Darb? praau. Bet be algos

Versija spausdinimui

Statistika ir realyb?

Oficialioji statistika nuolat skelbia, kad Lietuvoje jau kur? laik? ma?ja bedarbi?. Ta?iau su pa?stamais ir artimaisiais nedarbo problemas aptarin?jantys mon?s neretai stebisi ir sako: na, tikrai realiame gyvenime n?ra joki? poymi?, kad darbo daug?t?.
Pasirodo, kad Lietuvoje kuriamos labai specifin?s darbo vietos, kurios naudingos ne ? darb? priimtam mogui, bet darbdaviui. Jau ne tik analitikai pasteb?jo, kad neretai daug darbuotoj? priimama ? maas ?mones ir kad darbuotoj? kaita tokiose ?mon?se yra labai didel?. Tai, suprantama, daniausiai reikia tik viena: darbuotojai ?ia laikomi tik bandomuoju laikotarpiu. Jam pasibaigus, tokiam pa?iam laikotarpiui priimama nauja darbo laukian?i? kandidat? partija ir tokiu negarbingu b?du utikrinamas nuolatinis nemokamas darbo j?gos resurs? srautas.

Apgavo vert?jas

Kaip tai atrodo realiai, pamat? Alio, Raseini? kraptotyrininko giminait?, kuri buvo pakviesta dirbti ? vien? bendrov? vert?ja i vokie?i? kalbos. Tariamasis darbdavys
paaikino, kad vadinamuoju bandomuoju laikotarpiu reik?s iversti didel? aplank? specialios technin?s literat?ros, susijusios su j?r? uost? veikla. Giminait? kelias savaites vert? t? mediag?, kartais iki inakt?. Kai vis? dokument? pluotas pagaliau buvo iverstas ir ?teiktas darbdaviui, is po keli? dien? prane?, kad bandomasis laikotarpis pasibaig?, bet vert?ja ? darb? nepriimama.
Po kurio laiko giminait? paskambino draugei ir pasi?l? jai kakur vakare nueiti. Ta?iau draug? paaikino, kad visikai neturi laiko: s?di prie dokument? kr?vos, kuri? reikia iversti i lietuvi? kalbos ? angl?. Mat tokia yra ? darb? paad?jusios priimti bendrov?s bandomojo laikotarpio uduotis. Paaik?jo, kad tokias s?lygas ik?l? ta pati bendrov?, kuriai buvo prireik? ir vokiko vertimo. Kadangi vokie?i? kalbos specialist?s draug? vertimo darbus jau buvo beveik pabaigusi, nusprend? j? nenutraukti, tik?damasi, kad galb?t ? kart? darbas bus pasi?lytas. Ta?iau toliau viskas klost?si taip, kaip ir vokie?i? kalbos specialistei: iverstus dokumentus bendrov?s atstovai pasi?m? ir netrukus prane?, jog bandomasis laikotarpis pasibaig?, ta?iau vert?ja ? darb? nebus priimta.
Suprantama, specialist?s pasijuto apgautos. Su pagr?stomis pretenzijomis jos kreip?si ? Darbo bir?, para? pareikimus policijai. Pra?jo jau keli m?nesiai, ta?iau jokio atsakymo jos dar negavo.
Na, o vertim? firma, aiku, pateikia duomenis, kad pas j? nuolat kakas ?sidarbina. Tokie duomenys taip pat maina nedarb? Lietuvoje.

Vertelgos aiposi

Darbo inspekcij? nuolat pasiekia skundai moni?, kurie darbdaviams lenk? nugaras ?vairiose kavin?se, restoranuose, baruose ir u tai negavo jokio darbo.
I pradi? adami aukso kalnai. ?sidarbinant kalbama apie pador? atlyginim?, o po poros m?nesi? darbdavio elgesys pasikei?ia ad?t? pinig? jis jau nebenori mok?ti.
Atsikrat?s vien?, jis priima kitus, ta?iau kain, ar kitiems mok?s, Darbo inspekcijos specialistams skund?si darbdavio apmulkintas mogus.
Kitas nukent?j?s pasakojo: Man paad?jo 1,5 t?kst. lit? alg?. Bent jau tokia ji tur?jo b?ti pirm? m?nes?. Ta?iau v?liau s?lygos ?m? keistis. Aiku, ? blog?j? pus? ir labai
spar?iai. Ma?iau, kaip per m?nes? darboviet?je pasikeit? visas b?rys darbuotoj? arba jie patys ieidavo, arba b?davo priversti. Prie mane dirb?s vyras u dvi savaites gavo 140 lit?. O juk dirbome po 12 valand? ir nei vienam darbuotojui nebuvo sudarytas darbo grafikas. Darbdaviai kartais atvirai pasity?ioja i darbuotoj?. Pasak Darbo inspekcijai ?teikto vieno skundo, kai darbuotojas papra? atlyginimo, jam buvo mesti priekaitai d?l vagiliavimo: es? i virtuv?s vogdavo maist?. Kitam bandomuoju laikotarpiu ?sidarbinusiam jaunuoliui buvo pasakyta: pinig? negausi, nes niekam ne?rodysi, kad ?ia esi dirb?s.

Blogis gimdo blog?

Kaip inoma, nes?iningumas gimdo nes?iningum?: ?siutinti tokio ??laus darbdavi? elgesio, kai kurie darbuotojai rytasi atviriems nusikaltimams. Pavyzdiui, pasibaigus darbo dienai susiluoja i kasos visus pinigus ir dingsta. Tuomet darbdavys patenka ? gana kebli? situacij?: neturi joki? ?rodym?, kad apsivog?s mogus pas j? dirbo, tod?l surasti nusikalt?l? labai sunku. Antra vertus, nieko nuostabaus, jei baruose, restoranuose, kavin?se ?darbinti mon?s kartais rytasi vagiliauti: jei supranti, kad gali negauti atlyginimo, dal? jo stengiesi pasiimti po ranka pasitaikiusiomis prek?mis, pavyzdiui, derel?mis, majonezu, sausainiais, alumi ir panaiai.
Tenka pripainti ir tai, kad darbdaviai prie samdomus mones nevengia elgtis arogantikai. Visi inome, kad darbdavys kasmet du kartus su eima deim?iai dien? ivaiuoja ils?tis prie Viduremio arba Adrijos j?ros. Lyg ir nieko nuostabaus. Ta?iau kai jis taip elgiasi darbuotojams nemok?damas atlyginimo, tai atrodo, kaip atviras pasity?iojimas i samdom?j? pad?ties, pasakojo vienoje Kauno bendrov?je dirbanti moteris.
Oficialioje statistikoje tas su eima neumirtantis papoilsiauti vyras, aiku, registruojamas kaip darbo viet? k?r?jas, o pinig? negaunantys mon?s kaip ?sidarbin?.
Tad ko verta tokia statistika ir koks yra jos tikslumas?

Poky?i? nedaug

Europos S?jungos (ES) statistikos agent?ros Eurostat duomenimis, pastaraisiais m?nesiais, atsivelgus ? sezoninius poky?ius, nedarbo lygis euro zonoje nepakito ir siek? 9,9 proc., kaip ir baland?. Pra?jusi? met? gegu? jis sudar? 9,7 proc. Visoje ES nedarbas i? met? gegu? siek? 9,3 proc., kaip ir baland?. 2010 m. gegu? nedarbas ES sudar? 9,7 proc.
Eurostat skelbia, kad, pavyzdiui, paskutin? pavasario m?nes? darbo ES netur?jo 22,378 mln. moni?, ?skaitant 15,510 mln. bedarbi? euro zonoje. Pavasario pabaigoje, palyginti su balandiu, bedarbi? skai?ius ES suma?jo 5 t?kst., o euro zonoje bedarbi? gretos padid?jo 16 t?kst. Palyginti su 2010 m. gegue, bedarbi? skai?ius i? met? gegu? ES suma?jo 904 t?kst., o euro zonoje 551 t?kst. Maiausias nedarbo rodiklis i? met? gegu? buvo uregistruotas Nyderlanduose (4,2 proc.), Austrijoje (4,3 proc.) ir Liuksemburge (4,5 proc.), o didiausias Ispanijoje (20,9 proc.), Lietuvoje (16,3 proc. pirm?j? 2011 m. ketvirt?) ir Latvijoje (16,2 proc. pirm?j? 2011 m. ketvirt?).
Gegu?, palyginti su tuo pa?iu m?nesiu prie metus, nedarbas suma?jo 19-oje, padid?jo 8-iose ES alyse. iuo laikotarpiu nedarbas daugiausia suma?jo Estijoje (nuo 18,8 proc. pirm?j? 2010 m. ketvirt? iki 13,8 proc. pirm?j? 2011 m. ketvirt?), Latvijoje (nuo 19,9 iki 16,2 proc.), Vokietijoje (nuo 7,2 iki 6 proc.), Vengrijoje (nuo 11,2 iki 10 proc.) ir Slovakijoje (nuo 14,5 iki 13,3 proc.).
Daugiausia nedarbas iaugo Graikijoje (nuo 11 proc. pirm?j? 2010 met? ketvirt? iki 15 proc. pirm?j? 2011 met? ketvirt?), Bulgarijoje (nuo 10,1 iki 11,2 proc.), Kipre (nuo 6,4 proc. iki 7,4 proc.) ir Slov?nijoje (nuo 7,3 proc. iki 8,3 proc.).

vilgsniai ? usien?

Suprantama, jog esant tokiai situacijai, nemenka dalis lietuvi? ir toliau valgysis ten, kur darbo rinkos plotuose yra daugiau laisvos vietos ir kur darbdaviai galb?t s?iningesni. Beje, tas s?iningumas darbo rinkoje atsiranda ne iaip sau, bet labai aktyviai dalyvaujant valdikoms institucijoms. Pavyzdiui, jei Norvegijoje ?sidarbin?s emigrantas negauna ad?t? pinig?, jis dr?siai gali kreiptis ne tik ? vietin? policij?, bet ir profesin? s?jung?. ios institucijos jam nepasakys, kaip Lietuvoje, kad, girdi, negalime nieko pakeisti, bet imsis konkre?i? priemoni?, su kuriomis darbdaviai labai vengia susidurti.
Jei Lietuvoje situacija nesikeis ir darbdaviai toliau savivaliaus, gali susidaryti labai unikali situacija: mon?s tur?s po du, po tris darbus, bet atlyginimo netur?s. B?sime daugiausiai dirbantys ir maiausiai udirbantys Europos darbtuoliai. O turtuoliais bus kiti.

4 Komentarai

 1. Silk?

  2011-07-28 13:30

  Reik?jo pavyzd? pateikti i Raseini? apie turtuolius poilsiautojus ir nugar? lenkian?ius darbuotojus.

 2. bevard?

  2012-02-28 12:57

  ar tik nebus tas pats biuras, kur niekam nemoka? skaidr?s gaidukevi?ien?s, dar prisistatan?ios kaip Kristina Makaveckait?, Birut? Vitauskien?, Simonas Ma?iulis ir n+k kitoki? pavardi?? prie ‘darbinantis’ reikia ?d?miai panaryti internet?…. dabar man bepigu kitus mokyti – pati tiems aferistams dirbau u dyk?… iki iol nesumok?jo 360 Lt ir nesumok?s.

 3. fofkdyhyrd

  2020-08-18 08:17

  Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

 4. laikinas

  2020-09-28 19:49

  Visada galima im?ginti laikin? darb? ir pasii?r?ti kaip s?lygos, kaip darbas, patinka ar ne, gal atrasite save visai kitoje srityje. Nesikankinkite ir neeikvokite laiko ten, kur jus skriaudia. Yra pilna nuostabi? darbovie?i?, kurios laukia isk?stomis rankomis ir algomis.