D?l Prezidento Jono emai?io gimnazijos prieita iki teismo

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

2009 met? rugpj??io 27 dienos Raseini? rajono savivaldyb?s Tarybos sprendimu nutarta ?aminti Lietuvos laisv?s kov? didiavyr?, kratiet?, buvus? Raseini? gimnazijos gimnazist? – Jon? emait?: Raseini? emai?io gimnazija nuo 2009 met? rugs?jo 1 dienos pervadinta ? Prezidento Jono emai?io gimnazij?. Pervadinti tai pervadino, ta?iau pasirodo, kad iki galo ?gyvendinti ? sprendim? ir ?registruoti nauj?j? gimnazijos pavadinim? ne taip jau paprasta. Rugpj??io 27d. pos?dyje Tarybos narys, ios id?jos autorius Antanas Vizbaras citavo i? iniciatyv? palaikan?i? ikili? Lietuvos moni? istorik?, akademik?, mokslinink?, Seimo nari?, laisv?s gyn?j?, politini? kalini? – laikus; jis tvirtino, kad toks gimnazijos pavadinimas neprietarauja Valstybin?s lietuvi? kalbos komisijos nustatytiems mokykl? vard? sudarymo b?dams.

Ta?iau gal d?l neteisingai suprast? Valstybin?s lietuvi? kalbos komisijos reikalavim?, gal d?l politini? ambicij?, o gal d?l asmen?, savaip suvokian?i? m?s? tautos garbingos ir skaudios istorin?s praeitis puosel?jim?, gimnazijos pervadinimas kai kam suk?l? abejoni? ir netgi atri? diskusij?, ta?iau batalijos d?l gimnazijos vardo pakeitimo jau buvo apraytos rajonin?je spaudoje.

D?l Prezidento titulo iandien jau visi inome: 2009m. kovo 12d. LR Seime priimta deklaracija, kurioje patvirtinama, kad nuo 1949 m. vasario 16 d. iki mirties 1954 m. lapkri?io 26 d. Lietuvos Laisv?s Kovos S?j?dio Tarybos Prezidiumo pirmininkas Jonas emaitis buvo kovojan?ios prie okupacij? Lietuvos valstyb?s vadovas, faktikai vykd?s Respublikos Prezidento pareigas. Daug nesusipratim? suk?l? tai, kad gimnazijos pavadinime niekur nenurodyta, kokiame mieste ji yra, nors VLKK vietimo ?staig? pavadinim? darymo ir raymo taisykl?s to reikalauja. O titulo ?vardijimas taip pat nepageidaujamas, nes pavadimai turi b?ti lakoniki, reik?t? vengti nereikalingos informacijos.

Tad, nors Tarybos ir patvirtintas, naujasis gimanzijos pavadinimas gan ilgokai nebuvo uregistruotas.

Nepra?jus n? m?nesiui po Prezidento Jono emai?io gimnazijos vardo patvirtinimo, Raseini? rajono savivaldyb?s taryba sulauk? LR Vyriausyb?s atstovo Kauno apskrityje Vasilijaus Popovo reikalavimo, kuriame buvo teigiama, kad Prezidento Jono emai?io gimnazijos pavadinimas paeidia Lietuvos Respublikos valstybin?s kalbos ?statym?, kadangi jame n?ra ?vardijama vietov?. V.Popovas reikalavolaikytis Valstybin?s lietuvi? kalbos komisijos nutarim? ir vietimo ?staig? pavadinimo darymo ir raymo taisykli?.

Ta?iau daugumos Rajono tarybos nari? rankos pak?limu nutarta nepaisyti LR Vyriausyb?s atstovo reikalavimo, o 2009m. gruodio 11 dien? naujasis pavadinimas – Prezidento Jono emai?io gimnazija gal? gale buvo uregistruotas Registr? centre, gimnazijos bendruomenei ikilmingai ?teiktas registracijos paym?jimas. Lyg akmuo nuo irdies nuried?jo: pagaliau vargai baigti, kryiaus keliai ieiti, Raseiniai gali didiuotis tur?dami Prezidento vardo gimnazij?. Ta?iau, kaip v?liau paaik?jo, tai dar ne galas ir ne pabaiga.

i? met? sausio pradioje atkeliavo Raseini? rajono savivaldyb?s tarybai adresuotas aukimas ? iauli? apygardos administracin? teism?. Pareik?jas LR Vyriausyb?s atstovas Kauno apskrityje V.Popovas panoro per teism? siekti, kad Raseini? savivaldyb?s tarybos 2009m. rugpj??io 27d. sprendimas b?t? panaikintas.

Teismo pos?dis vyko sausio 18 dien? iauli? apygardos administraciniame teisme, ta?iau jame nedalyvavo nei LR Vyriausyb?s atstovas, nei tretieji suinteresuoti asmenys: Prezidento Jono emai?io gimnazijos, Valstybin?s lietuvi? kalbos atstovai. Ko gero, vienintelis asmuo, kuriam tikrai r?p?jo bylos baigtis atsakovas, Raseini? rajono savivaldyb?s tarybai atstovaujantis Antanas Vizbaras.

Maulyt? teismo sal? niekaip negal?jo sutalpinti vis? norin?i? dalyvauti pas?dyje vestibiulyje stoviniavo Prezidento Jono emai?io gimnazijos vard? palaikantys iaulie?iai: buv? politiniai kaliniai, tremtiniai, laisv?s kov? dalyviai. Tik prad?jus nagrin?ti byl? iaik?jo, kad pareik?jas dar sausio 13 dien? pateik? teismui praym? j? nutraukti. Viskas isisprend? akimirksniu: abi alys patenkintos, teis?jai nemat? pagrindo t?sti byl?, ji buvo nutraukta.

LR Vyriausyb?s atstovas Kauno apskrityje V.Popovas telefonu nenor?jo pla?iau komentuoti ios situacijos. Jis teig?, kad praym? teismui d?l ios bylos nutraukimo pateik? d?l politini? motyv?. V.Popovo nuomone, visiems tur?t? galioti tie patys ?statymai ir kriterijai. Jis elg?si pagal savo pareigyb? ir gimnazijos pervardinimui prietaravo vykdydamas teis?s akt? reikalavimus.

Nor?t?si patik?ti, kad dabar ?sivyraus taika ir ramyb?, o gimnazijos pervadinimas netruktels naujos netik?tos ?vyki? grandin?s.

Komentarų nėra