Daržovėms – KE­MI­RA trą­šos

Siųsti Versija spausdinimui

KEMIRA trą­šų po­pu­lia­ru­mas ir efek­ty­vu­mas yra di­džiu­lis, dau­ge­lis pir­kė­jų sa­ko – duo­ki­te man tų rau­do­nos spal­vos mil­te­lių… Iš tie­sų, tai komp­lek­si­nės ga­na kon­cent­ruo­tas, la­bai leng­vai van­de­ny­je tirps­tan­čios, uni­ver­sa­laus pa­nau­do­ji­mo trą­šos. Jos sa­vo su­dė­ty­je tu­ri vi­sus mak­roe­le­men­tus op­ti­ma­liu san­ty­kiu, pa­gal au­ga­lų ve­ge­ta­ci­jos po­rei­kius. Taip pat šio­se trą­šo­se yra vi­si aš­tuo­ni rei­ka­lin­giau­si mik­roe­le­men­tai – mag­nis, bo­ras, ko­bal­tas, va­ris, ge­le­žis, man­ga­nas, mo­lib­de­nas, cin­kas.

Trą­šos pa­va­di­ni­mas Azoto (N)

proc.

Fosforo (P2O5)

proc.

Kalio (K2O)

proc.

Sieros (S)

proc.

Kemira Folicare

Kemira Ferticare

Kemira Ferticare

22

14

6

5

11

14

22

25

30

9

6

4

Vi­sos šios trą­šos yra skir­tos dar­žo­vių, bul­vių, uo­gi­nių kul­tū­rų, braš­kių, gė­lių pa­grin­di­niams ir pa­pil­do­miems trę­ši­mams skir­tin­gais ve­ge­ta­ci­jos lai­ko­tar­piais. Trą­šos ge­rai tirps­ta van­de­ny­je, leng­vai au­ga­lų įsi­sa­vi­na­mos, jo­se nė­ra au­ga­lams ken­kian­čio chlo­ro. Trą­šos ga­na kon­cent­ruo­tos, to­dėl jų pri­va­lu­mas prieš skys­tas trą­šas tas, kad mais­to ele­men­tų kie­kis svo­rio vie­ne­te, o tuo pa­čiu trą­šos ver­tė ke­lis kar­tus di­des­nė, kai kai­nos ga­na pa­na­šios. O trą­šai iš­tir­pin­ti dar­bo tai ne­daug, kam gi mo­kė­ti už van­de­nį…

Šių trą­šų nau­do­ji­mo bū­dai yra trys – nuo­lat lais­tant, trę­šiant per la­pus ir pa­kri­kai bars­tant. Lais­tant re­ko­men­duo­ja­ma 0,15-0,20 proc. ar­ba 15-20 g trą­šos 10 lit­rų van­dens. Trę­šiant per la­pus, kon­cent­ra­ci­ja di­di­na­ma iki 0,5-1 proc. ar­ba 50-100 g trą­šos 10 lit­rų van­dens. Pa­kri­kai be­riant šilt­na­my­je ar lau­ke 10 m2 lys­vei nor­ma 200-400 g trą­šos, bet pra­stes­nė­se, se­niai mėš­lu tręš­to­se dir­vo­se ją rei­kia bent treč­da­liu pa­di­din­ti.

Ski­ria­si šių trą­šų pa­nau­do­ji­mas. FO­LI­CA­RE NPK san­ty­kiu 22-5-22 nau­do­ja­ma dar­žo­vių, uo­gi­nių kul­tū­rų ypač braš­kių pa­pil­do­miems trę­ši­mams ve­ge­ta­ci­jos pra­džio­je. Nau­do­ja­ma ir vė­les­niu lai­ko­tar­piu, au­ga­lams skurs­tant. La­bai efek­ty­vi ši trą­ša purš­kiant ją ant au­ga­lų la­pų. Purš­ki­mą ga­li­ma kar­to­ti kas 7-10 die­nų. Purš­kiant dar­žo­ves ar bul­ves, šios trą­šos nau­do­ji­mą ga­li­ma de­rin­ti su che­mi­nė­mis au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nė­mis prieš li­gas ar ken­kė­jus. Tik ruo­šiant to­kį tir­pa­lą, trą­šos nor­mą rei­kia treč­da­liu, o jau­niems au­ga­lams – pu­siau su­ma­žin­ti. Ne­pa­tar­ti­na purkš­ti vi­dur­die­nį, esant aukš­tai oro tem­pe­ra­tū­rai, ge­riau ry­te ar va­ka­re.

FER­TI­CA­RE NPK san­ty­kiu 14-11-25 pa­ti uni­ver­sa­liau­sia trą­ša. Ji nau­do­ja­ma vi­soms dar­žo­vėms, uo­gi­nėms kul­tū­roms, gė­lėms pir­mo­je ve­ge­ta­ci­jos pu­sė­je iki vi­dur­va­sa­rio. Mat šios trą­šos mais­to ele­men­tų san­ty­kis op­ti­ma­liai ati­tin­ka au­ga­lų po­rei­kius jų in­ten­sy­viau­siu au­gi­mo lai­ko­tar­piu. Nau­do­ji­mo bū­dai, kaip mi­nė­ta, tie pa­tys – lais­tant, purš­kiant ant la­pų, pa­kri­kai bars­tant.

FER­TI­CA­RE NPK san­ty­kiu 6-14-30 nau­do­ja­ma ant­ro­je au­ga­lų ve­ge­ta­ci­jos pu­sė­je, dar­žo­vių ypač vai­si­nių – po­mi­do­rų, agur­kų de­rė­ji­mu ir taip pat gė­lių, braš­kių žy­dė­ji­mo me­tu. Šio­je trą­šo­je san­ty­ki­nai dau­giau­sia fos­fo­ro ir ka­lio, o tuo lai­ko­tar­piu šių ele­men­tų au­ga­lai dau­giau­siai sto­ko­ja. Ma­žas azo­to kie­kis pri­stab­do jau ne­be­rei­ka­lin­gą veš­lios la­pi­jos su­si­da­ry­mą. Trę­ši­mo nor­mos tos pa­čios, kaip ir anks­čiau mi­nė­tų trą­šų.

Tin­ka­miau­sia ypač šilt­na­miuo­se yra de­ri­ni­mas vi­sų tri­jų pa­mi­nė­tų tir­pių KE­MI­RA trą­šų. Pra­džio­je FO­LI­KA­RE NPK san­ty­kiu 22-5-22, vė­liau FER­TI­CA­RE NPK 14-11-25, o jau nuo vi­dur­va­sa­rio FER­TI­CA­RE NPK san­ty­kiu 6-14-30. Tik taip tvar­kan­tis, ga­li­ma iš ma­žo šilt­na­mio ar dar­žo skly­pe­lio gau­ti ge­rą der­lių.

2 Komentarai

  1. aleksandras

    2016-07-12 11:39

    Dėkoju už išsamią informaciją.

  2. Albertas

    2017-07-31 20:38

    As taip pat.