Daržininkams

Patisonai (0)

Pa­ti­so­nų tė­vy­nė – Ame­ri­kos že­my­nas, o mū­sų kraš­tuo­se jie ne­per­se­niau­siai pa­pli­to. Mais­ti­nės sa­vy­bės ir ver­tė pa­na­ši kaip agu­ro­čių. Ta­čiau pa­ti­so­nai anks­ty­viau­sia agur­ki­nė dar­žo­vė, jų pir­mo der­liaus su­lau­kia­me pra­ėjus vos pus­an­tro

Skaityti daugiau

Kai skurs­ta au­ga­lė­lis… (1)

Va­sa­ros pra­džia dar­ži­nin­kams ke­lia daug rū­pes­čių. Kai au­ga­lė­lis skurs­ta, klau­sia­ma, ieš­ko­ma prie­žas­ties. Gal li­gos ar ken­kė­jai pa­žei­dė, gal trą­šų pri­trū­ko? Kaip at­skir­ti? Pa­žiū­rė­ki­me, da­lis po­žy­mių pa­na­šūs – gels­ta, džiūs­ta, rai­to­si

Skaityti daugiau

Populiariausi agur­kų hib­ri­dai (2)

Agur­kų hib­ri­dų mū­sų sėk­lų parduo­tu­vė­se gau­sy­bė, tad ne­leng­va iš­si­rink­ti mū­sų no­ri­mą, pa­tį ge­riau­sią. Pa­sau­li­nės agur­kų se­lek­ci­jos kryp­tis to­kia, kad si­e­kia­ma iš­ves­ti kuo gra­žes­nės for­mos, pa­ly­gin­ti ne­di­de­lius, grei­tai ne­gels­tan­čius ir svar­biau­sia

Skaityti daugiau

Ar ilgai sėk­le­lė dygs­ta? (0)

Kiek­vie­nas dar­ži­nin­kas, pa­sė­jęs šei­mos dar­žą, ne­ra­miai lau­kia, ka­da pa­si­ro­dys pir­mie­ji dai­ge­liai. Kar­tais nu­stem­ba­me: ri­di­kė­liai ir sa­lo­tos jau su­dy­go, o mor­kų dai­ge­lių dar ne­sim­a­to. Bet­gi ver­ta ži­no­ti, jog dau­gu­mos dar­žo­vių sėk­lų

Skaityti daugiau

O ta svo­gū­nų ga­ly­bė… (1)

Svo­gū­nų tė­vy­nė – Vi­du­ri­nė Azi­ja. Iš ten jie iš­pli­to į Egip­tą, Grai­ki­ją, Ro­mą. Che­op­so pi­ra­mi­dė­je iš­li­kę įra­šai, ku­rie liu­di­ja, kiek si­dab­ro su­mo­kė­ta už svo­gū­nus ir čes­na­kus, nu­pirk­tus ver­gams. Kad ne­si­rgtų

Skaityti daugiau

Raudongūžiams ir briuseliniams raskim kampelį… (0)

Rau­don­gū­žiai ko­pūs­tai pa­na­šūs į bal­ta­gū­žius iš­vaiz­da ir au­gi­ni­mo bū­du, o ski­ria­si tik spal­va. Jų la­pai ir gū­žės bū­na tam­siai vio­le­ti­niai su raus­vu at­spal­viu. Che­mi­nė jų su­dė­tis pa­na­ši kaip bal­ta­gū­žių ko­pūs­tų,

Skaityti daugiau

Pastarnokai (0)

Pas­tar­no­kai bu­vo mėgs­ta­mi dar vi­du­ram­žiais, o Ru­si­jo­je Pet­ro Pir­mo­jo lai­kais juos net var­to­da­vo vie­to­je bul­vių. Ir K.Do­ne­lai­tis “Me­tuo­se” ra­gi­na bū­rus sė­ti šią ver­tin­gą dar­žo­vę. An­gli­jo­je ir šiais lai­kais jų sė­ja­ma

Skaityti daugiau

O bu­ro­kė­lius tai mėgs­ta­me… (0)

Šiais lai­kais bu­ro­kė­lių mes val­go­me dau­giau už ki­tas tau­tas. Da­bar pa­gal sta­tis­ti­ką vie­nas eu­ro­pie­tis per me­tus su­val­go 2–3 kg bu­ro­kė­lių, o mes – tri­gu­bai dau­giau. Ką da­ry­si, to­kios mū­sų tra­di­ci­jos.

Skaityti daugiau

Daržovėms – KE­MI­RA trą­šos (2)

KEMIRA trą­šų po­pu­lia­ru­mas ir efek­ty­vu­mas yra di­džiu­lis, dau­ge­lis pir­kė­jų sa­ko – duo­ki­te man tų rau­do­nos spal­vos mil­te­lių… Iš tie­sų, tai komp­lek­si­nės ga­na kon­cent­ruo­tas, la­bai leng­vai van­de­ny­je tirps­tan­čios, uni­ver­sa­laus pa­nau­do­ji­mo trą­šos.

Skaityti daugiau

Pirk­da­mi tau­py­ki­me… (0)

Kai sėk­lų pa­rduo­tu­vė­se gau­su, toks pa­si­ū­ly­mas gal kiek ir ne­su­pran­ta­mas. Be abe­jo, sėk­lų rei­kia pirk­ti ir sė­ti tiek, kiek rei­kia. Pa­sė­lis tu­ri bū­ti ne per re­tas, bet ir ne per

Skaityti daugiau
Puslapis 2 iš 512345