Darb? pakanka, o pinig? ne

Versija spausdinimui

Pastaruoju metu ?mones vargina gana paradoksali problema: darb? pakanka, o pinig? ne. D?l finansini? resurs? tr?kumo i dalies kalta bendra ?kin? situacija alyse: atsiskaitymo mechanizmas labai sul?t?j?s, o daugelyje sutar?i? jau ?prasta numatyti, kad atsiskaitymai gali b?ti atid?ti trims m?nesiams. D?l tokios situacijos ypa? ken?ia dauguma ?moni? darbuotoj?. Alio, Raseiniai paklausin?jo moni?, ar jie laiku gauna atlyginimus.

Gintautas Dukauskas

Mano darboviet?je atsiskaitoma sklandiai. Nepasaky?iau, kad esu gird?j?s kakoki? nusiskundim? i draug? ar artim?j?. Skai?iau spaudoje, kad problem? turi bendrov? Raseini? melioracija. Esu buv?s vadovu ir yra tek? iek tiek sulaikyti atlyginimus. Manau, kad toki? situacij? daniau pasitaikydavo prie kelet? ar keliolika met?. Dabar yra geriau sutvarkyta teisin? baz?, gal iek tiek geriau ginami moni? interesai. Dabar bankrutuojanti ?mon? turi atsiskaityti su Sodra ir darbuotojais, o seniau pirmoje eil?je stov?davo bankininkai, tod?l su darbuotojais ne visada b?davo atsiskaitoma.

Ar?nas Grigas

Daug kur esu dirb?s ir ne vienoje ?mon?je teko daug vargti ne tik dirbant, bet ir bandant isireikalauti udirbtus pinigus. Kartais atlyginimai v?luodavo po kelis m?nesius. Visi aikindavo panaiai: pinigai bus, kai parduosime produkcij?. Kai dirbau medio apdirbimo ?mon?je, tokias kalbas gird?jau nuolat. Manau, kad paprasti mon?s yra apgaudin?jami ir jiems sunku surasti teisyb?. Kain ar verta sk?stis mokes?i? inspekcijai, nes tuomet gali nebegauti ir v?luojan?i? atlyginim?.

Daiva

Dabar jau kelet? met? nedirbu, nes slaugau ligon?. Kai dirbau, atlyginimai b?davo imokami laiku, ta?iau susid?riau su kitokio pob?dio darbuotoj? teisi? paeidimais. Mane be prieasties atleido i darbo i anksto neprane?. Tiesioginis virininkas tik pasak?, kad toks buvo generalinio direktoriaus sprendimas. Buvau priversta parayti pareikim?, kad ieinu savo noru, nors i?jau ver?iama. Tiesiai viesiai sakant, buvau ivaryta. I pa?stam? ir artim?j? labai danai tenka gird?ti, kad atlyginimai v?luoja. Jau tapo ?prasta, kad darbdaviai savivaliauja. Ta?iau, manau, kad atlyginim? negaunantys mon?s dabar turi galimybi? apginti savo interesus, tik reikia inoti, ? kokias institucijas kreiptis.

Antanas Jainauskas

Kai nebuvau pensininkas, dirbau Telekome, ir niekada nepasitaikydavo, kad v?luot? atlyginimai. Dabar esu pensininkas, pensija esu labai patenkintas. Turiu kortel?, pinigus pasiimu, kada noriu, laiku perveda. Pragyventi padeda ir kolektyvinis sodas. Nesklandum? su atlyginimais buvo pa?stamiems prie kelet? met?. ?mon? bankrutavo, o su mon?mis niekas taip ir neatsiskait? iki iol. Manau, kad dabar toki? situacij? pasitaiko danai.

Linas

Dabar esu bedarbis. Tuo metu, kai tur?jau darbo, d?l atsiskaitym? problem? neb?davo. inau, kad vienam mano draugui u darb? nesumok?jo pinig? netoli Raseini? esant? ?mon?. Tik po truput? pinig?li? patrupindavo, bet taip ir liko skolinga. Nemin?kite tos ?mon?s pavadinimo. Draugas ivaiavo dirbti ? usien? taip ir neatgav?s vis? udirbt? pinig?.

Birut? Neverdauskien?

Dirbu ?mon?je Regvila. Atsiskaito tvarkingai. I artim?j? ir gimini? neteko gird?ti, kad j? darboviet?se b?t? atsiskaitoma ne laiku arba i viso nemok?t? atlyginim?.

Nedas Mickus

Su atsiskaitymais neturiu joki? problem? — darbdaviai atsiskaito tiksliai ir laiku. Dirbu Ispanijoje. O Lietuvoje ne kart? gird?jau, kad su atlygimais labai prastai. I Lietuvos ivaiavau d?l to, kad ?ia labai sunku rasti ger? darb?.

Val? ulinskait?

Gal man pasisek?, ta?iau atlyginim? visada gaunu laiku. T? pat? galiu pasakyti ir apie savo pa?stamus, artimuosius.

Violanta

Turime nema? ?k?, ir jis yra m?s? pragyvenimo altinis. Patys sau esame eimininkai. Ta?iau inau, kad daug moni? gauna labai maus atlyginimus. Ypa? sunku jauniems mon?ms. D?l prast? atlyginim? jie priversti iekoti laim?s usienyje, nors ir nor?t? dirbti Lietuvoje. Darbo negauna net gerai mokslus pabaig? studentai. Tai yra baisiausia.

Birut?

Man n?ra taip buv?, kad atlyginimai v?luot? ar jie b?t? nesumokami. Dabar a jau i?jusi, taip sakant, ? utarnaut? poils?. Labai danai tenka gird?ti, kad su mon?mis u darb? neatsiskaitoma. Kiek inau, mon?s pradeda urmuliuoti, kai negauna atlyginimo antr? m?nes?. Gerai daro, kad netyli, kad reikalauja to, kas jiems teis?tai priklauso. U save reikia pakovoti.

Irena Gordejeva

Iki pensijos dirbau prekyboje. Kiek pamenu, niekada nepasitaik?, kad atlyginimai v?luot?. Dabar diaugiuosi, kad pensija nev?luoja.

Komentarų nėra