Dainavimo tradicija neinyko

Versija spausdinimui

Pabaigus kaime lauko darbus, eimyna vis daniau susirinkdavo kartu. Nors ir ?ia tinginiauti neteko, bet visiems kartu padainuoti visada galimyb? b?davo. Teta Maryt? mok?jo daug dain?, Vincukas neatsilikdavo. Tuoj uvesdavo vyrik? dain?, nuo kurios prad?davo jud?ti trobos r?stai. Toks galingas buvo jo balsas. Tai vis sen?j? kaimo gyventoj? pasakojimai. Laikas nenumaldomai kei?ia tradicijas ir papro?ius. Nebereikia nei austi, nei verpti, nei pan?i? vyti. Vakarini? pasidainavim? viet? u?m? televizija. Ta?iau vis dar vie?ia maas dainos spindul?lis, kvie?iantis susiburti kartu. Jei ne darb? dirbti, tai bent pavakaroti, padainuoti kartu ir paskleisti ini?, kad daina dar su mumis, kad dainavimo tradicija neinyko.
Tokios vilties vedami ? respublikin? vent? Mano mamos dainos susirinko dainos myl?tojai net i ei? Lietuvos rajon?: Veliuonos kult?ros centro vokalinis ansamblis Veliuonietis (vadov? Jadvyga Zemliauskien?), K?daini? rajono Josvaini? kult?ros centro Pernaravos skyriaus Langaki? kult?ros nam? vokalinis ansamblis Langsva (vadovas Zenonas Brazinskas), Pasvalio rajono Pump?n? skyriaus Jurg?n? kult?ros nam? vokalinis ansamblis Jurgino iedas (vadov? G?l? Ma?i?nien?), Radvilikio rajono Poci?n?li? kult?ros nam? vokalinis ansamblis Liauda (vadov? Genut? Vorien?), Kelm?s kult?ros centro mirus vokalinis ansamblis Vakar? (vadov? Gen? A?ien?), Raseini? kult?ros centro Betygaloje vokalinis ansamblis Lelyka (vadov? Vaida Aputyt?). Didiulis diaugsmas organizatoriams sulaukti tiek sve?i?. Renginio ved?ja ir organizator? Janina Baltkojien? vis kalbino tetulyt? (Eugenij? Rimydien?) apie senus laikus, pasakojo linksmas istorijas.
Simbolika, kad lapkri?io 19 d. Raseini? rajono kult?ros centre Betygaloje buvo sudainuota devyniolika dain?. Tegul kiekviena diena turi savo dain?, skambi?, saul?t?, kupin? artimo meil?s ir supratimo.
Deivydas Grabauskas,
Raseini? rajono kult?ros centro vie?j? ryi? specialistas

Komentarų nėra