Didysis politikų šou įgauna pagreitį

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Rugsėjo 9 dieną į 53-ąjį Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdį po ilgų, daugiau nei du mėnesius užsitęsusių atostogų sugužėjo 23 Tarybos nariai. Prieš patvirtinant darbotvarkę gimtadienio proga pasveikinta porelė socialdemokratų – tai Gediminas Galubauskas ir Antanas Kilčauskas, jų glėbiai pražydo geltonraudonių rožių žiedais, o salė pasveikino audringomis ovacijomis. . Spręstinų klausimų buvo susikaupę išties nemažai – net 55 sprendimų projektai laukte laukė Tarybos pritarimo. Tarybos narių siūlymu darbotvarkė buvo papildyta dar 4 sprendimų projektais. . Labai gražu, kad į kadencijos pabaigą vis daugiau sprendimų projektų paruošia patys Tarybos nariai, tačiau dėl visiškai paaiškinamų priežasčių ne visuomet sulaukia daugumos pritarimo. . Apgailėtiną fiasko patyrė Tarybos narys Antanas Vizbaras, pristatęs 6-uoju numeriu darbotvarkėje pažymėtą klausimą „Dėl prašymo formos patvirtinimo“. Dar posėdžio pradžioje Tarybos narys Linas Bielskis siūlė šį klausimą iš viso išimti iš darbotvarkės teigdamas, kad tokios nesąmonės dar nėra matęs. Tačiau Taryba, gal iš smalsumo, o gal iš didelės pagarbos Antanui Vizbarui, vis tik paliko šį sprendimo projektą darbotvarkėje. . Pasak pranešėjo Antano Vizbaro, daugiau nei 600 Raseinių rajono gyventojų vengia deklaruoti gyvenamąją vietą ir nemoka mokesčių. Tačiau Tarybos narys sugalvojo originalų būdą, kaip susidoroti su šiais nenaudėliais. Jis siūlė patvirtinti naują prašymo formą, kurioje į viešojo administravimo institucijas besikreipiantis asmuo prašyme turėtų nurodyti, ar jis nėra skolindenį bei nuotekas, žemės mokesčius, buto nuomą, šildymą ir karštą vandenį. Antano Vizbaro žodžiais tariant, būtent šiukšlės demaskavo gyvenamosios vietos nedeklaruojančius ir mokesčių vengiančius asmenis. Anot Tarybos nario, pareiškėjas jokių pažymų apie sumokėtus ar nesumokėtus mokesčius neturėtų pristatyti, o tik pats geranoriškai prisipažinti, kad yra skolingas. .
Tarybos narys Liudas Kavaliauskas, vadovaudamasis Antano Vizbaro viešai demonstruojamu moralės supratimu, pasiūlė į prašymo formą įtraukti daugiau duomenų: kada pareiškėjas paskutinį sykį buvo bažnyčioje, ar nėra išsiskyręs, ar nesvetimoteriauja. Liudas Kavaliauskas šį sprendimo projektą pavadino niekiniu ir nereikalingu. Tarybos narės Onos Babonienės nuomone, visi prašymai turėtų būti formuluojami kuo paprasčiau ir aiškiau, o su skolininkais turėtų tvarkytis kitos institucijos; prašymas turi būti rašomas pagal raštvedybos reikalavimus, papildomų prierašų neturėtų būti. Be to, nėra galimybių patikrinti, ar žmogus pateikia tikrus duomenis dėl įsiskolinimų. . Meras santūriai tylėjo ir nuo komentarų susilaikė, nes blogas tas meras, kuris savo padėjėją kritikuoja. Jis pasiūlė baigti diskusijas ir pradėti balsavimą. 8 pozicijos entuziastai palaikė A.Vizbaro idėją, 7 balsavo „prieš“, 7 – „susilaikė“.
Sprendimui nebuvo pritarta ir Antanas Vizbaras it musę kandęs nusprūdino į savo vietą. .
Ne ką geriau sekėsi ir Tarybos nariui Dainiui Šadauskiui, kuris siūlė pakeisti praėjusiame Tarybos posėdyje priimtą sprendimą, kuriuo kapų duobes kasti buvo pavesta vienintelei įmonei – UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“. Pranešėjo teigimu, toks sprendimas prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, skelbiančiam, kad viešojo administravimo subjektų pareiga – užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Dainius Šadauskis siūlė panaikinti ankstesnį sprendimą, paliekant tik tuos pačius duobių kasimo įkainius, ir leisti konkuruoti visiems ūkio subjektams. .
Meras Petras Vežbavičius nebuvo linkęs sutikti su Tarybos nario siūlymais. Jis teigė, kad Taryba turi teisę pavesti vykdyti funkciją vienai ar kitai įmonei. Mero nuomone, dėl duobių kasimo yra priimtas geras sprendimas, nes po laidotuvių žmonės labai skųsdavosi, kad suniokojami greta esantys kapai, o už tai atsakyti nėra kam. .
Tarybos valia šiam sprendimo projektui nebuvo pritarta: 7 balsavo „už“, 13 – „prieš“, 2 – „susilaikė“. Blinstrubiškių senelių globos namų direktorius Algirdas Rimydis svarstymui pateikė net 7 sprendimų projektus, susijusius su globos namų reikalais. .
Diskusijų sukėlė sprendimo projektas „Dėl vaistų ir tvarsliavos dienos normos Blinstrubiškių senelių globos namų gyventojams patvirtinimo“. Prieš porą mėnesių Savivaldybei perimant savo žinion Blinstrubiškių senelių globos namus, meras kumšteliu mušėsi į krūtinę ir dievagojosi, kad senelių globos namai 100 procentų finasuojami iš Valstybės biudžeto ir rajonui jų išlaikymas nekainuos nė lito. Tačiau ėmė ir išlindo yla iš maišo. .
Pasak A. Rimydžio, svarstant šį klausimą komiteto posėdyje buvo siūlymų, kad rajono Savivaldybė norėtų prisidėti lėšomis. Vienam globos namų gyventojui per dieną medikamentams papildomai būtų skiriama 0,25 Lt, t.y. ne 1,65 Lt, o 1,90 Lt. Savivaldybei per mėnesį tai atsietų 1,5 tūkst. Lt, o per metus – 18 tūkst. Lt. Kaip teigė globos namų direktorius, jei Taryba pritartų komiteto siūlymui ir skirtų papildomų lėšų iš rajono biudžeto, Blinstrubiškių globos namai būtų vieninteliai Lietuvoje, taip dosniai atseikėjantys medikamentams. .
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas, Tarybos narys Juozas Bražas pakomentavo, jog globos namuose gyvena seni, neįgalūs žmonės, kuriems reikalingas gydymas, o vaistams pinigų trūksta, todėl Savivaldybė turėtų skirti papildomų lėšų. Šiuo sprendimo projektu liko nepatenkintas administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis. Jis siūlė senelių namams lėšų skirti tik nuo kitų metų, nes šių metų biudžete finansavimas nėra numatytas.
Tarybos narės Onos Babonienės manymu, senelius prižiūrėti ir gydyti reikia šiandien; komitetas žino ir supranta šią problemą, todėl ir siūlo skirti lėšų iš Savivaldybės biudžeto. Tarybos narė siūlė mažinti kelionpinigius, apmokėjimą už savaitgalio išvykas ir daugiau pasirūpinti vietos žmonėmis..
Tarybos nariai, nors ir pasimuistydami, tačiau pritarė šiam sprendimo projektui.
Po balsavimo savo pastabas išsakė administracijos direktorius. Jis pageidavo, kad tokie sprendimai netaptų ydinga praktika ir būtų iš anksto suderinami su Biudžeto komitetu, nes lėšų senelių namams nėra numatyta, taigi reikės perskirstyti biudžetą ir kažkam sumažinti finansavimą.
Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Artūras Milašauskas pristatė sprendimo projektą „Dėl tarnybinio atlyginimo koeficientų nustatymo pakeitimo“. Pranešėjas siūlė 4 ugdymo įstaigų vadovams pakeisti tarnybinio atlyginimo koeficientus, kurie priklauso nuo darbo stažo, kvalifikacijos ir mokinių skaičiaus. Šiuo metu atlyginimo koeficientas mažėja Ariogalos gimnazijos direktoriui Arvydui Stankui, kadangi mokinių skaičius nesiekia 900, taip pat Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijos direktorei Janinai Jasiulienei, nes mokinių skaičius mažesnis nei 500. Dviejų mokyklų vadovų atlyginimai didėja: Betygalos Maironio vidurinės mokyklos direktorei Darei Liutkutei sukanka 15 metų darbo stažas, o Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos direktorius Gediminas Diržys įgijo II vadybinę kvalifikacinę kategoriją. .
Pasak pranešėjo, maksimalus koeficientas – 29,6; jei kitąmet užtektų mokinio krepšelio lėšų, būtų galima visų mokyklų vadovams mokėti maksimalius atlyginimus. Tačiau skirtumas tarp minimumo ir maksimumo nėra didelis. .
Prieš balsavimą panūdo iš tribūnos pasisakyti švietimo reikalų žinovas, Tarybos narys Antanas Vizbaras. Meras atkreipė dėmesį, kad Antanas Vizbaras nėra užsiregistravęs pasisakyti frakcijos vardu ir paklausė, ar jis kalbėsiąs kaip Tarybos narys. Tačiau šis išdidžiai atkirto, kad galįs pasisakyti tiesiog kaip Antanas Vizbaras. Jis teigė atkapstęs neteisybę: Betygalos Maironio vidurinės mokyklos direktorės 15 metų darbo stažas suėjo pernai spalio pirmą dieną, todėl jos atlyginimo koeficientą reikėtų padidinti iki 29,1 kaip kompensaciją už praėjusį laikotarpį. .
Pasinaudodamas tribūnos teikiamomis privilegijomis, Antanas Vizbaras ugdymo įstaigų vadovams išrėžė pamokslą, kuriame kažką miglotai, tačiau įsakmiai aiškino apie mokinių poreikių tenkinimą, patriotinį tautinį auklėjimą, valstybines šventes ir atmintinas datas, gerus mokyklų direktorių atlyginimus ir sąlygų sudarymą mokytis Europos Sąjungos kalbomis, ne tik anglų, bet ir prancūzų, vokiečių,lotynų, esperanto… .
Meras neprieštaravo, kad Betygalos Maironio vidurinės mokyklos direktorės atlyginimo koeficientas būtų padidintas nuo 28,1 iki 29,1. Sprendimo projektui su pataisa Taryba pritarė vienbalsiai. .
Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Valmantas Bentnorius pateikė sprendimo projektą „Dėl lėšų skyrimo Raseinių rajono savivaldybei priklausančių kelių, gatvių remontui, ženklinimui“. Pranešėjas siūlė iš kelių priežiūros ir plėtros programos skirti lėšų privažiavimo iki Raseinių ligoninės priėmimo skyriaus remontui; geležinkelio pervažos Radviliškis – Pagėgiai kelio ženklų įrengimui; kelio iki „Lakštingalos“ poilsiavietės remontui.Tarybos narys Dainius Šadauskis suabejojo „Lakštingalos“ kelio reikšmingumu. Tačiau V. Bentnorius nuramino, kad šis kelias bus remontuojamas europinio projekto lėšomis, ne asfaltuojamas, o tik užpilamas asfalto drožlėmis. Taryba sprendimo projektui pritarė vienbalsiai.Sprendimo projektą „Dėl pritarimo skirti Antaną Valantiną Savivaldybės įmonės „Raseinių butų ūkis“ direktoriumi“ pristatė Personalo skyriaus vedėja Rima Kedavičienė. Vedėja informavo, kad šių metų liepos 30 dieną vyko konkursas „Raseinių butų ūkio“ direktoriaus pareigybei užimti, kurį laimėjo Antanas Valantinas. Taryba be ginčų vienbalsiai pritarė sprendimo projektui ir pasveikino naująjį direktorių. .
Posėdį pagyvino sprendimo projektas „Dėl rajono Savivaldybės mero Petro Vežbavičiaus komandiruotės į Briuselį“. Tarybos narys Dainius Šadauskis siūlė nepritarti mero komandiruotei, o lėšas panaudoti gatvių apšvietimui. Tačiau pranešėja R. Kedavičienė paakino, kad didžiąją dalį komandiruotės išlaidų, būtent skrydį lėktuvu, nakvynę, finansuoja ne Savivaldybė. Tarybos narė Ona Babonienė norėjo sužinoti, kas sudaro vadinamąsias kitas išlaidas. Jos manymu, meras gauna dvigubą darbo užmokestį, dienpinigius, turi reprezentacinių lėšų, taigi kitas išlaidas galėtų apsimokėti iš savo kišenės. Tačiau nei lėšų, nei žodžio kišenėje neieškantis meras atkirto: „Aš, Onute, nieko nesakiau, kai Sporto centras jums pirkdavo dviračius į žygius.“ Ir siūlė pradėti balsavimą.
Už poetiškąjį Dainiaus Šadauskio siūlymą komandiruotės lėšas panaudoti gatvių apšvietimui balsavo tik vienas Tarybos narys – Dainius Šadauskis. O mero kelionei į Briuselį pritarė 18 Tarybos narių, 2 susilaikė.Š.m. spalio 2-6 dienomis rajono Savivaldybės meras Petras Vežbavičius lepinsis Belgijos Karalystėje, Briuselyje dalyvaus Europos regionų ir miestų savaitėje „Open days 2010“. .
Manoma, kad slaptas, niekur nedeklaruojamas mero komandiruotės tikslas – garsusis Briuselio atomas. Neformalioje erdvėje sklando gandai, kad meras nėra tikras laimėsiąs vietą kitos kadencijos taryboje, todėl, kol dar laikas tebėra, norįs kuo geriau iš visų pusių apžiūrėti stambųjį geležies atomą. Jei burtai lemtų, ir nepatektų į tarybą, daugiau laiko liktų gilinimuisi į branduolinę ir atomo fiziką.
Desertui Taryba pasiliko du papildomos darbotvarkės klausimus ta pačia tema. Vieną jų – „Dėl pavedimo kontrolės ir audito tarnybai“ – posėdžio pradžioje pasiūlė Kontrolės komiteto pirmininkas Tarybos narys Gediminas Galubauskas, o antrąjį – „Dėl Violetos Augustaitienės atleidimo iš darbo“ -Tarybos narė Kristina Bartkutė. Tarybos narys Gediminas Galubauskas teigė, jog Kontrolės komitete ne kartą svarstytos Raseinių Socialinių paslaugų centro problemos. Pranešėjas informavo, kad atlikus Raseinių socialinių paslaugų centro vidaus auditą, rasta daugybė pažeidimų: nesutvarkyti vidaus dokumentai, perdavus centralizuotai apskaitai, nėra skyrių, struktūrinių padalinių nuostatų, nesutvarkytos kasos operacijos ir t.t. Kontrolės komiteto posėdyje buvo nutarta teikti Tarybai siūlymą atlikti išsamų Raseinių socialinių paslaugų centro veiklos auditą. .
Tarybos narys Dainius Šadauskis pasišovė papildyti Kontrolės komiteto pirmininko pasisakymą: .
- Svarstydami komitete mes konstatavome, kad nuobaudos skyrimui pradelstas terminas. Dėl to paprašėme, kad papildomai būtų atliktas auditas. Dabar svarstome atleidimo iš darbo klausimą, nors net nuobaudos skirti negalime. .
Įsiterpė meras: .
- Jei mes pažeisime žmogaus teisių įstatymus, yra teismai, žmogus gali kreiptis ir atstatyti teisingumą. – Atstatant į darbą bus paskirta kompensacija, kas sumokės tuos pinigus. Savivaldybė? – piktinosi Dainius Šadauskis. .
- O kas sumokėjo tuos pinigus, kurie yra ne taip panaudoti? – klausimu į klausimą atsakė meras.Administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis pateikė sprendimo projektą „Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro direktorės Violetos Augustaitienės atleidimo iš darbo“.

D. Baltrušaitis informavo, kad Socialinių paslaugų centro patikrinimą inicijavo Seimo narys Edmundas Jonyla ir konstatavo, kad Socialinių paslaugų centre aptikta daug šiurkščių pažeidimų, todėl natūraliai kyla kausimas, ar žmogus, kuris šiurkščiai nusižengė, gali vadovauti Savivaldybės įstaigai.Pranešėjas pavardijo Socialinių paslaugų centro direktorės padarytus  LR teisės aktų pažeidimus: nupirkti 2 mikroautobusai 35 tūkst. litų viršijant Tarybos nustatytą sumą,  perkant maisto produktus nepasiturinčių asmenų maitinimui pažeistas viešųjų pirkimų įstatymas. Dar keli pikantiški faktai: Socialinių paslaugų centro direktorė V. Augustaitienė įdarbino socialinio darbuotojo padėjėja savo motiną Danutę Dapkienę, vairuotoju – motinos sugyventinį, lankomosios priežiūros specialiste – savo dukrą, kompiuterininku buvo įdarbintas vidurinės mokyklos moksleivis. D. Baltrušaitis perskaitė dalį sprendimo projekto: „Su pateiktomis Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos išvadomis Augustaitienė sutinka; Raseinių rajono savivaldybės taryba sprendime siūlo atleisti Violetą Augustaitienę kaip netekusią pasitikėjimo, šiurkščiai pažeidusią teisės aktuose nustatytas darbo pareigas,viršijusią suteiktus įgaliojimus, pakenkusią Raseinių rajono savivaldybės tarybos bei savo vadovaujamos įstaigos prestižui ir geram vardui.“

Tarybos narys Darius Ulickas pasisakė iš tribūnos. Jis neneigė direktorės nusižengimų, tačiau, jo nuomone, tik kompetentingi asmenys gali nustatyti, ar tai nusikaltimai ir šiurkštūs pažeidimai. Tarybos nario manymu, Kontrolės komitetui kompetencijos pakanka, todėl reikėtų paisyti nutarimo atlikti papildomą auditą. „Aš galiu įvardinti tuos iniciatorius, asmenis, kuriems  Socialinių paslaugų centro direktorė nenaudinga, – užtikrintai kalbė-jo Darius Ulickas, – Seimo narys Edmundas Jonyla gavo skundą iš ponios Danutės Žekienės, kuri atstovavo tik savo asmeniniams interesams, ir Socialinių paslaugų centro direktorė nepakluso administracijos direktoriaus asmeniniams norams ir interesams. Aš už savo žodžius atsakau 100 procentų.“
Tarybos narys Sigitas Vaičius priminė, kad prieš 2 metus jis buvo iškėlęs problemą, jog Socialinių paslaugų centre vyksta negeri dalykai, jau tada būta nusižengimų. Tačiau tuomet Tarybos nariai į tai nesureagavo. „Jau tada reikėjo skirti direktorei papeikimą ir priversti susimąstyti, – kalbėjo Sigitas Vaičius, – galbūt dabar nereikėtų svarstyti grubių pažeidimų ir siūlyti žmogų  atleisti iš darbo, nes tai kraštutinė priemonė. Kadangi nesureagavome prieš porą metų, šiandien ir ant mūsų krinta atsakomybė.“
Kontrolės komiteto siūlymas atlikti išsamų Raseinių socialinių paslaugų centro veiklos auditą Tarybos balsų daugumos nesurinko: 10 balsavo „už“, 6 – „prieš“, 5 – „susilaikė“.               . Sprendimo projektas „Dėl Violetos Augustaitienės atleidimo iš darbo“ sulaukė daugumos tarybos narių pritarimo: 14 balsavo „už“, 1 – „prieš“, 6 – „susilaikė“. Meras išrėžė nuosprendį: „Daugumos valia direktorė Violeta Augustaitienė nuo š.m. rugsėjo 16 d. atleidžiama iš darbo. Posėdis baigtas.“P.S. Manytina, kad keliasdešimt tūkstančių netikslingai panaudotų litų – tai tik adata šieno kupetoje, palyginus su sumomis, kurias gražiai ir švariai numazgoja didesni ir aukštesni. Mielieji, čia jums ne  Valdovų rūmų statybos… Tačiau tokia graži valstybės tarnautojų savivalės sutramdymo iniciatyva bet kokiu atveju yra labai sveikintina. Nėra ko norėti, kad visi korumpuoti, biudžeto lėšas švaistantys valdininkai būtų demaskuoti, nes valdymo mechanizmas tiesiog nejuokais sutriktų.
Vienas literatūrinis personažas yra pasakęs: „Jei Dievo nėra, vadinasi, viskas leista.“ O valdžios vyrams ir moterims leista viskas, ko neužtinka auditas ir nedraudžia įstatymas.

Komentarų nėra