Darbas tapo atgyvena gyvenkime kaip v?liai

Versija spausdinimui

Ar?nas Dambrauskas

?iu?ia li?lia

Vienas b?d?, kovojant su nedarbu, atsikratyti priklausomyb?s nuo darbo. Vyriausyb? labai nuoirdiai stengiasi, kad kuo daugiau alies moni? atsikratyt? ios eminan?ios priklausomyb?s, tod?l vis platesniam gyventoj? ratui si?lo ?sijungti ? laisv?, joki? ?sipareigojim? nevarom? bedarbi? gretas.

Tik netek?s darbo, mogus gali pagaliau surasti ramyb? nereikia niekur eiti, skub?ti. Snauskite, mon?s, ?iu?ia li?lia, tarsi sako Vyriausyb?, nuosekliai didina mokes?ius ir ver?ia darbdavius nuosekliai mainti darbo vietas.

Kai kas skundiasi ir sako, kad Lietuvoje n?ra laisv?s mat darbo vietos nelaisvos.

Ta?iau argi darbu kasdieniu gyvas mogus? Pradinukai ino, kad mogus gyvas yra vandeniu ir oru.

Mokslininkai ?rod?, kad be deguonies mogus gali igyventi vos kelias minutes, be vandens vos kelias dienas, o be darbo gali igyventi imt? met?.

Taigi, darbas, galima sakyti, yra visikai nereikalingas ir nenaudingas, netgi kenksmingas, nes mon?s yra link? persidirbti.

Kai kurie prie darbo prisiri? individai taip degraduoja, kad ?gyja nuo jo priklausomyb?: vis daugiau laiko skiria nebe eimai, bet darbui.

Ir maistas – atgyvena

Nelabai reikalingas yra ir maistas. Jis organizmui suteikia maai j?g?, bet daug darbo. Antai m?s? skrandis virkina net atuonias valandas. Tai juk visa darbo diena. Tod?l Vyriausyb? stengiasi atpratinti mones ir nuo maisto.

,,mon?s, suteikime ramyb? savo skrandiams, kepenims, inkstams, tegul ir jie ilsisi,- tarsi imintinga ir didiai r?pestinga motina ragina Vyriausyb?. Sakote, j?s? skrandis visai nieko prie kasdien atuonias valandas padirb?ti su m?sos kilogramu ar bent jau su deros pusmetriu.

Jei taip, j?s? skrandis yra labai blog? ?pro?i? vergas. Vyriausyb? labai apdairiai stengiasi ilaisvinti j? i tos vergijos, tod?l daro visk?, kad mon?s gal?t? nusipirkti kuo maiau maisto.

M?s? reik?t? pakeisti vandeniu. Jis neapsunkina organ? visokiomis virkinimo prievol?mis. Be to, gerai inomi siaubingi atvejai, kai mon?s tiesiog uspringsta maistu.

Gali praversti keturi litai

Netr?ksta bevali? moni?, kurie nepaj?gia atsikratyti priklausomyb?s nuo maisto. Jiems tiesiog b?tina kasdien prisivalgyti. Ta?iau norintiems tobul?ti, Vyriausyb?s pasamdyti imoningi mitybos specialistai pareng? unikali? atsisakymo nuo maisto program?, kuri? sudaro du etapai: atpratimas nuo darbo, atpratimas nuo pinig? ir, galiausiai, maisto atsisakymas.

Si?loma ir tarpin? programa, pagal kuri? per dien? maistui reik?t? skirti tik keturis litus.

Pusry?iams – aviin? ko? su lakeliu pieno (83 centai), pietums – su svog?nais ir iek tiek onin?s pakeptos bulv?s (1,43 lito), vakarienei paskaninta mieini? kruop? ko? ir arbata (1,28 lito).

Gali b?ti, kad netrukus Lietuva taps jog? valstyb?, kur mon?s sugeb?s igyventi ir be pinig?, ir be maisto. Jiems uteks tiktai oro, kuris labai apdairiai iki iol dar yra neapmokestintas.

Pa?stamas jogas teig?, kad vasaros metu gali igyventi visikai nenaudodamas parduotuv?je perkamo maisto. Jis geria pievose augan?i? visokiausi? oli? arbat?, naudoja altinio vanden?, kiaulpieni? aknys jam atstoja maistingus rieutus ir panaiai.

Didiausi malonumai ir gyvenimo prasm? meditacijoje. Bedarbiai turi ypa? puikias galimybes usiimti meditacija gali daug dien? tiesiog i?r?ti pro lang? arba ? televizori? ir diaugtis visika laisve nuo darbo, maisto, pinig? ir prisiminti tuos lovingus laikus, kai visi lietuviai buvo tokie turtingi, kad kailinius vilk?jo ne tik vyrai ir moterys, bet ir vaikai. Tiesa, jie gyveno mikuose. Ta?iau gali b?ti, kad ?vedus visuotin? nekilnojamojo turto mokest?, mikuose apsigyvens ir tam tikra dalis iuolaikini? lietuvi?. Taigi, lovingi laikai jau ne u kaln?.

Yra pasteb?ta, kad maisto tr?kumas skatina saviviet?. B?tent: kai prasideda baisus seil?tekis, mon?s pagal skelbimus susiranda ?vairias konferencij? vietas, kur yra rengiami furetai ir banketai, ir ?ia neju?ia tampa ne tik maisto, bet ir paangi? id?j? vartotojais.

Jud?ti neb?tina

Kadangi isilaisvinus nuo pinig?, darbo ir maisto neb?ra prasm?s eiti ? turg? arba n?ra u k? nuvaiuoti ? mik? pasirinkti uog?, i? g?rybi? galima gauti gausiais kiekiais vartojant al?, brend? ir vyn?. Kaip inoma, vynas daromas i uog?, brendis yra distiliuotas vynas, o alus gaminamas i jav?.

Egzistuoja prietaras, kad be darbo kiurksantis mogus tarsi ima p?ti, kad jam reikia jud?jimo, veiklos ir panai? dalyk?.

Ta?iau tokius prietarus ?tikinamai paneigia Brazilijos medikas ir medicinos moksl? daktaras Paulas Uliratanas. tai k? jis sako: ,,Jeigu nuolatinis vaik?iojimas b?t? naudingas, patininkai b?t? nemirtingi. Banginiai vis? gyvenim? plaukioja, geria vanden?, valgo uv? ir vis d?lto jie labai stori.

Kikiai b?gioja ir okin?ja be paliovos, bet gyvena jie ne ilgiau kaip penkiolika met?. V?liai ne b?gioja ir nieko neveikia, o gyvena 450 met?.

1 Komentaras

  1. administrator?s darbas

    2020-12-01 15:45

    iaip tikrai yra momentas, kai gyvenime reikia nustoti l?kti ir atrasti ramyb?, tik, kartais nelabai gaunasi. Arba yra blogos aplinkyb?s, kurias patys susikuriam. Kakada vis tik ateina tas momentas kai supranti ko nori, gerai paskirstai laik? dienoje, darbas pradeda veti.