Deimtasis Paluk?io kaimo bendruomen?s gimtadienis

Versija spausdinimui

Pra?jusieji 2022-ieji metai Paluk?io kaimo bendruomenei buvo ?dom?s ir s?kmingi. ?sik?l?me ? naujas, daais kvepian?ias patalpas emygalos dvare. Po jo skliautais atv?r?me Varp? istorijos ekspozicijos pirm?j? puslap?. Nauj?j? met? ivakar?se pamin?jome bendruomen?s deimtmet?. Tai diugi vent?, ? j? nuoirdiai pakviet?me Raseini? rajono vadovus, kaim? bendruomenes, kitus sve?ius.
Vakaro jaukum? pad?jo sukurti ?iebta eglut?, lempel?s, vak?s, kaspinai… Gana jaunos m?s? bendruomen?s vent? eil?mis ir link?jimais prad?jo bendruomen?s nar? Rita Ka?iuien?. ?domi? ir spalving? deimtme?io veikl? vaizdo mediag? pristat? bendruomen?s pirmininkas Romas Rudinskas. Nuoirdiai pasidiaug?me Lygiadienio, Balt? vienyb?s dien? rengini? organizavimu Kej?n? archeologiniame komplekse, rajonin?mis sporto aidyn?mis, talkomis, kelion?mis. Ekrane pamatyti vaizdai dar kart? paliudijo, kad tradicijos turi t?stinum?. D?kojome bendruomen?s nariams, sve?iams, draugams, jaut?me vis? nuoirdum? ir diaug?m?s buvimu drauge.
? ventin? vakar? atkeliav?s Kal?d? Senelis vaiku?ius apdovanojo saldainiais, o m?s? sve?ius ir bendruomen?s narius linksmino humoristas Raimundas ilanskas. Sakoma, kad pla?iai besiypsantys mon?s kartais b?na nelaimingi, o tie, kurie prajuokina publik?, tampa pokt? ?kaitais. Anekdot? karalius dovanojo puiki? ir ilt? program?. Visus nustebino gra?s odiai, eiliuoti tekstai. Sve?ias organizavo iradingus aidimus, ? juos noriai jung?si vakaro dalyviai. Pralaim?jusi?j? nebuvo.
auniai palyd?j? senuosius metus su diaugsmu keliaujame dar nepaintu taku ? Naujuosius 2023-uosius.
Graina Pe?kaitien?,
Paluk?io kaimo bendruomen?s nar?

Komentarų nėra