Degalin?s ar alin?s?

Versija spausdinimui

R?pinasi darbo vietomis?

Pastarosiomis dienomis Lietuvoje ?sismarkav?s gin?as, ar reik?t? udrausti prekyb? alkoholiu degalin?se, parod?, kad verslininkai b?t? nieko prie prekybos alkoholiu takus atidaryti ir ligonin?se.
Nenuostabu, jog planai drausti prekyb? alkoholiu degalin?se kelia verslinink? pasipiktinim?. Pasak j?, taip bloginamos verslo s?lygos, o siekiamo rezultato nebus. Tuo
metu si?lym? palaikantys nevyriausybini? organizacij? ir valdios institucij? atstovai kalba apie b?tinyb? mainti alkoholio prieinamum?, juo labiau, kad Lietuva gars?ja vienu didiausiu svaigal? prieinamumu Europoje.

is projektas paeidia konkurencijos ir blogina verslo s?lygas bei pagerina s?lygas plisti kontrabandiniam alkoholiui. Neatsakinga permesti vis? piktnaudiavimo alkoholiniais g?rimais kalt? legaliems gamintojams ir legaliems prekiautojams, Seime surengtuose Sveikatos reikal? komiteto klausymuose kalb?jo Investuotoj?
forumo vykdomoji direktor? R?ta Skyrien?.

Verslinink? teigimu, udraudus prekyb? alkoholiu degalin?se, tekt? mainti personalo skai?i?, taigi, supraskime, Lietuvoje padid?s nedarbo mastai. Remiantis tokiu teiginiu, gal?tum?me padaryti gana absurdik? ivad?: alkoholis paj?gus mainti socialini? problem? nat?.

Alkoholis ligonin?se?

Ar gali taip b?ti, kad alkoholis maint? problemas? Juk iki iol galvojome, jog ugninis vanduo ir visokie kitokie svaigalai tik didina ?vairiausi? b?d? nat?.

Vadovaujantis verslinink? logika, alkoholio prekybos skyrius b?t? galima atidaryti ir, pavyzdiui, ligonin?se. Taip b?t? sukurtos ne tik naujos darbo vietos, bet atsirast? medik? ir verslinink? veikl? galin?i? suaktyvinti aplinkybi?.

Alkohol? prad?j? vartoti ligoniai gerokai komplikuot? savo ligas, tod?l atsirast? naujas medikament? poreikis. Tai b?t? naudinga farmacijos verslui. Ir laidojimo biur? veikla gerokai pagyv?t?. Jie priimt? nauj? darbuotoj?, ?sigyt? nauj? automobili?, pateikt? daugiau usakym? karstus gaminantiems dailid?ms. odiu, tam tikri verslo sektoriai akivaizdiai pagyv?t?, apyvartos padid?t?. Jei, sakykime, toks ne?tik?tinas scenarijus b?t? ?gyvendintas, o po kurio laiko b?t? sugalvota prekybos alkoholiu skyrius ligonin?se likviduoti, suprantama, kad verslininkai b?t? labai nepatenkinti ir tvirtint? apie atsirasian?ius naujus bedarbius ir panaiai.

Lyginti degalines ir ligonines, suprantama, n?ra labai tikslu, ta?iau bendrosios tendencijos, Alio, Raseini? kraptotyrininko nuomone, yra gana panaios. Kaip bem?stytum?me, alkoholis ir degalin?s yra sunkiai suderinami, nebent sakysime, kad odis dagalin?s, kil?s i odio alin?s.

Yra ir rimtesni? argument?

Tiesa, i degalini? nenorintys b?ti istumti prekiautojai alkoholiu randa ir kiek rimtesni? argument?.

Argumentas, kad alkoholini? g?rim? negalima parduoti degalin?se, nes negalima vairuoti ig?rus arba geriant, prilygsta argumentui, kad reik?t? udrausti pardavin?ti laikra?ius, nes skaityti vairuojant taip pat negalima. (…) Jeigu taip galvotume, gal tuomet reik?t? pagalvoti udrausti prekyb? pakel?s ueigose, nes ten irgi gali lengvai sustoti ir apsipirkti, ironizavo verslinink? atstov?.

Jos teigimu, neleidus prekiauti alkoholiu vis? nakt?, daug degalini? apskritai tapo automatin?mis. Pavyzdiui, Lukoil degalini? tinklas 20 degalini? pavert? automati-
n?mis.

Teigiama, kad degalin?se parduodamas tik vienas procentas viso Lietuvoje parduodamo alkoholio. inoma, ?domiausia b?t? suinoti, kiek avarij? yra suk?l? degalin?se parduoti svaigalai. Verslininkai link? tikinti, kad su avarijomis tai negali b?ti susij?.

Pasak prekybinink? atstov?, degalin?se alkoholis gerokai brangesnis, tod?l ?ia j? perka pasiturintys ir atsakingai besielgiantys mon?s.

Ar taip yra i ties?? Kain. Turb?t ne vienas degalin?s lankytojas bent kart? yra mat?s vaizdel?, kaip degalin?se alkohol? perka jau gerokai ?kau? asmenys. Ta?iau juk degalin?s darbuotojai ne?pareigoti sekti, ar tas asmuo nes?s vairuoti automobilio, nes degalinei svarbu parduoti, o ne r?pintis klient? ir aplinkini? saugumu.

Svaigintis atviri keliai

Narkotik?, tabako ir alkoholio kontrol?s departamento vadovyb? pritaria draudimo prekiauti alkoholiu degalin?se projektui, nes jo tikslas – mainti alkoholio prieinamum?.
iandien Lietuvoje alkoholini? g?rim? prieinamumas yra labai auktas. Pasaulyje atliktas ne vienas tyrimas, patvirtinantis, jog alkoholio prieinamumas tiesiogiai
s?lygoja alkoholio vartojim? ir su juo susijusias problemas, tvirtino Narkotik?, tabako ir alkoholio kontrol?s departamento direktoriaus pavaduotoja Graina Belian.

Departamento duomenimis, europiniame tyrime Lietuva ?vardijama, kaip didiausi? alkoholio prieinamum? turinti valstyb?. Lietuvoje 100 t?kst. gyventoj? tenka daugiau nei 500 parduotuvi?, kur galima nusipirkti alkoholio.

K? reikia girdyti?
Alio, Raseini? kraptotyrininko nuomone, degalin?se tur?t? b?ti girdomi tik automobiliai, bet ne mon?s. Atrodo, panaiai m?sto ir Seimo dauguma, kuri yra pritarusi drausti degalin?se prekyb? alkoholiu.

Prekiauti alkoholiu degalin?se buvo leista 2000 metais. Madaug iki 2008 met? avaringumas Lietuvoje nuolat did?jo. Gali b?ti, jog tai i dalies susij? ir su degalin?se
pardavin?jamu alkoholiu. Avarij? prad?jo ma?ti tuomet, kai buvopaskelbta kova prie vadinamuosius keli? erelius ir padidintos baudos u eismo taisykli? paeidimus.

N?ra abejon?s, kad avarij? dar iek tiek suma?t?, jei degalin?se b?t? usukti svaigal? ?iaupai. Ta?iau rankoms, siekian?ioms tuos ?iaupus usukti, dar tikrai teks pajusti ne vien? kirt?, o gal net, kaip Lietuvoje danai pasitaiko, tos rankos bus tiesiog isukin?tos, ir viskas liks kaip buv?: automobiliui 95, vairuotojui 41, ir pirmyn ereli? keliais!

Komentarų nėra