Daras eim? maitina!

Versija spausdinimui

Pirm? kart? susitinkame su Alio, Raseiniai skaitytojais. Ir neatsitiktinai. Juk darinink? m?g?j? yra kas antroje eimoje, o valgytoj? kiekvienas m?s?. Daug! Tod?l ir suman?me parengti puslap? darininkams. Norime patarti, kaip pasiruoti pavasario darbyme?iui, kaip surikiuoti eimos daro lysveles, kokias veisles pasirinkti. Matyt, tai ypa? svarbu iandien?, juk neramus laikmetis, o gal ir sunkmetis at?jo…

M?s? visas deimtmetis s?kmingai bendrauta su Naujo ryto skaitytojais. Nenustebkite, kad kai kurios mintys ir pasikartos, nes pagrindin?s darininkyst?s tiesos ne tiek daug keit?si. Bet naujovi? yra daug. Ypa? pasikeit? darovi? veisli? asortimentas, o ir iandienos poi?ris ? dar?. Keit?si ir darinink? karta. Antai, vyresnieji, met? natos prisl?gti, jaunesniems paliko darbelius dare. Taigi, ini? daug reikia. Ta?iau ne visi sp?ja perskaityti ilgas, o kartais nuobodias ir brangias darininkystes knygeles. Tod?l ?ia, j?s? m?gstamame laikratyje, didiausio pavasario darbyme?io metu, stengsim?s parayti tai, kas tuo metu yra svarbiausia.

Sumanyta daugiau pagelb?ti ma?j? dar? eimininkams. Nor?ta patarti dirbti taip, kad praleistos dienos dare teikt? diaugsm?, kurt? gro? ir naud?. Kad maiau b?t? nes?kmi?, kurios gali nuo ios veiklos atbaidyti b?simus darininkus m?s? vaikus ir an?kus.

S?kl? ir j? veisli? aplinkui gausyb?, taigi nelengva darininkui isirinkti, kuri i j? derlingiausia, skaniausia ar ?domiausia. Tod?l ir norime su Jumis susitikti io laikra?io puslapiuose, patarti, kad lengvesni b?t? eimos daro r?pest?liai. Norime supaindinti su naujov?mis, atsakyti ? j?s? klausimus. Pakalb?sime ir apie tai, kad s?kl? prekyba per daug skuba pelningiausiu taku blizgan?iuose paket?liuose kasmet vis ma?ja sufasuot? s?kl? kiekiai

Kartais pasvarstoma, kad gal visai nereikia eimos daro, kai prekybos centruose darovi? gausu. Tai kam vargti? Betgi pluotelio krap?, saujel?s salot? ar svog?n? laik?, pundelio ridik?li? ar mork? neverta kasdien kakur iekoti. Savame dare tik nuskintos ar nurautos darov?s ne tik vieesn?s, bet ir kur kas skanesn?s. O ir svetur pagal labai intensyvias technologijas iaugintos darov?s n?ra tiek vertingos, kiek i savo daro, augintos ekologin?mis s?lygomis. Juk ne paslaptis, kad ten, siekiant ilgesnio euro, naudojama labai daug chemini? mediag?.

Paskai?iuokime: iais laikais darov?s metams eimai kainuoja gerokai per t?kstant? lit?. Vienam mogui, pagal medik? rekomendacijas, per metus reikia suvalgyti 100-120 kg darovi?. Keturi? asmen? eimai jau bus 400-500 kg. Jei pirksime ankstyv? ir ?vairesni? darovi?, u kilogram? mok?sime tik po 2-3 litus, ir tai susidarys min?ta suma. Betgi m?s? m?gstamiausios, o ir vertingiausios darov?s kaip pomidorai, paprikos, ridik?liai, salotos kainuoja bent keleriopai daugiau. Tik tos finansin?s natos, atrodo, ir nejau?iame, nes prekybos centruose kasdien pirkdami tai lyg pamirtame…

Taigi, susim?stykim, ar ities laikai tokie sunk?s, kiek dejuojam. Gal m?s? optimizmo stoka ir piktumo perteklius kaip tik susij?s su prastoka mityba darov?mis. Gal tod?l tiek daug politikuojame, jog rimtiems darbams pritr?kstam laiko ir sveikatos. Tod?l verta prisiminti, kad mityba darov?mis per amius buvo vienas svarbiausi? tautos kult?ros rodikli?. Tai prie t?kstantme?ius inojo nors ir skirtingas mitybos tradicijas tur?jusios senosios civilizacijos. Esm? ir iandien ta pati sveikas mogus, laiminga eima, stipri valstyb?!

Komentarų nėra