Daržininkams

Koks ko­pūs­tas ver­tin­giau­sias? (2)

Pa­si­žiū­rė­ki­me į ko­pūs­tų šei­mą – bal­ta­gū­žiai, rau­don­gū­žiai, ro­pi­niai, žie­di­niai, bro­ko­liai… Pas mus dau­giau­siai mėgs­ta­mi bal­ta­gū­žiai, tuo tar­pu ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se bal­ta­gū­žių ko­pūs­tų plo­tai nėra dideli, jie ten ne per daug

Skaityti daugiau

Sa­lo­tos nuo pa­va­sa­rio iki ru­dens… (1)

Sa­lo­tų val­go­me ne­ma­žai, at­ro­dy­tų, kad jų pla­čiau ir rek­la­muo­ti ner­ei­kia. Daug jo­se vi­ta­mi­nų, mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų. Dar sa­lo­tos ver­ti­na­mos dėl švel­naus sko­nio, pui­kių die­ti­nių sa­vy­bių. Ne­at­si­tik­ti­nai Va­ka­rų pa­sau­ly­je sa­lo­tos pa­gal su­var­to­ji­mą

Skaityti daugiau

Pu­pa – ir­gi dar­žo­vė (0)

Pupų mūsų daržuose auginama mažiau, nei žir­nių ar pu­pe­lių. Vie­ni ne­pri­pa­žįs­ta jų esant dar­žo­ve, ant­ri už­mirš­ta pa­sė­ti, tre­tiems ne­pa­tin­ka jų sko­nis. Kar­tais jis bū­na kiek ait­rus, ypač kai per anks­ti

Skaityti daugiau

Mieli bičiuliai daržininkai! (0)

Sau­le­lė vis ko­pia aukš­tyn, dienelės ilgėja, ar­tė­ja pa­va­sa­ris, jau šventos Velykos čia pat. Daugelis mūsų džiaugiasi daigynėliuose besistiebiančiais augalėliais, neužmiršta jų palaistyti, patręšti, kad būtų tvirtesni. Tai­gi, pra­džiai ke­le­tas pa­ta­ri­mų,

Skaityti daugiau

Mor­kų sė­kim kuo dau­giau… (0)

Mor­kos – vie­na mėgs­ta­miau­sių dar­žo­vių mū­sų kraš­te. Ne­rei­kia ra­gin­ti nei jų sė­ti, nei val­gy­ti. Mat ne tik su­au­gu­siam, bet ir daž­nam vai­kui ži­no­ma, kad tai – di­džiau­sias ka­ro­ti­no ar­ba pro­vi­ta­mi­no

Skaityti daugiau

Ren­ka­mės žir­nių veis­lę (0)

Žir­niai – vie­na se­niau­sių Že­mė­je dar­žo­vių, ku­rią žmo­nės var­to­ja jau ci­vi­li­za­ci­jos auš­ro­je. Mėgs­ta žir­nius ir mū­sų kraš­te, ypač vai­kai, to­dėl pa­sė­ti jų rei­kia dau­giau. Juk pa­gal bal­ty­mų ir ang­lia­van­de­nių kie­kį

Skaityti daugiau

Ve­ją rei­kia tręš­ti (0)

Trę­ši­mas pa­spar­ti­na au­gi­mą, to­dėl pat­ręš­tą ve­ją rei­kės daž­niau pjau­ti. Tręš­ti bū­ti­na tam, kad ve­ja aug­tų tan­ki, bū­tų tam­siai ža­lios spal­vos, ne­pikt­žo­lė­ta ir be sa­ma­nų. Pat­ręš­tos ve­jos bū­na at­spa­res­nės saus­rai ir

Skaityti daugiau

Čes­na­kus ir braš­kes sku­bė­ki­me pat­ręš­ti (0)

Žie­mi­nių čes­na­kų lys­ve­lę ar nors ma­žą braš­kių plo­te­lį dar­že be­veik pas kiek­vie­ną šei­mi­nin­kę ra­si­me. Jau ba­lan­džio pra­džio­je glež­ni dai­ge­liai po žie­mos šal­čių iš­lin­do, tai­gi da­bar pats lai­kas juos pat­ręš­ti, kad

Skaityti daugiau

Ko­pūs­tų anks­ty­vu­mas ne­vie­no­das (0)

Bal­ta­gū­žiai ko­pūs­tai – mū­sų mėgs­ta­miau­sia, o ir pi­giau­sia dar­žo­vė. Ver­ti­na­mi bal­ta­gū­žiai už tai, kad juo­se daug ang­lia­van­de­nių, mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų, vi­ta­mi­no C, ge­ros jų ir die­ti­nės sa­vy­bės. O gau­sy­bę val­gių su

Skaityti daugiau

Veislę rinktis taip sunku… (0)

La­bai svar­bu pa­si­rink­ti tin­ka­mą dar­žo­vių veis­lę. Daug apie ją rei­kia ži­no­ti – anks­ty­va ji ar vė­ly­va, lau­ke au­gi­na­ma ar šilt­na­my­je, ko­kią dir­vą mėgs­ta, ar at­spa­ri li­goms ir ken­kė­jams. Rei­kia ži­no­ti,

Skaityti daugiau
Puslapis 3 iš 512345