Daržininkams

Kiek daržovių mums reikia? (0)

Kiek­vie­nas žmo­gus, šei­ma, gi­mi­nė tu­ri sa­vo dar­žo­vių var­to­ji­mo po­rei­kius, tra­di­ci­jas, pa­tie­ka­lus, mėgs­ta­mas ir ne­mėgs­ta­mas dar­žo­ves. To­dėl pa­sa­ky­ti, kiek ki­log­ra­mų vie­nų ar ki­tų dar­žo­vių žmo­gui rei­kia su­val­gy­ti per me­tus, yra sun­ku.
Šian­dien

Skaityti daugiau

Ridikėlių veislės (0)

Ri­di­kė­liai – mėgs­ta­ma mū­sų dar­žo­vė. Ypa­tin­gi jie tuo, kad la­bai grei­tai už­de­ra, tik ket­ver­tą sa­vai­tė­lių ten­ka lauk­ti. Sė­ja­mi, kai vos dir­va pra­džiūs­ta, rau­na­mi, kai ki­tos dar­žo­vės tik dyg­ti pra­de­da… To­dėl

Skaityti daugiau

Ar dar žvelgsime į mėnulį? (0)

Šian­dien ta­po ma­din­ga sė­jant net į mė­nu­lį žvelg­ti. Pamąstykime, ar tai svarbiausia! Gal pra­dė­ki­me nuo to, ko sėk­le­lei, kad ji dyg­tų, rei­kia. Ogi pen­kių są­ly­gų, kaip ir kiek­vie­nai gy­vai bū­ty­bei

Skaityti daugiau

Rūgščią dirvą pa­kal­kin­ki­me (0)

Dar­žo­vėms dir­vos reak­ci­ja yra daug svar­bes­nė ne­gu ki­tiems lau­kų au­ga­lams. Įvai­rių dar­žo­vių bio­lo­gi­niai ypa­tu­mai skir­tin­gi, to­dėl op­ti­ma­li dir­vos reak­ci­ja nė­ra vie­no­da. Tai net dar­ži­nin­kui mė­gė­jui ver­ta ži­no­ti. Tuo la­biau, kad

Skaityti daugiau

Ir tas mie­las prie­sko­nių dar­že­lis! (0)

Prie­sko­niai – tai aro­ma­tin­gos au­ga­li­nės kil­mės įvai­raus sko­nio ir kva­po me­džia­gos. Šių au­ga­lų sėk­lo­mis, la­pe­liais, žie­dais, o kar­tais ir šak­ni­mis pa­gar­di­na­mi mū­sų val­giai, gė­ri­mai, ruo­šia­mos ar­ba­tos. Ver­tin­gos ne tik mais­ti­nės,

Skaityti daugiau

Ren­ka­mės po­mi­do­rų veis­lę (0)

Anks­čiau pa­si­rink­ti bu­vo leng­viau.  Veis­lių ne­daug ir jas de­šimt­me­čiais au­gi­no mo­čiu­tės, ma­my­tės, kar­tais ir mes da­bar dar jų ieš­ko­me… Šiuo me­tu po­mi­do­rų hib­ri­dų ir veis­lių gau­sy­bė, tad ku­ri iš jų

Skaityti daugiau

Ką gali, išsiaugink pats! (0)

Kai pa­va­sa­rio lie­tu­tis bar­be­na į lan­gą, dar­ži­nin­ko šir­de­lė pla­ka vis stip­riau. Tuoj pra­si­dės di­dy­sis dar­by­me­tis. Ir kad leng­ves­nis jis bū­tų, vie­ni min­ty­se, ki­ti, stro­pes­ni, po­pie­riu­je su­ri­kiuo­ja šei­mos dar­žo lys­ve­les, o

Skaityti daugiau

Gal sa­lie­ras pa­gel­bės… (1)

Se­no­vės Grai­ki­jo­je ap­ie be­vil­tiš­ką li­go­nį sa­ky­da­vo, kad jam pa­dė­ti ga­li ne­bent sa­lie­ras. Gy­do­mų­jų sa­vy­bių gau­sa tik čes­na­kas juos len­kia. Daug gar­bės yra te­kę šiai dar­žo­vei. Bu­vo lai­kas, kai iš sa­lie­rų

Skaityti daugiau

Pa­pri­kos sė­ja­mos anks­čiau­siai (0)

Vis dau­giau mū­sų šilt­na­miuo­se iš­po­pu­lia­rė­ja sal­džio­ji pa­pri­ka. Tai vie­na ver­tin­giau­sių dar­žo­vių, jo­je daug vi­ta­mi­nų, mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų, or­ga­ni­nių rūgš­čių, ete­ri­nių alie­jų. Pa­si­žy­mi ir gy­do­mo­sio­mis sa­vy­bė­mis, li­te­ra­tū­ro­je tei­gia­ma, kad ska­ti­na virš­ki­ni­mą, ge­ri­na

Skaityti daugiau

Dar­žas šei­mą mai­ti­na! (0)

Pirmą kartą susitinkame su „Alio, Raseiniai“ skaitytojais. Ir neatsitiktinai. Juk daržininkų mėgėjų yra kas antroje šeimoje, o valgytojų – kiekvienas mūsų. Daug! Todėl ir sumanėme parengti puslapį daržininkams. Norime patarti,

Skaityti daugiau
Puslapis 4 iš 512345