Darbo netekusi moteris mano, jog tai valdios kertas

Versija spausdinimui

Aura NEIDERYT?

Lopelio-darelio Liepait? judesio korektor? Romena Dr?sutien? nuo rugs?jo nebedirbs jos etatas buvo panaikintas. Dar gegu?s pradioje kalb?dama Alio, Raseiniams Romena sak?: Nebijau kritikuoti nei darelio, nei rajono valdios blogiau jau vis tiek nebus. Teko ir Savivaldyb?je ant raudono kilim?lio lankytis, ir grasinim? klausyti. K? jie dar padarys?. is komentaras isakytas po Lietuvos vietimo darbuotoj? profesin?s s?jungos atstov? ir Liepait?s darbuotoj? susitikimo. Gegu?s pabaigoje rajono Savivaldyb?s taryba panaikino judesio korekcijos pedagogo
etat? rajono dareliuose. R. Dr?sutien? neteko darbo. Joks ?ia sutapimas. Tiesiog kalb?jau, ko nereikia, tod?l netekau darbo. Manau, kad su manimi buvo susidorota, nes burnojau prie valdi?, savo ?tarimus d?sto kol kas laikinai dirbanti pedagog?.

Buvau savo vietoje

A neli?diu. Sveikame k?ne sveikas ir m?stymas. Nebus to darbo, bus kitas. Aiku, n?ra malonu, ta?iau igyvensiu. Turiu puiki? eim?, kuri mane palaiko. Galvoju pozityviai bus metas kak? gyvenime keisti, sako R. Dr?sutien?. V?liau priduria, kad keisti vis tik nieko nesinor?jo. ? darb? dirbo apie deimt? met? ir jaut?si jame atradusi savo paaukim?.

Tai mano svajoni? darbas. Pati sportuoju, myliu vaikus. Lengva dirbti, kai tai daroma su meile ir teikia malonum?. Darbe su mayliais reikalingos gilios psichologin?s inios. Reikia mok?ti paskatinti nedr?sius vaikus, nuraminti audringus. Nor?dama geriau suprasti savo mauosius sportininkus, baigiau dar vien? specialyb? socialin? pedagogik?. Svars?iau ir apie tolesn? kvalifikacijos k?lim?. Gaila, dabar tai nebeaktualu, apie darb? kalba panekov?. Anot jos, etato panaikinimas buvo nemaloni staigmena. Apie tai igird? nesidiaugia ir t?vai. Juk nuo rugs?jo vaikai paliekami be gabaus ir kvalifikuoto pedagogo, atsakingo u fizin? vaik? lavinim?si.

Judesio korekcijos pamok?l?s pripaintos prabangos dalyku, tod?l dabar vaik? fizine veikla r?pinsis pa?ios aukl?tojos. Romenai kelia ?tarim? tai, kad deimt met? buv?s reikalingas etatas staiga pripaintas neb?tinu. Keista, kad tiek laiko mano etatas buvo reikalingas. Vain?jau po seminarus, kursus, nuolat tobulinausi. R?pinausi ne tik vaik? fizine veikla, bet ir organizavau ?vairias ventes, keliones. Mokiau vaikus okio, ?vairi? sporto ak? pradmen?. iais metais, siekiant utikrinti vaikams visavert? fizin? lavinim?si, buvo nupirkta brangi ?ranga keturi kaln? laipiojim? imituojantys treniruokliai. Jie kainavo apie 18 t?kstan?i? lit?. Taip pat darelyje yra ?vairi? ?iuini?, i keli? dali? susidedan?i? kop?t?li?, okin?jimo kamuoli? ir kit? prietais?. Jie yra mobil?s prie kiekvien? usi?mim? juos reikia sumontuoti, v?liau imontuoti. Kiekvienai amiaus grupei jie pritaikomi individualiai. Su jais reikia mok?ti dirbti. Aukl?tojos n?ra tam apmokytos. Be to, ar viena aukl?toja suvaldys grup? vaik? didel?je sporto sal?je? iuo metu ten b?name dviese a ir grup?s aukl?toja. Ir tai pasitaiko, kad kuris vaikas usigauna. Vienam mogui fizikai ne?manoma sui?r?ti treniruokliais besikarstan?i? judri? mayli? grup?s. Jei ten dirbs viena aukl?toja, bus daug traum?, arba tiek pinig? kainav? treniruokliai stov?s nenaudojami, svarsto Romena.

Mano, jog buvo atleista i kerto

Apie darbo netekimo prieastis Romena kalba sp?liodama. Gali b?ti, kad esu neteisi. Ta?iau manau, jog darbo netekau d?l rajono mero Remigijaus A?o princip?. Jo svain?, m?s? darelio direktor?, yra nuostabus mogus. Puikiai su ja sutariu. Ji minkto charakterio, netikiu, kad tai buvo padaryta jos iniciatyva. Ta?iau meras jau seniai iekojo b?d? mane paalinti. Su manimi reik?jo susidoroti. Su juo akistatoje teko pab?ti po to, kai darelyje buvo sukeltas skandalas d?l profs?jungos k?rimosi. Tuomet, kai meras prad?jo pas mus vain?ti ir drausminti, a netyl?jau. Matyt,
buvau per dr?si, prietaravau, garsiai isakiau tai, k? kiti galvojo. Beveik prie metus po vieno komentaro j?s? laikra?iui buvau ikviesta ? Savivaldyb?. Ten atstovas ryiams su visuomene Sigitas Gudi?nas mok? mane gyventi. Patyriau didiul? psichologin? spaudim?. Buvo labai baisu. I?jau su aaromis akyse, prisimena moteris.

Netekusi darbo Romena kreip?si ? darelio direktor? Aur? Jankauskien?, praydama galimyb?s dirbti kitu etatu. Ta?iau aukt? kvalifikacij? turin?iai, penkiolika met? darelyje dirban?iai pedagogei vietos neatsirado. Romena sako, jog visai nesisteb?t?, jei nuo rugs?jo, jai i?jus i darbo, etatas b?t? gr?intas. Gal kitu pavadinimu ir, inoma, su kita darbuotoja. Taip ramiai b?t? ?vykdyta kadr? kaita ir nepalankus valdiai mogus paalintas i savo vietos.

iuo metu R. Dr?sutien? yra isiuntusi rat? vietimo ir mokslo ministerijos kancleriui Dainiui Numgaudiui. Rate id?stoma susiklos?iusi pad?tis ir praoma isiaikinti, ar n?ra joki? galimybi? t?sti fizin? vaik? lavinim? ikimokyklinio ugdymo ?staigose. ? kancler? kreip?si ir LDPS Raseini? rajono susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas.

mon?s turi nustoti bijoti

V. Bulotas sako, kad is atvejis tikras akibroktas profs?jungai ir bendruomenei. Nebuvo tartasi su bendruomene, nebuvo klausta t?v? nuomon?s. Manau, jog sprendimas priimtas neapgalvotai. Nuo to nukent?s ne tik rajone darbo neteksian?ios trys judesio korekcijos pedagog?s, bet ir j? lavinami vaikai, sako V. Bulotas.

Anot jo, dabartin? valdia propaguoja moni? engim?, tod?l visuomen? turi keisti m?stym? ir prad?ti u save kovoti. mon?s turi nustoti bijoti, galvoti apie darbdav? kaip apie pon?. Netur?t? b?ti bijoma ir rajono valdios. O jei taip yra, gal metas ieiti ? gatves? Man atrodo, kad tokia valdia, kaip m?s?, vei baim?je. iuo metu mon?s vykdo valdios vali?, bet juk tur?t? b?ti atvirk?iai. inoma, tai utopin?s mintys. Kaip sak? ymus vedijos urnalistas, filologas ir visuomen?s veik?jas Jonas Ohmanas, lietuviai turi baudiaunink? mentalitet?. Esame link? paklusti, o ne kovoti. Ohmanas ne kart? pabr??, kad m?s? b?d? prieastis silpnos ir net juokingos profs?jungos. Nemokame kovoti u savo teises, savo darb?. Kur tai matyta, kad mogus pats rayt? praym? atleisti i darbo? Lietuvoje tai neretas atvejis. Pas mus visikai normalu, kai u udar? dur? darbuotojui liepiama pa?iam pasiprayti, jog j? atleist?. Niekur kitur Europoje to nepamatysime. Darbas yra vertyb? ir savo teis? ? j? reikia ginti. Gaila, kad mes kol kas labiau bijome virininko, nei bedarbyst?s. Dar vienas populiarus pareikimas savo noru ieinu neapmokam? atostog?. Tokias
nes?mones darbuotojai taip pat danai ver?iami pasirayti. Ta?iau kaip mogus gali panor?ti negauti atlyginimo, kad b?t? nutrauktos socialin?s garantijos? Nelogika. Tokiu atveju, pajutus spaudim?, reikia griebtis vieumo. Apie tai praneti bendradarbiui, profs?jungai, urnalistui. Vienintelis kelias garsiai kalb?ti. Tik ito bijo valdios mon?s. Juk nuken?ia j? ?vaizdis, aikina pirmininkas, link?damas mon?ms dr?siau kovoti u savo teises ? darb?.

11 Komentarai

 1. Romenai

  2012-06-21 10:44

  Romena, J?s sakote: Kreipkit?s ? Prokurat?r? d?l galimai neteis?to J?s? asmens duomen? susiinojimo, u kur? ?statymas numato laisv?s at?mim? iki 2 met?. Paklauskite interneto paslaug? tiek?jo kas ir kiek kart? kreip?si d?l J?s? kompiuterio IP adreso priklausomyb?s suinojimo, Jums privalo pateikti vien? kart? per metus nemokamai. Po to bus galima paklausti kok? nusikaltim? (nusiengim?) J?s padar?te ir taip labai sunkiai jud?ti TIE-SOS link.

 2. Romenai dar kart?

  2012-06-21 10:49

  J?s sakote: Citata citatos pabaiga. Patariu kreiptis ? prokurat?r?.

 3. Vincukas.

  2012-06-21 15:02

  Laikykis Romena.Teisyb? turi b?ti ir bus..

 4. Mama

  2012-06-21 19:23

  labai gaila, kad nieko ?takoti negali t?vai, itaip s?skaitos suvedin?jamos su puikia, kvalifikuota, taip vaik? mylima specialiste. Baisu. “ventasis t?velis” laimina darelio veikl?, turi sav? mog?: tai akivaizdu, jog kitos vietos iai specialistei ir neatsiras, nors normalioje ?staigoje suveikt? mogikumas. O apie brangiai nupirktus treniruoklius tai manau, jog vieta jiems labai greitai atsiras kakur priva?ioje erdv?je. Na kaip beb?t?, Dievas yra. Laikykit?s, Romena!

 5. Edita

  2012-06-21 22:16

  negaliu patik?ti tuom, kas ?vyko… Labai gaila, kad taip suvedin?jamos s?skaitos, kad niekam ne?domu – ar mus? vaiku?iams reikia tokio specialisto ar ne. Ne?sivaizduoju darelio ven?i? be Romenos.
  O kaip li?d?s mano dukrel? ruden?, jos neradusi. :(
  Laikykis, Romena!

 6. spule

  2012-06-21 23:05

  nieko tuoi ateis galas tam zmoniu erodui ,,jau pradejo lazda zaliuoti…………laikykis Romena ,bus to darbo tau vat kai kam tai tikrai jis baiksis …

 7. Mamyte

  2012-06-22 17:24

  Ir saunios mokytojos gaila, ir dukryte nulius suzinojus kad darzelis neteko tokios saunios moters

 8. Nustebusi

  2012-06-22 18:17

  Svelniai tariant nemaloniai nustebau, nors Liepat?,kur kas toliau, bet planavau vesti vaik? (vienas jau baig?), vien d?l Romenos. Na vent?s ten ?sp?dingos. Net sunku patik?ti, kad ?manoma tok? mog? atleisti, manau,kitas darelis pasinaudos tuo… Li?dna…

 9. petras

  2012-06-24 11:19

  lt valdzia pulinys, rajonai neisimtis.

 10. inovams klausimas

  2012-06-26 22:00

  Ar gali b?ti ginkl? kolekcijose veikiantys ginklai su oviniais? Pagal ?statym? jie tur?t? b?ti pergr?tais vamzdiais ir neveikiantys, o kelekcininkas tur?t? inoti visk? apie vieno ar kito ginklo istorij?. O dabar Meras tikina, kad visi veikiantys, ibandyti.
  Kadangi J?s, Romena, po komentaro iame laikratyje buvote pakviesta mokslams tema “Kaip gyventi”, tai gal pakvies ir mane. Bet IP adreso priklausymo man neteis?to susiinojimo a neatleisiu. Tai yra baudiamasis nusikaltimas (nusiengimas), u kur? ?statymas numato baudiam?j? atsakomyb?.

 11. AS

  2012-07-02 13:19

  TAAAAAIIIIIIPPPPPP,girdejau,kad jus atleido,ir kad buvot puiki specialiste,bent jau taip sake viena mama,kurios vaikai lanko si darzeli! Sekmes!