D?l hipodromo v?jai Savivaldyb?s taryboje

Versija spausdinimui

Aura NEIDERYT?

Pagreit? ?gauna ne tik Raseini? hipodromo statybos darbai, ta?iau ir dalinink? nesutarimai. Raseini? r. sav. meras Remigijus A?as tre?iadien? (balandio 11 d.) vykusiame Savivaldyb?s tarybos pos?dyje isak? savo nuomon? apie Raseini? hipodromo renovacij?. Jo teigimu, hipodromo problemos iki iol n?ra ispr?stos.

Pasipyl? kaltinimai ne?vardintiems veik?jams

Nors Savivaldyb? turi 51 procent? hipodromo akcij?, ji yra nualinta nuo valdymo. Nualinta buvusi? politik?, kurie at?jo padirbti tris ar keturis m?nesius, d?ka, kadangi buvo pakeisti ?statai. Pakeitim? inicijavo 2010 met? gruod? mero pareigas ?j?s D. adauskis. Jis, neinau, piktybikai ar nepiktybikai, padar? taip, kad Savivaldyb? nuo valdymo yra nualinta ir pakeisti ?statai. Taip yra d?l to, kad atleidiant direktori?, didinant kapital? ar atliekant kitus veiksmus, reikalingi du tre?daliai bals?. Tai reikia, kad praktikai situacija yra mirties take. Keletas moni?, kurie turi tam tikr? interes?, yra uzurpav? valdi?. Kadangi yra gautos europin?s l?os (keturi su puse milijono lit?), praktikai jie elgiasi kaip savo kieme. Turime paskutin? informacij?, kad darbai t?siasi ir toliau, nors teismas vie?j? pirkim? konkurs? anuliavo. Jis yra niekinis ir darbai turi b?ti sustabdyti. A noriu iandien itoje sal?je uduoti retorin? klausim?: kas prisiims atsakomyb?, kada bus u vien? ar du milijonus padaryti darbai, o agent?ra atsisakys apmok?ti? Viskas bus gerai, jei auktesn?s instancijos teismas priims kit? sprendim?, bet jei nepriims, tai kas atsakys ? ? klausim?? i?riu ? opozicij?, nes vienas i opozicijos nari? yra ir dalininkas, kuris ir inicijuoja tam tikrus negerus dalykus, met? kaltinimus meras.

R. A?as, kalb?damas apie Savivaldybei priklausan?i? hipodromo dal?, reik? pasipiktinim? ir tvirtino, jog vis? pirma Taryba turi kovoti u Savivaldyb?s interes? ir, jei Savivaldybei priklauso kakokia dalis, turime tur?ti it? dal?, tur?ti ?takos, o ne b?ti pasyviais steb?tojais ir paleisti proces? taip, kaip kakam nor?t?si j? paleisti.

Pacitavo teismo sprendim?

Vienas i hipodromo dalinink?, opozicijos atstovas Valdemaras Jacikas sukritikavo mer? d?l nekonkretumo, kaltinam? asmen? ne?vardijimo bei logini? klaid?.

Tai buvo tikrai ?domi ataskaita ne tokia, kokia parayta. Tikrai nesiruoiau kalb?ti, nes perskai?iau ataskait? ir ji buvo standartin? tokia, kokia yra, kokie nuveikti darbai. Bet iklaus?s tik sp?jau usirain?ti komentarus. Nepasisakyti d?l kai kuri? dalyk? negaliu, prad?jo kalb? V. Jacikas. Opozicijos narys paaikino merui, kad jis neb?ra, kaip min?jo R. A?as, Darbo partijos narys ir apskritai nepriklauso jokiai partijai. V. Jacikas primin?, jog iuo metu yra frakcijos U teisingus sprendimus seni?nas ir pareik? tikintis, kad klaid? meras itaisys ir raytin?je ataskaitoje. Isiaikinus nedidelius nesklandumus, kalba pakrypo apie hipodrom?.

Buvo pamin?tas hipodromas. Nepamin?ta mano pavard?, ta?iau intencija tokia, lyg ten a kak? darau. Taip, a buvau Pirkim? komisijos nariu. O konkurso laim?tojo pasirinkimas buvo labai paprastas. Samdytas Savivaldyb?s advokatas ?rodin?jo, kad ? darb? turime atlikti u 6,1 milijon?, tai yra, paskelbti konkurso nugal?toju ?mon?, kuri si?l? atlikti darbus u t? sum?. Komisija, inagrin?jusi visus klausimus ir gavusi atsakymus i Vie?j? pirkim? tarnybos bei Mok?jim? agent?ros, vis d?lto pri?m? sprendim?, kad reikia atlikti darbus u 5,3 milijono ir sutaupyti 800 t?kst.
Taip laim?toju buvo pripainta Raseini? statyba. Kam tai nepatiko? Nepatiko tiems, kurie nor?jo atlikti darbus u 6,1 mln. Teismai vyksta. Bet ar meras neperskait? teismo sprendimo? Cituoju: Teismas nusprend?, kad darbus Raseini? statyba privalo t?sti iki gegu?s 1-os dienos, o agent?ra privalo juos apmok?ti. Tod?l visos tos inscinuacijos yra nereikalingos, rykino situacij? V. Jacikas.
Meras stojo ginti savo pozicijos teigdamas: Neinau, k? jums m?s? pasamdyti advokatai sak? jie atstovauja visiems Savivaldyb?s klausimams. Bet jeigu jie si?l?, kaip j?s sakote, kad antras ar kakelintas vieojo konkurso nugal?tojas b?t? paskirtas darb? vykdytoju, tai jie akivaizdiai mat?, kad su pirmu yra kakoki? neatitikim?. K? teismas ir pasak? nutraukti ir i naujo rengti konkurs?. O dabar, kada reik?s d?ti pinigus u hipodrom? (duok, Dieve, kad to neb?t?), tada pai?r?sime, i kur mes juos surasime, laik?si savo ir ignoravo cituot? teismo nutarim? meras.

Opozija merui kalbant ?m? urmuliuoti ir reikti pasyv? nepasitenkinim?. Kol kas galima tik laukti bei tik?tis, kad i istorija ir baigsis tik v?jais Taryboje, o ikil?s hipodromas atne daugiau naudos nei b?dos.

Komentarų nėra