Dalia Grybauskait?

Versija spausdinimui

Nuo Prezident?s Dalios Grybauskait?s kadencijos pradios pra?jo metai. Visuomen?s apklausos duomenimis, jos reitingai labai aukti. Ta?iau ar i tikr?j? taip yra? Ar prezident? pateisino savo rink?j? l?kes?ius? Tok? klausim? udav?me keletui aiginio miestelio gyventoj?…

Laura UUMECKAIT?, jauna mama:

A daug vil?i? niekada ned?jau ? Prezident?, nes m?s? alis ne prezidentin? valstyb?. Tod?l Prezident?, kad ir kokia stipri beb?t?, viena negali paalinti vis? m?s? gyvenimo skauduli?. Manau, jog kiekvienas i m?s? tur?tume prisiimti dal? atsakomyb?s d?l iandienin?s situacijos Lietuvoje. Kai tik kas blogai, mes tuoj kaltiname Seim?, Prezident? ir Vyriausyb?. O ar ne patys juos isirenkame? Kad ir dabar: ? Seim? irinkome juokdari? partij?. O tu, Prezidente, b?k gera, susidorok su j? priimtais kvailais sprendimais. Manau, kad Prezident? be m?s? vis? paramos nepaj?gs alies ivesti i kriz?s. Turime pad?ti tai padaryti mes visi.

Aleksandra VASILJEVA, nam? eiminink?:

-aviuosi ja kaip moterimi, kuri, nepaisant joki? sunkum?, baig? solidius mokslus ?vairiose auktosiose mokyklose, padar? puiki? karjer?… i protinga moteris dar? ir daro m?s? aliai garb? atstovaudama Lietuv? tarptautiniuose susitikimuose. Tikiu, kad jos inios finans?, politikos, tarptautini? santyki? srityse duoda ger? paspirt? Lietuvai.

Tiesa, nor?t?si, kad Prezident? daniau atsigr?t? ? paprast? Lietuvos gyventoj? kasdienyb?. Gal b?t ji gal?t? sumainti atskirt? tarp miesto ir kaimo…

Linkiu m?s? Prezidentei dar daugiau ryto kovojant su Lietuvoje isikerojusiomis blogyb?mis.

Margarita RUTKAUSKIEN?, pensinink?:

-Man labai patinka Prezident?s Dalios Grybauskait?s rytingumas. Mano manymu, su buvusiu Prezidento Valdo Adamkaus vadovavimu aliai n?ra ko lyginti. V. Adamkus buvo labai nerytingas ir susitaik?s su alyje isikerojusiomis negerov?mis. Tod?l prie Adamkaus apie tokias permainas, kokias iuo metu teis?saugos ir j?gos strukt?rose padar? Dalia Grybauskait?, tebuvo galima tik pasvajoti.

Labiausiai patinka tai, jog ji daug d?mesio skiria alies vidaus problemoms. Iki jos mums buvo susidar?s ?sp?dis, kad prezidento r?pestis – tik usienio politika.

Tiesa, b?t? labai gerai, kad prezident? D. Grybauskait? ateityje paprastiems mon?ms vis d?lto paaikint?, kod?l atleido i uimam? pareig? vien? ar kit? aukt? valstyb?s pareig?n?. iuo metu apie tokias prieastis mums belieka tik sp?lioti.

Ar?nas BIRVINSKAS, Raseini? kult?ros centro aiginio filialo vadovas:

-Metai prezident?s kadencijos n?ra daug, ta?iau atvirai pasakysiu, kad mano l?kes?i? prezident? nepateisino. Prie rinkimus ji vaist?si skambiomis fraz?mis, bet realiai gyvenime jos taip ir nebuvo ?gyvendintos. Prezident? D. Grybauskait? ad?jo ir su korupcija kovosianti, ir valdininkus mainsianti, o ar taip atsitiko? Visi puikiai matome, kad ne.

Savo metiniame praneime prezident? prisipaino, jog nesitik?jo rasianti Lietuv? itaip apsikyininkavusi?. Blogai, kad nesitik?jo, kad nemat? to, kuo mes visi seniai gyvename. O kaip galima valdyti al?, jos nepa?stant? U tai ir murkdom?s toje pa?ioje korupcijos pelk?je.

Mane ypa? li?dna, kad per tuos metus alyje n? kiek ? ger? pus? nepasikeit? ekonomin? situacija.

Laimut? MUSTEIKIEN?, daugiavaik? motina:

-Mano akimis Prezident? Dalia Grybauskait? gudri lap?, kalbanti tai, k? mon?s nori gird?ti, bet ne tai, k? realiai gal?t? ites?ti.

Tokio elgesio pavyzdiu, manau, gal?t? b?ti ir daug debat? visuomen?je suk?l?s motinyst?s imok? ?statymas. I pradi? Prezident? garsiai pasipiktino d?l t?v? l?kes?i? lugdymo ir ?statym? vetavo. O paskui j? vis tiek pasira?. Be to, motinos liko kaltos ir d?l ?statym? land?, nors ir ne motinos tame ?statyme t? land? pridar?. Kai kurios tik pasinaudojo skyl?tu ?statymu. Bet nubaustos u tai buvo visos vienodai. Ir tos, kurios pasinaudojo, ir kurios ne. Blogai, jog valstyb? priima ?statymus, bet neprisiima u juos atsakomyb?s.

Linas ANDRIUKA, Raseini? profesin?s mokyklos moksleivis:

-Niekad negerbsiu n? vieno vadovo tokios valstyb?s, kurios mon?s vietoj gyvenimo savo alyje yra priversti rinktis emigranto dali?. Baisu net pagalvoti, kiek mano pa?stam? jaun? moni? iuo metu skina apelsinus Italijoje, slaugo senelius Vokietijoje ar lieja prakait? Anglijos statyb? aiktel?se.

A nesakau, jog d?l to yra kalta viena Prezident? Dalia Grybauskait?, kad ji per vienerius prezidentavimo metus gal?jo daug k? nuveikti, kad jaunimui nereik?t? b?gti i alies. Ta?iau kakoki? ygi? ta linkme ji prival?jo imtis. Dabar matau, kad po mokyklos baigimo, man nebebus kito kelio – teks krautis lagaminus ir vaiuoti iekoti darbo ? Airij? ar Norvegij?, nes Lietuvoje iuo metu jo n? su iburiu nerasi.

Regina VIRVILIEN?, ?kinink?:

-Balsavau u Dali? Grybauskait?, nes tikrai nema?iau kito tinkamo kandidato ? prezidentus. Diugu, kad ji parod? esanti verta pasitik?jimo. Man ypa? patinka jos raginimai daugiau dirbti, o maiau dejuoti. Kiekvienas galime savo kasdieniu darbu keisti ir grainti m?s? Lietuv?l?. Ir prad?kime nuo savo kiemo, gatv?s ar miestelio. Rodykime gra? pavyzd? savo vaikams. Atgaivinkime ar prad?kime kurti naujas m?s? miestelio tradicijas, organizuokime talkas, dalinkim?s ger?ja patirtimi, nuoirdiai pad?kime kaimynams. B?kime geresni vieni kitiems…

Man patinka, kad pagaliau turime toki? prezident?, kuri nevynioja odi? ? vat? ir tiesiai viesiai r?ia tai, k? galvoja, visai nepaisydama, ar tai patiks auktiems ponams, ar ne. Diaugiuosi, kad ji ijudino ilgus metus teis?saugoje klest?jusius klanus, kad ryosi kovoti su korupcija.

Gal ir ne viskas jai sekasi taip, kaip nor?t?si, bet ji bent kak? daro, kas mums, paprastiems mon?ms, suteikia nors iek tiek vilties, kad rytojus bus viesesnis. Manau, jog ?ia ir slypi jos populiarumo s?km?. mon?ms reikia gero odio ir paguodos. Reikia inoti, jog nebaudia mumis ir kiti blogi dalykai netruks aminai.

Pareng? Gytis Sad?nas

Komentarų nėra