Diugina atnaujinta aktyvaus poilsio vieta Kaulaki? kaime

Versija spausdinimui

Visuomenin? organizacija Kaulaki? kaimo bendruomen? kovo m?nes? teik? paraik? pagal 2022 met? nacionalin?s paramos kaimo bendruomeni? veiklai teikimo taisykli? antr?j? veiklos srit? Kaimo vietov?s vie?j? erdvi? sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventoj? poreikiams turint tiksl? Kaulaki? kaime, tenkinant kaimo moni? poreikius, ?rengti lauko treniruokli? aiktel? aktyvaus k?no kult?ros, sporto ir laisvalaikio bei bendravimo viet?. Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie em?s ?kio ministerijos patvirtino projekto Lauko treniruokli? aiktel?s ?rengimas Kaulaki? kaime, pritaikant j? gyventoj? poreikiams paraik? Nr. NPKB-22-V-204 ir skyr? 5 500,00 Eur. 11 proc. projekto vert?s ilaid?, tai yra 679,78 Eur, prie projekto ?gyvendinimo prisid?jo Raseini? rajono savivaldyb? i Kaimo pl?tros programos. Bendra projekto vert?
6 179,78 Eur.
?gyvendinant projekt? alia vaik? ir eim? poilsio zonos sumontuoti atuoni lauko treniruokliai, pritaikyti ?vairaus amiaus gyventojams, ir du suoliukai ils?tis ir bendrauti, aptarti naujas id?jas. Prapl?sta ir pagerinta i vieoji erdv? yra patrauklesn? poilsiauti ir gerinti Kaulaki? ir aplinkini? kaim? jaunimo, suaugusi?j?, sve?i?, senjor?, ne?gali?j? sveikat?.
Projektas buvo skirtas Lietuvos jaunimo ir savanoryst?s metams. Visi norintys gal?s nemokamai treniruotis tvirtais treniruokliais, atliekan?iais 12 funkcij?, kurios sudarys galimyb? stiprinti vis? k?n?. D?l ?gyvendinto io projekto m?s? kaimas taps traukos centru, patenkins moni? poreik? prasmingai praleisti laisvalaik? bet kuriuo laiku.
Esame d?kingi em?s ?kio ministerijai, Raseini? rajono savivaldybei u projekto finansavim?, taip pat ir savanoriams, prisid?jusiems prie aiktel?s paruoimo darb?.
Diaugiam?s nauja vie?ja sveikatingumo vieta kaime.

Elena Pocien?,
Kaulaki? bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra