Daržininkams

Sve?iuose pas dz?kus (0)

Visuomenin? organizacija Kaulaki? kaimo bendruomen? ?gyvendino Nacionalin?s mok?jimo agent?ros prie em?s ?kio ministerijos projekt? Mokomasis vizitas Sve?iuose pas dz?kus Nr. NPKB-21-R-238.
Ankstyv? liepos 30-osios ryt? ?vairaus amiaus Kaulaki? kaim? bendruomen?s nariai

Skaityti daugiau

2011 MET? PAVASARIS DARE (0)

KOD?L KART?S RIDIK?LIAI?
dr. Juozas Jurkaitis
Ridik?liai m?gstama m?s? darov?. Ypatingi jie tuo, kad labai greitai udera, tik ketvert? savait?li? tenka laukti. S?jami, kai vos dirva pradi?sta, raunami, kai kitos darov?s

Skaityti daugiau

2011 met? pavasaris dare (0)

dr. Juozas JURKAITIS
Mieli darininkai!
Kai saulut? vis kyla auktyn, o v?jelis vis velniau glosto skruostus, suvirpa ir darininko irdis. Tuoj tuoj prasid?s pavasario darbymetis. Dauguma m?s? jau surikiavo eimos daro lysveles,

Skaityti daugiau

Paprastasis raudon?lis (0)

Ivertus lotynik? augalo pavadinim?, jis reikia s?vok? kaln? puomena. I ties? ydintis paprastasis raudon?lis b?na gana dekoratyvus, stipraus ir malonaus aromato. Raudon?liuose daug eterini? aliej?, raugini? mediag?, karotino ir vitamino

Skaityti daugiau

Vaistinis ?iobrelis (0)

?iobrelis yra puikus, tiesiog nuostabaus kvapo augalas. D?l to kvapo ankstesniais laikais stabmeldiai suteik? ?iobreliui magik? savybi?. Jis buvo naudojamas smilkalams. Lietuvoje nat?raliai auga paprastieji ir keturbriauniai ?iobreliai. Tai daugiame?iai

Skaityti daugiau

Paskutin?s s?jos savait?s (0)

Tai paskutin? gegu?s, o v?lyv? pavasar? ir pirma birelio savait?. Dar daug darovi? galima s?ti. Pirmiausia visas ilumam?ges agurkus, moli?gus, cukinijas, gliaudom?sias ir paragines pupeles. Visos jos bijo net

Skaityti daugiau

Mieli darininkai! (0)

Jau surikiuotos daruose lysvel?s, pasirod? pirmieji daigeliai. Pavasario didysis darbymetis ir jo r?pest?liai lyg ir baig?si. Vasar?l? retkar?iais teks tas lysveles nurav?ti, patr?ti, palieti. Neumirkime m?s? augal?li? apginti nuo lig?

Skaityti daugiau

Tr?imas per lapus (0)

Intensyviausio augal? augimo ir vystymosi laikotarpiu, daniausiai vidurvasar?, pritr?ksta vien? ar kit? maisto mediag?. Grei?iausiai ? stygi? galima papildyti tr?iant per lapus. Toks tr?imo b?das efektyvus esant nepalankioms augimo s?lygoms,

Skaityti daugiau

Kad agurkai der?t? anks?iau… (0)

Agurkai ilumam?g? darov?. Tinkamiausia jiems augti temperat?ra 24-28C dien? ir 17-18C nakt?, taigi ret? vasar? pasitaiko iai darovei palankios s?lygos. Tod?l agurkams reikia parinkti il?iausi?, apsaugot? bent nuo

Skaityti daugiau

Jo didenyb? moli?gas! (1)

Moli?gai viena seniausi? darovi?. Meksikoje jie buvo auginami dar 3 t?kstan?iai met? prie m?s? er?. Moli?gai buvo inomi ir senajame Egipte, Romoje, o Kinijoje jie tur?jo darovi? karalien?s titul?

Skaityti daugiau