Daržininkams

Svečiuose pas dzūkus (0)

Visuomeninė organizacija „Kaulakių kaimo bendruomenė“ įgyvendino Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektą „Mokomasis vizitas „Svečiuose pas dzūkus“ Nr. NPKB-21-R-238.
Ankstyvą liepos 30-osios rytą įvairaus amžiaus Kaulakių kaimų bendruomenės nariai

Skaityti daugiau

2011 METŲ PAVASARIS DARŽE (0)

KO­DĖL KAR­TŪS RI­DI­KĖ­LIAI?
dr. Juozas Jurkšaitis
Ri­di­kė­liai – mėgs­ta­ma mū­sų dar­žo­vė. Ypa­tin­gi jie tuo, kad la­bai grei­tai už­de­ra, tik ket­ver­tą sa­vai­tė­lių tenka lauk­ti. Sė­ja­mi, kai vos dir­va pra­džiūs­ta, rau­na­mi, kai ki­tos dar­žo­vės

Skaityti daugiau

2011 metų pavasaris darže (0)

dr. Juozas JURKŠAITIS
Mieli daržininkai!
Kai saulutė vis kyla aukštyn, o vėjelis vis švelniau glosto skruostus, suvirpa ir daržininko širdis. Tuoj tuoj prasidės pavasario darbymetis. Dauguma mūsų jau surikiavo šeimos daržo lysveles,

Skaityti daugiau

Paprastasis rau­do­nė­lis (0)

Iš­ver­tus lo­ty­niš­ką au­ga­lo pa­va­di­ni­mą, jis reiš­kia są­vo­ką kal­nų puoš­me­na. Iš tie­sų žy­din­tis pa­pras­ta­sis rau­do­nė­lis bū­na ga­na de­ko­ra­ty­vus, stip­raus ir ma­lo­naus aro­ma­to. Rau­do­nė­liuo­se daug ete­ri­nių alie­jų, rau­gi­nių me­džia­gų, ka­ro­ti­no ir vi­ta­mi­no

Skaityti daugiau

Vaistinis čiobrelis (0)

Čiob­re­lis yra pui­kus, tie­siog nuo­sta­baus kva­po au­ga­las. Dėl to kva­po anks­tes­niais lai­kais stab­mel­džiai su­tei­kė čiob­re­liui ma­giš­kų sa­vy­bių. Jis bu­vo nau­do­ja­mas smil­ka­lams. Lie­tu­vo­je na­tū­ra­liai au­ga pa­pras­tie­ji ir ke­turb­riau­niai čiob­re­liai. Tai dau­gia­me­čiai

Skaityti daugiau

Pas­ku­ti­nės sėjos sa­vai­tės (0)

Tai pas­ku­ti­nė ge­gu­žės, o vė­ly­vą pa­va­sa­rį ir pir­ma bir­že­lio sa­vai­tė. Dar daug dar­žo­vių ga­li­ma sė­ti. Pir­miau­sia vi­sas ši­lu­ma­mė­ges – agur­kus, mo­liū­gus, cu­ki­ni­jas, gliau­do­mą­sias ir špa­ra­gi­nes pu­pe­les. Vi­sos jos bi­jo net

Skaityti daugiau

Mieli daržininkai! (0)

Jau surikiuotos daržuose lysvelės, pasirodė pirmieji daigeliai. Pavasario didysis darbymetis ir jo rūpestėliai lyg ir baigėsi. Vasarėlę retkarčiais teks tas lysveles nuravėti, patręšti, palieti. Neužmirškime mūsų augalėlių apginti nuo ligų

Skaityti daugiau

Trę­ši­mas per la­pus (0)

In­ten­sy­viau­sio au­ga­lų au­gi­mo ir vys­ty­mo­si lai­ko­tar­piu, daž­niau­siai vi­dur­va­sa­rį, pri­trūks­ta vie­nų ar ki­tų mais­to me­džia­gų. Grei­čiau­siai šį sty­gių ga­li­ma pa­pil­dy­ti trę­šiant per la­pus. Toks trę­ši­mo bū­das efek­ty­vus esant ne­pa­lan­kioms au­gi­mo są­ly­goms,

Skaityti daugiau

Kad agur­kai de­rė­tų anks­čiau… (0)

Agur­kai – ši­lu­ma­mė­gė dar­žo­vė. Tin­ka­miau­sia jiems aug­ti te­mpe­ra­tū­ra – 24-28°C die­ną ir 17-18°C nak­tį, tai­gi re­tą va­sa­rą pa­si­tai­ko šiai dar­žo­vei pa­lan­kios są­ly­gos. To­dėl agur­kams rei­kia pa­rink­ti šil­čiau­sią, ap­sau­go­tą bent nuo

Skaityti daugiau

Jo di­de­ny­bė – mo­liū­gas! (1)

Mo­liū­gai – vie­na se­niau­sių dar­žo­vių. Mek­si­ko­je jie bu­vo au­gi­na­mi dar 3 tūks­tan­čiai me­tų prieš mū­sų erą. Mo­liū­gai bu­vo ži­no­mi ir se­na­ja­me Egip­te, Ro­mo­je, o Ki­ni­jo­je jie tu­rė­jo dar­žo­vių ka­ra­lie­nės ti­tu­lą

Skaityti daugiau
Puslapis 1 iš 512345