D?l rajono politik? pataikavimo gyventojams milijoniniai nuostoliai

Versija spausdinimui

Gytis SAD?NAS

Dirbo taupiai ir neilaidavo

UAB ,,Raseini? vandenys gyvuoja eioliktus metus. Dabar ?mon?je dirba 72 mon?s, 11 i j? tri?sia bendrov?s administracijoje. iuo metu UAB ,,Raseini? vandenys aptarnauja 62 gyvenvietes ir 48 vandenvietes.
,,48 ose gyvenviet?se stovi m?s? vandens tiekimo ?renginiai,- ,,Alio, Raseiniams pasakojo direktorius Gintautas Bernotas. – D?l ko vandenvie?i? yra maiau nei gyvenvie?i?? Ogi d?l to, kad Raseini? miesto vandenviet? aptarnauja Ramon?, Gabi?, Kalnuj?, Gruzdik?s, arki?, Norg?l? ir kt. gyvenvietes. Geriamas vanduo Raseini? miestui yra tiekiamas i Dubysos sl?nyje esan?ios vandenviet?s.
Direktoriaus G. Bernoto teigimu, ,,Raseini? vandenys rajono gyventojams per metus patiekia 742, 6 t?kst. kubini? metr? geriamo vandens ir ivalo per 470,7 t?kst. kub./m nuotek?.
,,Per pra?jusius metus ,,Raseini? vandenys gavo 3 mln. 459 t?kst. 400 Lt pajam?. Tuo tarpu bendrov?s pagrindin?s veiklos s?naudos sudar? 4 mln. 658 t?kst. Lt, – ,,Alio, Raseiniams aikino direktorius G. Bernotas. – ? veiklos s?naudas ?eina vis? ?rengim? ir tinkl? nusid?v?jimas, kuris i viso sudaro 1 mln. 148 t?kst. 381 Lt. Remonto mediagoms per metus ileidome apie 180 t?kst. Lt. U paslaugas pagal sutartis – telefono ir pato paslaugas, vandenvie?i? monitoring? ir vandens laboratorinius tyrimus sumokame dar apie 159 t?kst. Lt. Pra?jusiais metais u degalus traktoriams, ekskavatoriams ir automobiliams suplojome 217 t?kst. 835 Lt arba per m?nes? tam ileidome madaug po 18 t?kst. Lt.
Pasak G. Bernoto, elektra sudaro madaug 15 proc. vis? bendrov?s s?naud?. Pernai ,,Raseini? vandenys sunaudojo elektros energijos u 698 t?kst. 500 Lt. Be to, darbuotojams per metus buvo imok?ta 1 mln. 451 t?kst. 200 Lt darbo umokes?io.
,,M?s? vieno darbininko atlyginimo vidurkis ,,ant popieriaus – 1679 Lt. Atskai?ius mokes?ius, ,,? rankas jis gauna apie 1100 1200 Lt. Tai tiktai n?ra daug, – aikino G. Bernotas. – O juk mon?ms danai tenka dirbti ir etadien?, ir sekmadien?. Jei ?vyksta avarija, tai mon?s vyksta ? darb? net ir nakt?. Ta?iau nepaisant to, virvalandi? jiems nemokame. Maa to, kai prasid?jo kriz?, visiems tarnautojams atlyginimus sumainome 10 proc. Taigi, dirbame taupiai ir neilaidaujame. Anot G. Bernoto, nors ,,Raseini? vandenys iuo metu igyvena ir ne pa?ius geriausius savo laikus, ta?iau nepaisant to, ?gyvendina nemaai Europos S?jungos finansuojam?projekt?.
,,iuo metu yra vykdoma Vidukl?s nuotek? valyklos statyba. ios statybos s?matin? vert? – 4,8 mln., – Alio, Raseiniai pasakojo Savivaldyb?s bendrov?s vadovas. – Be
to, dar yra prad?ta nuotek? tinkl? ir vandentiekio tinkl? statyba Raseini? mieste, Vidukl?s ir Ariogalos miesteliuose.
Pasak A. Bernoto, Lietuva ?sipareigojo ES, kad iki 2015 met? 95 proc. alies gyventoj? bus apr?pinti geriamu vandeniu i centralizuot? vandentiekio tinkl? ir naudosis
centralizuotu nuotek? surinkimu. ,,Tokio projekto ?gyvendinimui Lietuvai reik?s apie 13 milijard? lit?, o m?s? rajonui – madaug apie 400 t?kst. Lt be prid?tin?s vert?s
mokes?io, – tikino G.Bernotas. Pagrindin? nuostolingo darbo prieastis per mai geriamo vandens ir nuotek? alinimo tarifai

Per pra?jusius metus UAB ,,Raseini? vandenys” patyr? 1 mln. 32 t?kst. Lt nuostoli?.

Tod?l ,,Alio, Raseiniai direktoriaus G. Bernoto tiesiai viesiai paklaus?: kokios prieastys l?m? tokius darbo rezultatus?
- Pagrindin? nuostolingo darbo prieastis per mai galiojantys geriamo vandens ir nuotek? alinimo tarifai, – teig? UAB ,,Raseini? vandenys direktorius G. Bernotas. Mes dar 2010 met? pradioje kreip?m?s ? Valstybin? kain? ir energetikos kontrol?s komisij?, kuri pra?jusi? met? liepos 10 d. nutarimu Nr. 03118 mums suderino vandentvarkos kainas. Raseiniams buvo nustatyta geriamo vandens tiekimo ir nuotek? tvarkymo vartotojams kaina – 6,46 Lt u kub./m. Tame skai?iuje geriamo vandens tiekimo 2,68 Lt u kub./m. Nuotek? surinkimui buvo nustatyta kaina – 0,94 Lt u kub./m ir nuotek? apvalymui – 2,84 Lt u kub./m. iuo metu galioja bendra kaina gyventojams – 5,58 Lt u kub./m. Jeigu Savivaldyb? b?t? patvirtinusi Valstybin?s kain? ir energetikos kontrol?s komisijos nustatytas kainas, tai geriamo vandens tiekimo kaina gyventojams b?t? padid?jusi 0,53 Lt u kub./m, o nuotek? surinkimo – 0,58 Lt u kub./m.
Pasak G. Bernoto, ,,Raseini? vandenys paskutin? kart? paslaug? kainas vartotojams k?l? tik 2006 metais. Tuo tarpu nuo to laiko elektros ir degal? kainos iaugo labai smarkiai. Dvigubai padid?jo ir bendrov?s valstybei mokamas mokestis u gamtos iteklius. ,,Vien u tai per metus mes valstyb?s id? papildome 44 t?kst. Lt, – tikino G. Bernotas. – D?l to dar pra?jusi? met? rugpj??io 17 d. bendrov? kreip?si ? rajono Savivaldyb? su paraymu, kad geriamo vandens tiekimo ir nuotek? valymo kaina gyventojams b?t? padidinta. Bet meras atsak?, kad Savivaldyb? dar yra nepasiruousi io klausimo svarstyti. O atsisakymo prieas?i? man nekomentavo. Savaime suprantama, jog d?l to ir patyr?me didelius nuostolius. Ne geresn? situacija ir iemet. O kol nedidinamos paslaug? teikimo kainos, mes stengiam?s kaip nors igyventi. iandien pats didiausias mano r?pestis – kaip laiku darbuotojams imok?ti atlyginimus, susimok?ti u sunaudot? elektros energij? ir degalus. Anot G. Bernoto, pra?jusi? met? pabaigoje rajono gyventojai u patiekt? vanden? ,,Raseini? vandenims buvo skolingi apie 200t?kst. Lt.

Komentarų nėra