Depresija po gimdymo b?na ne tik moterims?

Versija spausdinimui

K?dikio gimimas daniausiai yra siejamas su begaliniu diaugsmu, nuostabaus gyvenimo etapo pradia ir nuoirdiais artim?j? sveikinimais. Ta?iau k? daryti, jei mamos ar t??io naujas eimos narys visai nediugina, kelia negatyvias mintis ir jausmus?
Psicholog?, kognityvin?s elgesio terapijos praktik? Viktorija Bartkut?-Vyniauskien? pirmiausia pataria steb?ti save jei itin stiprios nuotaik? kaitos ir bloga savijauta t?siasi ilgiau nei 46 savaites po gimdymo, tai signalizuoja apie depresij? po gimdymo.

Patiria motinyst?s melancholij?
Psicholog?s V. Bartkut?s-Vyniauskien?s teigimu, neretai depresija po gimdymo b?na painiojama su motinyst?s melancholija.
Iki 80,8 procent? moter? po gimdymo jau?ia motinyst?s melancholij?, kuri? lemia staig?s hormon? poky?iai ir pasikeitusios gyvenimo aplinkyb?s. Tokiai b?senai b?dingas li?desys, nesaugumas, baim? ir pana?s jausmai, ta?iau jie n?ra ilgalaikiai ir taip stipriai ireikti kaip depresijos po gimdymo atveju, aikino psicholog?.
Paprastai motinyst?s melancholija trunka apie dvi savaites, kol susinormalizuoja hormon? lygiai ir moteris atsigauna fizikai ir emocikai, pripranta prie savo nauj? pareig?, ?gauna pasitik?jimo savimi.

Ne tik moterims, bet ir vyrams
Anot specialist?s, depresijos po gimdymo atveju patiriami itin stipr?s emocij? svyravimai, kurie gali paveikti mamos geb?jim? pasir?pinti savimi ir savo vaiku.
Iki 19,2 procent? mam? diagnozuojama depresija po gimdymo daniausiai pasireikia per keturias savaites po gimdymo, ta?iau gali pasireikti ir per ilgesn? laik? per pirmuosius eis m?nesius ar net pirmuosius metus po gimdymo.
Jei pra?jus maiausiai 46 savait?ms po gimdymo moteris vis dar nieko nenori, atsiriboja nuo partnerio, yra depresyvios nuotaikos, li?dna, daug verkia, nejau?ia vaikui jausm? ar prieingai jau?ia net stipr? atst?mim?, pykt?, beviltikum?, isekim?, nesugeba susikaupti, jau?ia ilgalaik? nerim?, nesaugum?, kalt?, g?d?, valgo per maai arba per daug tai gali b?ti pogimdyvin?s depresijos simptomai.
Specialist? pabr??, kad depresija po vaiko gimimo gali pasireikti ir vyrams: Nors gali atrodyti keistai juk didiul? fizin? ir emocin? kr?v? gimdydama patyr? moteris, o ne vyras. Ta?iau alia esantys partneriai taip pat susiduria su miliniku gyvenimo poky?iu, jau?ia neinomyb?, baim?, atsakomyb?, kad dabar turi b?ti eimos galva ir visais pasir?pinti.

Ragina suprasti tobul? t?v? neb?na
iais laikais daugelis t?v? yra link? ? perfekcionizm? nori b?ti ideal?s t?vai, partneriai, visk? daryti teisingai. Ta?iau neretai eimoje gim?s pirmas vaikas t? idil? sudauo t?vai pamato realyb?, kad viskas i ties? n?ra taip paprasta ir lengva, susiduria su itin dideliu emociniu ir psichologiniu ibandymu.

Danai pirmagimio t?vai galvoja: ar a tikrai visk? teisingai darau? Ar esu pakankama mama? Ar esu geras t?tis? Ar tikrai niekuo nepakenksiu savo vaikui? K? dar gal??iau padaryti, kad tik viskas b?t? tobulai? kalb?jo psicholog? V. Bartkut?-Vyniauskien?. Ta?iau labai svarbu suprasti, kad tobul? t?v? neb?na. Auginant vaikel? bus visko ir geresni?, ir blogesni? dien? bei nakt?. Tai suprantant galima adekva?iau vertinti ikilusius sunkumus, poky?ius, stengtis altesniu protu ? visk? reaguoti ir priprasti prie pasikeitusio gyvenimo.

Kreiptis pagalbos po dviej? savai?i?
Psicholog? atkreip? d?mes?, kad abu t?vai tur?t? atsakingai steb?ti savo ir partnerio savijaut?, emocijas.
Jei apatika b?sena t?siasi jau dvi savaites reik?t? nedelsti ir kreiptis pagalbos ? psichikos sveikatos priei?ros specialistus, kurie pad?s isiaikinti tikr?sias tokios b?senos prieastis, patars, kaip elgtis, kad jaustum?t?s geriau, jei prireiks paskirs medikamentin? gydym?, kad situacija neblog?t?, sak? psicholog?.
Jos teigimu, kompetentingas specialistas per pirmas konsultacijas pamato, ar mogus geb?s pats suvaldyti tam tikras situacijas ir jam neprireiks vaist?, ar prieingai jo nervin? sistema ir hormonai yra taip stipriai ibalansav? vis? k?n?, kad mogus yra nepaj?gus valdyti savo min?i? ir emocij?, priimti sprendim?, tinkamai pasir?pinti vaiku.
Mano patirtis rodo, kad danai medikamentinio gydymo neprireikia. Viso ko pagrindas yra sav?s ir savo min?i? pri?mimas. Nereikia jausti kalt?s ar g?dos d?l to, kad nesijau?iate laimingi d?l atsiradusio naujo eimos nario. Tai nereikia, kad esate blogi t?vai. Tiesiog reikia daugiau laiko, kol priimsite naujas savo gyvenimo aplinkybes, paym?jo V. Bartkut?-Vyniauskien?.

Kaip pad?ti sau ar artimajam?
Negydoma depresija po gimdymo gali sukelti rimt? pavoj? t?vams ir mayliui, tod?l svarbu inoti pagrindinius ingsnius, kaip galima pad?ti sau.
Patariama daugiau laiko praleisti gryname ore, vaik?ioti, sveikai ir subalansuotai maitintis, stengiantis ivengti kofeino ar kit? dirginan?i? mediag?, daniau bendrauti su artimaisiais ir draugais, stengtis miegoti tuo pa?iu metu, kai miega maylis, kad pails?tum?te.
Aplinkiniai mon?s raginami nelikti abejingi pasidom?ti, galb?t naujiesiems t?vams reikalinga pagalba, laiko leidimas drauge, iklausymas ar poilsis nuo maylio priei?ros.
Galb?t t?vai nori ieiti dviese vakarien?s ar tiesiog isimiegoti, tod?l b?site nuostab?s artimieji, jei suteiksite jiems toki? galimyb? ir bent kelias valandas prii?r?site j? mayl?. Taip pat svarbu suprasti ir t?v? poreik? likti vieniems su savo eima, tod?l kvie?iu paklausti, pasi?lyti savo pagalb?, bet suteikti erdv? t?vams j? priimti ar jos atsisakyti, teig? psicholog? V. Bartkut?-Vyniauskien?.

Daugiau informacijos apie depresij? po gimdymo, simptomus ir prieinamos profesionalios pagalbos galimybes galima rasti interneto svetain?je www.pagalbasau.lt.

Komentarų nėra