Dainuokim, auktai?iai, dainuokim, emai?iai

Versija spausdinimui

Pra?jus vasaros kaitrai, su vos juntamu rudens atsid?s?jimu rugpj??io penkt?j? udainavo emai?iai. Pritariant muzikos akordams, dainavo ir auktai?iai. T? dien? vyko penktoji Respublikin? kaimo kapel? vent?, kartu Norg?l? kaimo bendruomen? min?jo savo ?sik?rimo dvideimtmet?.
Pirmieji kaimo bendruomen?s pirmininkai Vincas Blinstrubas ir Graina ?iarien? su dabartiniu bendruomen?s pirmininku Antanu Kil?ausku pak?l? bendruomen?s v?liav?. A. Kil?auskas apvelg? per dvideimt met? bendruomen?s nueit? keli? ir tuos darbus, kuriuos Norg?l? mon?s atliko su dideliu usispyrimu ir entuziazmu. Pirmininkas d?kojo norg?likiams, kurie savo kruop?iu darbu prisid?jo prie bendruomen?s k?rimo ir jos klest?jimo.
? Norg?l? kaimo bendruomen?s garb?s knyg? ?raomi labiausiai nusipeln? kaimo gyventojai. 2023 m. minint dvideimties met? jubiliej? bendruomen?s tarybos sprendimu nutarta ? j? ?rayti Albin? Grumundien?, Ras? ir Dari? Kvietkus, Jon? Sori?, Zit? emaitien? ir Vlad? emgul?. Jiems buvo ?teiktos nuotraukos ir g?li?. Pad?kota bendruomen?s tarybos nariams.
Ne vien? kart? ved?j? Sandros ir Airino buvo pamin?ti vent?s r?m?jai, be kuri? respublikin? kaimo kapel? vent? ir bendruomen?s jubiliejus b?t? buv? ne tokie ?sp?dingi. Bendruomen? d?kinga Robertui iugdai, akcinei bendrovei Linas Agro, udarosioms akcin?ms bendrov?ms Izora, Nekrilita, Danspin, Litspin, Raivila, Raseini? uvininkyst?, Raseini? statyba, Sparkus, Virgmila, Vidukl?s briketai, parduotuvi? savininkams: Aib?s Aldevinui Siri?nai?iui ir Vasiuk? Giedriui Rudianskui, verslininkms Rimai ir Viliui Andriukai?iams, Redai Banienei, Neringai Kasputienei, Donatui Burneikai, Daliai Lukauskienei, Airinui Jermolajevui, Remigijui Tamoai?iui, Rimantui Auguliui, Egidijui Macijauskui, Redai Tamulevi?ienei, K?stu?iui Savickui, kooperatinei bendrovei Raseini? prekyba, ?kininkams Gintui Lukoevi?iui ir Antanui Ra?ui. D?kingi esame Raseini?, Girkalnio ir Kalnuj? seni?nijoms. vent?s didiausias talkininkas buvo Raseini? rajono kult?ros centras.
Su vente sveikino Raseini? rajono savivaldyb?s meras Arvydas Nekroius, vicemeras Matas Skamarakas, Seimo nariai Julius Sabatauskas ir Petras Graulis, Raseini? rajono bendruomeni? s?jungos pirmininkas Jonas Vazgys, VVG grup?s Raseini? krato bendrija pirminink? Irena Dapkuvien?, Raseini? rajono seni?nijos vadovas Rolandas Klusas, kaimo bendruomeni? pirmininkai Diana Kaupaitien?, Dalyt? Raudonien?, Graina Andraitien?, Klemensas aulys, Romas Daujotas, Andrius Rimavi?ius, Vidas Lukoius ir Savivaldyb?s tarybos narys Darius Ulickas.
Respublikin? kaimo kapel? vent? Dainuokim, auktai?iai, dainuokim, emai?iai prad?jo eimininkai Norg?l? kaimo kapelos Giru? muzikantai. Be j?, dalyvavo dar ei kolektyvai: Kamana i Sartinink?, Dainuok, irdie i Taurag?s, Kaimynai i Pagraman?io, Vingerin? i Anyk?i?, ?irpul? i Veliuonos, Nemak?i? vyrai. Vasaros lietu?iui dulkiant linksmino ir muzikos grup? Bernu?liai. Visiems iurpuliai per k?n? ?jo, kai susirinkusieji kartu su Norg?l? kaimo kapela ir Nemak?i? vyrais pagal tautos dainiaus Maironio odius utrauk? U Raseini?, ant Dubysos… 22 valand? dang? nuviet? G. ?iarien?s dovanoti ?sp?dingi fejerverkai.
Antanas Kil?auskas,
Norg?l? kaimo bendruomen?s
pirmininkas

Komentarų nėra