosios tarnybin?s etikos komisijos pirmininkui Remigijui Rekertui: Praau itirti, ar
2011 lapkri?io 10 d. savaitratyje Alio, Raseiniai ispausdinta inut? Raseini? mer? palaiko tarybos dauguma atitinka LR Valstyb?s tarnybos ?statymo 15 straipsnio 3, 4, 5 punktus. Ta?iau reikia manyti, kad Vyriausiosios tarnybin?s etikos komisijos atsakymas rajono tarybos nar? D. Ulick? smarkiai nuvyl?, kadangi ugniauti laisv? od? jam nepavyko.

Vyriausioji tarnybin?s etikos komisija, susipainusi su J?s? praneimais, kuriuose praote ?vertinti Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos vie?j? ryi? vyriausiojo specialisto Sigito Gudi?no veiksmus pagal Valstyb?s tarnybos ?statymo nuostatas, nusprend? tyrimo d?l jo neprad?ti, raoma Komisijos atsakyme D. Ulickui. Maa to, Komisija rajono politikui primin?, kad iuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato reikalavim? valstyb?s ar savivaldybi? institucijos ir ?staigos teikiamai vieai informacijai, skelbiamos visuomen?s informavimo priemon?mis, jos rengimui, turiniui ir formai. Taigi kaip matome, rajono tarybos narys D. Ulickas liko it mus? kand?s. Ta?iau nepaisant to, jis ir toliau dien? nakt? kurpia skundus valstyb?s institucijoms. Galvoju, kad jei D. Ulickas taip uoliai dirbt? rajono gyventoj? labui kaip rajono Tarybos narys, tai jam net paminkl? b?t? galima pastatyti. Deja… Pastaruoju metu opozicija ant valdan?iosios daugumos pila purv? net isijuosusi. Ta?iau, kai sulaukia nepagr?stos kritikos paneigimo, tai nirta kaip bulius ant raudono skuduro. Atrodo, reik?t? tiek nedaug nepamirti, kad tiesa yra tik viena ir ji visuomet ikyla aikt?n.

Komentarų nėra