Didiuliuose urmuliavo tradicin? vasaros vent? Kol dar ydi g?l?s

Versija spausdinimui

Jau nemaai met? Didiuli? kaimo bendruomen? savo narius ir kaimo gyventojus buria ? vien? i didiausi? ir graiausi? tradicini? bendruomen?s rengini? vasaros vent? Kol dar ydi g?l?s. ie metai ne iimtis, o liepos 8-?j? vyk?s renginys papuo pa?i? graiausi? bendruomen?s veikl? ir iniciatyv? puokt?. J? iliustruos renginio akimirkos ir jose ufiksuota vent?s pavadinimo verta ydinti m?s? nam? mylimo kaimo aplinka.
iais metais bendruomen? dalyvavo em?s ?kio ministerijos Nacionalin?s paramos teikimo 2023 metais kaimo bendruomeni? veiklai konkurse ir gavo finansavim? tradiciniam renginiui, jo metu buvome ?pareigoti prisiminti istorij? ir Lietuvos Didiosios Kunigaiktyst?s valdov? Gedimin?, prisiminti jo raytus laikus ir legendas. vent?, skirt? istoriniams m?s? alies faktams pamin?ti, kaip ir pridera, prad?jome ikilmingai v?liavos pak?limu ir skambant Didiuli? kaimo bendruomen?s himnui. V?liau mus aplank? Gedimino pilies pasiuntiniai ir istoriniai faktai Gedimino laikai buvo pristatyti, kaip liudija renginio dalyviai, aismingai ir teatralizuotai. Tai buvo puiki proga pla?iai ir ididiai atverti skryni?, kurioje gl?di prasmingos akimirkos apie m?s? krato istorij?, apie Lietuvos didiojo kunigaik?io Gedimino raytus laikus bei apie m?s? rajono minimas ypatingas datas, kuri? iais metais apstu. Raseiniai, Ariogala ir Betygala iais metais mini 770 met? jubiliejus, tod?l nepraleidome progos pasidiaugti, kad m?s? rajono vietov?s senesn?s u m?s? alies sostin?. Tiksli Vilniaus ?k?rimo data n?ra inoma, ta?iau miestas pirm? kart? pamin?tas raytiniuose altiniuose 1323 m. sausio 25 d. Tuomet Gediminas savo raytame laike Vokietijos miestams kviet? vokie?ius ir ydus keltis ? tuometin? LDK sostin?.
I skrynios t?dien itrauk?me ir Didiuli? kaimo bendruomen?s metrat? su ger? darb? apraymais, maloni? akimirk? prisiminimais, ?vykusiomis permainomis m?s? kaimo visuomeniniame gyvenime, juos prisimin?me ir pasidiaug?me… Na, o tuomet ir patys para?me laik? ateities kartoms!
Akivaizdu veiklos tur?jome daug ir ?vairios. Be kita ko, t?dien vyko viktorina, kurios klausimus it rieutus gliaud? gausus b?rys m?s? vent?s dalyvi?. Graiausios g?l?tos suknel?s rinkimus laim?jo Lina Matukaitien?, apdovanojome ir graiausiai tvarkom? sodyb? savininkus: Danut? ir Juli? Stoius, Vaid? ir Tom? Stoius, Elyt? ir Vytaut? Vaitkus, Bron? ir Stanislov? Bakevi?ius ir Aldon? arkuvien?. Geriausi? virtuv?s efi? nominacijos tradicikai atiteko Albinai vedienei ir L. Matukaitienei. Tarp kitko, jos ? kart? vent?s dalyvius vaiino nuostabaus skonio ir aromato uviene.
T?dien mums grojo ir dainavo RKKC Kalnujuose meno vadovas ir Pagojuk? seni?nijos rengini? organizatorius K?stutis Klikna, Kulautuvos vyr? vokalinis ansamblis ilokas, o vakar? vainikavo muzikos grup? Tautinis brendas. U bendryst? ir visokeriop? pagalb? nuoirdiai d?kojame Raseini? rajono kult?ros centrui ir garso operatoriui Donatui Kartanui, u nepamatuojam? dosnum? Danutei ir Gedvidui Digriams, Vaidai ir Juozui Skamarakams, Mildai ir Gediminui Mickevi?iams.
Visuomet smagu, kad m?s? renginiais diaugiasi ir b?rys kviestini? sve?i?. Kartu istoriniais labirintais pasivaik?ioti atvyko Raseini? rajono savivaldyb?s vicemeras Matas Skamarakas, rajono Tarybos narys, Kaim? bendruomeni? s?jungos ir G?luvos bendruomen?s pirmininkas Jonas Vazgys, rajono Tarybos nariai Antanas Kil?auskas, Darius Ulickas, Andrius Bautronis, J?rat? Garliauskien?, Raseini? rajono vietos veiklos grup?s Raseini? krato bendrija specialist? Milda Mikolaitien?, taip pat ir m?s? kaimynai bei artimiausi draugai, bendruomeni? pirmininkai Nijol? Aleknavi?ien?, Romanas Daujotas, Lina alvaitien? ir Vidas Lukoius.
Mes, renginio organizatoriai, dar kart? norime pasidiaugti, kad vasariniai v?jai ? m?s? mylimus Didiulius atp?t? tok? gaus? b?r? kratie?i? ir sve?i?. A?i? jums visiems dar kart?! Ities, nuo bendryst?s io tradicinio renginio metu kasmet ydi ir visas m?s? kaimas. Belieka puosel?ti i? tradicij? ir negail?ti nei laiko, nei j?g? kuriant dar graesn? ir dar labiau ydin?i? bendruomen?. ydin?i? ne tik g?l?mis, bet ir darbais.
Didiuli? kaimo bendruomen?s
informacija

Komentarų nėra