Dan? kiaul?s tebesidairo ? Nemak?ius

Versija spausdinimui

Nijol? PETROI?T?

Nemak?i? krato mon?s yra bene pirmieji alyje, atvirai pasipriein? dan? kiauli? invazijai. Pasimok? i kelmiki? pasyvumo, i pakruojie?i? aktyvumo, i maeikiki? delsimo ir kt., jie prie penket? met? ukirto keli? buvusio vend?n? gyvulininkyst?s komplekso atgaivinimui. Ta?iau, sako rajono ekologas Vytautas Orekauskas, danai ir iandien toki? savo ketinim? neatsisako, jie vis su naujais pasi?lymais klebena rajono valdinink? duris. Ir, beje, tie pasi?lymai es? kur kas draugikesni aplinkai nei anuomet. Bet vis dar ne tokie, jog b?t? galima sutikti su kiauli? kaimynyste.

Nusitaik? ? vend?nus

? Lietuv? besiverianti dan? bendrov? Saerimner su savo kiaul?mis jau ?sitvirtino Tytuv?n? regioninio parko prieigose, dvokian?iu kiaulynu pavert? Pakruojo rajon?,pasmardino iaul?nus Radvilikio rajone ir t. t., o 2004 m. jie nusipirko seniai neveikiant? (ir i viso gana neilgai veikus?) vend?n? gyvulininkyst?s kompleks? prie
Nemak?i?, sovietme?iu auginus? po trejet? t?kst. bekon?. Naujieji komplekso savininkai buvo pasiov? per metus ?ia uauginti po 33 t?kst. kiauli?. Danai sak?si atein?bent jau 50-?iai met? ir tam esanti ?kurta Saerimner dukterin? ?mon? Pilgita.
Nemak?i? mon?s, vos suinoj? apie tokius dan? ketinimus, tiesiog pakraupo juk kiaul?s apsigyvent? kone pa?iame miestelyje. (Nieko naujo: iaul?nuose apsigyveno.) Antra, kiaulynas b?t? vos u 20 metr? nuo Pal?jos upeliuko, kuris savo vandenis plukdo ? euv?. ?ia pat ir tvenkinys, ir kapin?s, netgi 15 sodyb? ?eit? ? komplekso sanitarin? zon?. O dar baisiau mon?ms pasidar? tuomet, kai jie suprato, jog jie jau kaip ir nusilenk? dan? norams bei pasira? sutink?, kad j? em?je b?t?laistomos srutos, kad jie neprietarauja tokiai kaimynystei.

Ne nuo to galo

Pasak rajono ekologo V. Orekausko, didiausia dan? klaida ir buvusi, jog jie ? Nemak?ius band? ateiti per mel?, apgaul?. Jie ?jo kaip ? berat? banan? valstyb?, u tai ir nusvilo, tuo labiau, kad nemaktikiai jau reg?jo skaudi? kaimyn? patirt?. Kaip iandien prisimena mon?s, pirmiausiai j? krate prie penket? met? pasirod? nepa?stama ponia, kuri ?jo patrobiais ir rinko gyventoj? paraus. Ji ateidavo pas mones ir sakydavo, kad pasira? ir tas, ir anas, o tu, girdi, vienas belikai. mon?s pasimesdavo, pasijusdavo kako nesuprant?, ir skub?davo pasirayti. Paskui toji ponia (redakcijai jos asmenyb? inoma) dar labiau inagl?jo ir, at?jusi pas sodiet?, jau
teiraudavosi: ar tu ?ia nestatysi restorano, gydymo ?staigos, ar kaimo turizmo sodybos? Ne? Tuomet pasirayk. Bet bene svarbiausias jos arkliukas buvo Alfredas Bardauskas, autoritet? ir moni? pagarb? usitarnav?s to krato verslininkas. Tad jeigu jau toks pasira?, tai, vadinasi, reikia pasirayti…

Laiku susizgribo

Ta?iau b?tent A.Bardauskas netrukus tapo vienu t?, kuris ?m? kelti mones prie dvokian?i? kaimynyst?, o tam j? paskatin?s netik?tas vieno jo moksladraugio, tuokart dirbusio Saerimner bendrov?je, skambutis: girdi, gal tu ten prie rajono valdios prieini, reik?t? patvarkyti tuos reikalus. Tapo aiku, jog vyksta kakas nevaraus, jei toki? keli? iekoma. Bemat susizgribo ir kiti ?kininkai. ? Nemak?ius su roine kiauli? vizija atvykusiems Saerimner atstovams emi? savininkai ?teik? praneimus apie j? nutraukiamas anks?iau sudarytas sutartis d?l srut? laistymo, motyvuodami tuo,jog paraai buvo igauti apgaule.
Nebegelb?jo ir Saerimner atstov? paadai ?darbinti 15-20 moni?. Pasak verslininko ydr?no Vitkausko, pirmiausiai reik?t? suskai?iuoti, kiek d?l kiauli? kaimynyst?s bus prarandama jau turim? darbo viet?. A turiu kavin? prie autostrados. Kai j?s su savo kiaul?mis atsikraustysite, mon?s ?ia nebeusuks, o usidarin?s automobili? langus pro al? vaiuodami, sak? .Vitkauskas. mon?s nedvejojo, jog netrukt? usidaryti ir tradicin? penktadieni? prekyviet? buvusioje mechanini? dirbtuvi? teritorijoje. ?kininkas Darius Mejeris sak?si i viso nesuprant?s, kod?l d?l kakoki? at?j?n? turi lugti jau esantys vietos gyventoj? verslai ir, po paraliais, kieno tai yra kratas, lietuvi? ar dan?? Jis negail?jo kar?i? odi? ir savo tautie?iams, lendantiems danams be muilo.

Ekologui baugu

Buvo panau, jog Saerimner atstovai Nemak?iuose nesitik?jo ir grietos rajono valdios atstov? pozicijos. Jie iki tol buvo ?prat? prie nuolankaus vietini? politik?
keliaklups?iavimo. Tuo tarpu Raseini? rajono ekologas Vytautas Orekauskas tur?jo daug rimt? priekait? dan? ketinimams, o ypa? j? poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai, kuri, jam rod?si, yra parayta tiesiog i lub?. Ekologui buvo apmaudu, kad ruoiant poveikio aplinkai ataskait?, visikai nebuvo atsivelgta ? sovietini? met? pamokas. Gi sovietme?iu ?ia buvo kompleksas. Nors gyvavo ir labai neilgai, buvo net labai uter?s gilumin? gr?in?. Tik po keleto met?, kai kompleksas numir?, reikalai pama?l v?l ?m? taisytis. V.Orekauskui buvo nesuprantama, kod?l poveikio aplinkai vertintojai temat? dvi saugotinas teritorijas, jei j? yra trys. Pro kompleks? prateka Pal?jos upelis. Poveikio aplinkai vertintojas juo visikai nepasidom?jo. J?s si?lote daugiau nei 23 t?kst. kubini? metr? pavirini? gruntini? vanden?
surinkti ir ilieti ? aplink? be jokio valymo. Tai yra kakas baisaus. (…) Neobjektyviai kiauli? komplekso atvilgiu vertinamas ir 0,4 ha ploto vend?n? tvenkinys, esantis Pal?jos Upynos euvio J?ros baseine. Nors tas tvenkinys kone priglud?s prie komplekso, liko ne?vertinta, kaip jo utertumas gali ?takoti J?ros zoologin?-ichtiologin? draustin?, pyl?si ekologo priekaitai kaip i gausyb?s rago.
iandien, sako rajono ekologas V. Orekauskas, dan? kiaulinink? ketinimai jau priimtinesni, bet dar ne priimtini: Jie dabar nor?t? prie Nemak?i? auginti maus parelius. Augint? j? iki 25 t?kst. per metus. Be abejo, tai b?t? kur kas maesn? tara nei anuomet, kai ketino ateiti. Jau yra ispr?sta ir dalis aplinkosaugini? klausim?,
kliuvusi? anuomet, ta?iau dar daug j? yra ir neispr?st?. A ne prie danus ar j? kompleksus, bet prie mel?, per kur? jie ketino ateiti. A prie moni? eminim? j?
pa?i? namuose. Jei jie b?t? ?j? ? Nemak?ius kaip mon?s, gal b?t? jau ir at?j?, o iandien tai padaryti jau bus nelengva. O ekologija ivis yra sritis, kurioje b?tina geb?ti ? priek? matyti bent penket? met?.

Pravert? kaimyn? pamokos

Nemaktikiai tuokart nesl?p?, jog jiems apsispr?sti pad?jo ir kaimyn? patirtis, nes jie jau tur?jo progos pamatyti, kokiais b?dais ir kokiomis priemon?ms svetimaliai
diegia m?s? alyje versl? ir kokie minkti tuo klausimu yra rajon? politikai, i kuri? galima sulaukti bet kokios kiaulyst?s. alimais esantys Tytuv?nai ar net srut? laistymo met? pasmirstanti iluva jau buvo gyvas pavyzdys, kokia bus nemaktiki? gyvenimo kokyb?. ?kininkas Stasys Mielinis tuokart kalb?jo, jog be moni? sutikimo danai ? Nemak?ius i vis netur?t? ateiti. Jei mes neduosime savo emi? laistymui, tai kaip jie ateis? Jiems bene labiausiai a tik?iau. Mane prisinekin? jie apie 1,5 t?kst. ha vienoje vietoje tur?t?.

Bet a savo emei ne prieas.

Sujudo ir Europos Parlamente i? met? viduryje Europos Parlamentas balsuos d?l Bendrosios em?s ?kio politikos (B?P) reformos, kurios sud?tin? dalis yra gyvulininkyst?. EP nariai tur?s apsispr?sti d?l B?P finansavimo modelio bei uimti aiki? pozicij? d?l kiaulienos kain? problemos, nepakankamo m?sos enklinimo ir pla?iai paplitusios praktikos, kai nepaisoma gyv?n? gerov?s ?statym?.
ioje srityje vasario 9 d. Europos Parlamente vyko klausymai Pasl?pti pramoninio ?kininkavimo katai apie iuo metu Europoje madingus didelius gyvulininkyst?s kompleksus, ypa? atkreipiant d?mes? ? dideles kiauli? fermas (jose auginama apie 54 t?kst. kiauli?), kurios kelia pavoj? moni? sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir gamtai.
Ekspertai, kalb?j? klausym? metu, atkreip? EP nari? ir kit? ES institucij? atstov? d?mes? ? tai, jog iuo metu didel?s ES mokes?i? mok?toj? pinig? sumos yra skiriamos pramoninei kiaulininkystei remti, neatsivelgiant ? neigiamas tokio ?kininkavimo pasekmes,kaip pavyzdiui, ? nepamatuot? antibiotik? naudojim? ?kiuose, kuris l?m? tai, kad atsirado antibiotikams atsparios bakterijos. Neseniai oland? maisto standartizacijos agent?ros pateikta ataskaita parod?, kad Nyderlanduose vienas tre?dalis antibiotikams atspari? lig?, kuriomis serga mon?s, kyla d?l antibiotik? naudojimo ?kiuose.
Lietuvoje visuomen?s nepasitenkinim? irgi kelia vis daniau steigiami dideli gyvulininkyst?s kompleksai ir nevaldomai vystoma pramonin? kiaulininkyst?, po klausym? Europos Parlamente sak? dr. Laima Andrikien?. ios srities ekspertai akcentuoja tai, kad dideliuose kompleksuose uaugint? kiauli? m?sa yra kenksminga moni? sveikatai d?l itin blog? kiauli? laikymo s?lyg? ir prastos kokyb?s paaro. I i? kompleks? imetamos kenksmingos dujos su bakterijomis yra alingos aplinkai bei gali pasklisti iki 100 km spinduliu nuo fermos ir sukelti ios teritorijos gyventoj? sveikatos sutrikim?. Europarlamentar?s nuomone, Lietuvoje reik?t? skubiai svarstyti kiauli? kompleks? dydio apribojimo klausim? bei ?vesti grietesn? veterinarin?, aplinkosaugin? kontrol? kiaulininkyst?s sektoriuje. Europos S?junga turi skatinti ir remti ekologikus maus ?kius, kuriuose b?t? auginama ne daugiau nei 2000 kiauli?, bei imtis priemoni?, kuriomis b?t? apsaugoti mai ?kiai nuo dideli? kompanij? nes?iningos konkurencijos , paym?jo Laima Andrikien?.
Kita svarbi problema yra m?sos produkcijos enklinimas. Danai tenka matyti, jog m?sos produktai pardavin?jami nepateikiant informacijos apie j? kilm?s viet?. Vartotojai Lietuvoje, rinkdamiesi m?sos produktus, turi inoti, kur atitinkamas m?sos produktas buvo pagamintas, kokiame ?kyje ir kokiomis s?lygomis. Tod?l b?tina
nustatyti aikius, tikslius reikalavimus m?sos, ir ypa? kiaulienos, produkcijos enklinimui, pabr?? Europos Parlamento nar?.Ta?iau tai dar nereikia, jog nemaktikiai jau gali prarasti budrum?. Nereikia b?ti naiviam ir manyti, kad dan? kiaulininkai, ?sigij? pastatus, juose nesieks vykdyti kokios nors veiklos. Be abejo, jie iekos keli?, kaip ?kelti koj?. Ir diaukim?s tuo, jog iandien jie atsimua ? tok? ekolog? kaip V.Orekauskas. Tuo tarpu karti kaimyn? patirtis rodo, jog yra ir kitoki? valdinink?, o jei tiksliau, tai toki? kaip V.Orekauskas ivis yra vienetai. Netikite? Pravaiuokite atvirais automobilio langais per Lietuv?.

1 Komentaras

  1. visainis

    2011-04-26 09:02

    aunuoliai Nemak?i? mon?s. Bet b?kite budr?s, nes itie sk?riai niekada nesnaudia.